WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні ідеї класичної теорії. Платіжний баланс та його структура. Задача - Контрольна робота

Макроекономічні ідеї класичної теорії. Платіжний баланс та його структура. Задача - Контрольна робота

кордону перевищують платежі, то баланс буде активним, а при перевищенні платежів над надходженнями пасивним. При активному сальдо платіжного балансу збільшуються надходження іноземної валюти в країну, що призводить до зростання валютних резервів держави. Пасивне сальдо спричиняє відплив іноземної валюти з країни і призводить до зменшення валютних резервів.
Стан платіжного балансу країни визначається її економічним потенціалом, особливостями структури економіки, участю економічних агентів країни в міжнародній кооперації, зв'язками із світовим ринком позичкових капіталів, станом державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних відносин. Тому платіжний баланс чітко відображає економічне становище країни, широко використовується в інтересах прогнозування і макроекономічного регулювання.
За формою складання платіжний баланс визначається як платіжний звіт за певний період часу, в якому відображаються усі економічні ситуації між резидентами і нерезидентами держави. Платіжний баланс базується на принципах бухгалтерського обліку: кожна економічна операція має подвійний запис по кредиту однієї статті та дебету іншої. Це правило свідчить про те, що більшість економічних операцій за суттю є обміном економічнимицінностями. У випадку, коли має місце безвідплатне надання економічних цінностей (товарів, послуг або фінансових активів), для відображення цієї операції подвійним записом запроваджується особлива стаття "трансферти" це група операцій проведених на безвідплатній основі.
Таким чином, сума кредитових проводок повинна співпадати з сумою дебетових, а загальне сальдо завжди повинно дорівнювати нулю. Але на практиці баланс ніколи не досягається. Розбіжності, що можуть мати місце між сумами кредитових та дебетових проводок називаються "чисті помилки та упущення" і відображаються у відповідній балансуючій статті.
У більшості країн платіжні баланси розробляються за схемою, яка рекомендована Міжнародним валютним фондом. За характером операцій платіжні баланси включають два розділи: баланс поточних операцій; баланс капіталів та фінансових операцій. Поточними є операції з товарами, послугами, доходами та поточні трансферти. Капітальні операції пов'язані з інвестиційною діяльністю і являють собою операції з активами та зобов'язаннями. До них можна віднести: прямі та портфельні інвестиції, середньострокові та довгострокові кредити, короткострокові міжбанківські кредити, резервні активи.
Зміст кожної позиції у платіжному балансі потребує спеціального розгляду. Торговельний баланс розраховується на підставі даних митної статистики, оскільки вона більш повно відображає експортно-імпортні потоки, враховуючи і дрібногуртову торгівлю.
Для складання статті "Послуги" використовуються дані банківської звітності, міністерства статистики, додаткова інформація від окремих міністерств та відомств, довідки з посольств та експертні оцінки.
До статті "Доходи", відповідно до міжнародної практики, включаються не тільки дані про трудові надходження та виплати, дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, відсотки на залучений капітал, а також і відсотки, що мають бути сплачені у звітному періоді. Таким чином, йдеться не тільки про фактично сплачені відсотки, а і про виконання графіка відповідних платежів. Саме вони дають уявлення про розміри реальних прибутків та витрат відповідно від наданого та залученого капіталу.
"Трансферти" характеризують некомпенсовану передачу Україні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону. У платіжному балансі відрізняють поточні та капітальні трансферти. Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реціпієнта і зменшують дохід та потенційні можливості країни-донора. Поточні трансферти відображаються у рахунку поточних операцій та складаються за даними банківської звітності, інформацією з агентства міжнародної технічної допомоги та ОЕСД.
Головним принципом утворення платіжного балансу є подвійний рахунок. Кожна угода відображена у платіжному балансі двічі: як кредит і як дебет.
Активне (додатне) сальдо платіжного балансу - перевищення надходжень над платежами. Пасивне сальдо (дефіцит) - перевищення платежів над надходженнями. Взаємозв'язок рахунків за поточними операціями та руху капіталу і фінансових операцій виводиться з перетворень основної макроекономічної тотожності:
Y = C + I + G + NX;
Sn = Y - C - G (рівняння національних заощаджень);
Y - C - G = C + I + G + NX - (C + G);
S = I + NX a6o (I - S) + NX = 0.
Величина I - S обчислює сальдо рахунку руху капіталу та фінансових операцій і показує, наскільки внутрішні інвестиції перевищують внутрішні заощадження.
Умовна схема платіжного балансу
I. Рахунок поточних операцій
1. Експорт товарів 2. Імпорт товарів
Сальдо балансу зовнішньої торгівлі (торговельний баланс)
3. Експорт послуг 4. Імпорт послуг
5. Доходи від іноземних інвестицій 6. Трансферти
Сальдо балансу за поточними операціями
I I. Рахунок руху капіталу і фінансових операцій
7. Приплив капіталу 8. Відплив капіталу
9. Помилки та недогляди
Сальдо балансу руху капіталу і фінансових операцій
Сальдо балансу за поточними операціями, капітальними та фінансовими операціями
III. Зміна офіційних резервів
Чистий експорт NX визначає сальдо рахунку поточних операцій.
На стан платіжного балансу впливає макроекономічна політика Центрального банку, яка здійснюється шляхом купівлі та продажу іноземної валюти з офіційних валютних резервів. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований за рахунок зменшення офіційних резервів Національного банку. Активне сальдо платіжного балансу збільшує офіційні валютні резерви Національного банку.
Використана література
1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макрозкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. - М.: Дело и сервис, 2000.
2. Долан З. Дж., Линдсей Д Макрозкономика. - СПб.: Литера-плюс, 1994.
3. Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К: Основи, 2000.
4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Буда-говської. - К: Основи, 1998.
5. Панчишин С. Макрозкономика. - К.: Либідь, 2001.
6. Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...