WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна рівновага та її похідні - Реферат

Макроекономічна рівновага та її похідні - Реферат

збільшення обох факторів,коли мaємо іх комбінацію L3 K2.
Але, яким чином взаємозамінність факторівпов'язана з
проблемою рівноваги? Для роблеми рівноваги актуальним є питан-
ня:як забезпечується збільшення Yr за рахунок кількісного зро-
стання одного з факторів виробництва.
Класична модель грунтується на визнанні закону спадної
граничної продуктивності,або віддачі факторів.Тобто,в умовах
певної технології виробництва збільшення якогось із факторів
при незмінності інших,починаючи з їх певної комбінації.перед-
бачає зменшення приростів виробництва.
Зрозуміло,що дії цього закону"підпорядковується" і вироб-
нича функція Yr = F(L,l,K,T).
Відповідно до вимоги цього закону,для виробничої функції
повинно бути властиве додатне ззначення похідної першого по-
рядку dYr/dL>0,що відображає факт збільшення продукту при за-
лученні додаткового ресурсу,і водночас від'ємне значення
похідної другого порядку d2 Yr/dL2<0, що означає саме спадання
віддачі фактора після досягнення певної межі його нагромадження.
Традиційно приймається,що для короткотермінового періоду
лише фактор праці є змінним,всі інші - земля,капітал,техноло-
гії - постійні.Тому ринок ресурсів у класичній моделі зводить-
ся до ринку праці,а продукт розглядається як функція ресурсу
праці.(І.Радіонова"Макроекономіка та економічна політика"с.15).
Макроекономічний оптимум грунтується передусім на рівно
вазі ринку праці і виробничої функції.Остання визначає пропо-
зицію на ринку товарів.За класичною моделлю,відповідь на пи
тання "скільки товарів має бути запропоновано на ринку?"слід
шукати у взаємодії ринку праці і виробничої функції(система
графіків).
Wr A.Ринок
1.На графіку А зображено рівновагу робочої
на ринку ресурсів.Точці Е відпові- сили
дає рівноважний обсяг зайнятих L.
2.На горизонтальній осі графіку Б E
так само,як і на графіку А,відкла-
дається кількість зайнятих.Це ство-
рює формальну основу для поєднання
графіків саме в такий спосіб,як це L L
зроблено тут. Yr Б. Виробнича
3.Та кількість зайнятих,яка через функція
механізм взаємодії попиту і пропо- Yr (пропозиція
зиції визначилася на ринку праці,у товарів)
свою чергу,дає можливість визначи-
ти рівноважний обсяг реального про-
дукту на графіку виробничої ф-ції.
L
L
Ринок грошей. У макроекономічній моделі рівноваги гроші є
нейтральними в тому розумінні,що їхня маса М лише впливає на
рівень цін товарів,розмір середньої номінальної зарплати в еко-
номіці,але не визначає обсягів реального продукту,зайнятості
та реальної зарплати.
У класичній моделі ринок грошей відрізняється від усіх
інших ринків тим,що для нього попит і пропозиція не є функці-
ями цін(тут - позичкового процента).Пропозиція грошей М є екзо-
генною,наперед визначеною величиною.
Визнаючи попит на гроші МD ,виходять із іх функції як за-
собу обігу, тобто мають на у вазі гроші,необхідні для
здійснення угод.Тому попит на гроші є функцією обсягу продук-
ту з урахуванням загального рівня цін,тобто номінального про-
дукту: МD = МD (Y).Більш точно функція попиту на гроші має виг-
ляд такої,щовраховує і швидкість їх обертання V: MD =1/V * Y.
При цьому приймається,що V є відносно стала величина.
Умова рівноваги на ринку грошей може бути формалізована у та-
кий спосіб :
MD =1/V Y
MS = MD M
1.На графіку зображено незалежність MD = (I/V) Y
пропозиції грошей від продукту
(лінії МS розміщені паралельно осі Y)
і пряма залежність попиту на гроші МD
від величини Y . M2S
2.Рівновага на грошовому ринку перед-
бачає, що при певній пропозиції МS1 M1S
лише номінальний продукт Y1 ,який за-
довольняє цю пропозицію.Збільшення
пропозиції до МS2 призводить до зро- O Y1 Y2 Y
стання номінального продукту до Y2.
Ринок товарів. Особливістю рівноваги на товарному ринку
за класичною моделлю є те,що попит на реальний продукт YDr роз-
глядається тут як спадна функція загального рівня цін,а про-
позиція YSr - як повністю нееластична за ціною.
Функція попиту: YDr = YDr (P); d YDr /dP0; dYr /di<0.
Логіка міркувань,за класичною теорією,є такою:ставка
процента визначає розподіл доходів домогосподарств на поточне
й очікуване у майбутньому споживання.Збільшення споживання у
майбутньому передбачає, що в поточному періоді споживач від-
мовиться від витрачання частини своїх доходів і перетворить
їх на заощадження.Останні принесуть йому процент.Чим вищий цей
процент,тим більше він спонукає до додаткових заощаджень,ос-
кільки це є запорукою збільшення споживання в майбутньому.
Багатьом економістам остання теза видається сумнівною,
але саме на ній будується класична гіпотеза рівноваги наринку
заощаджень(інвестицій).
Фунція інвестицій.Інвестиції залежать від рівня процента
i,а функція інвестицій є спадною:чим вищий процент,тим нижчий
попит на інвесатиції:I=I(i); dY/di<0.
Зворотна залежність між інвестиціями і процентом поясню
ється тим,що збільшення процента за кредит робить частину про-
ектів неприбутковими.Адже той,хто реалізує проект,має відшко-
дувати процент з отриманого прибутку.
Роль процентної ставки і в класичній моделі зводиться до
того,що частина сукупного попиту(реального доходу),що була
вилучена з обігу як попит на товари завдяки за-
ощадженням,знову стає його частиною у вигляді попиту на
інвестиційні товари.Рівновага на ринку заощаджень(інвестицій)
передбачаєрівність: S=I; S(i,I)=I(i).
Графічно це має такий вигляд: i S(i)
1.Графік ілюструє пряму залежність
між заощадженнями і ставкою процен-
та та обернену залежність між інве- i I(i)
стиціями і ставкою процента.
2.У результаті взаємодії попиту на
інветиції і пропозиції заощаджень
встановлюється рівноважнй процент
і досягається відповідність інве- 0 I,S
стицій і заощаджень:S=I. S=I
Якщо зростатиме схильність до заощаджень,лінія заощаджень
зрушиться паралельноправоруч,і

 
 

Цікаве

Загрузка...