WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічні показники - Курсова робота

Макроекономічні показники - Курсова робота

нагромадження основного капіталу в новій СНР (1993 р.) була суттєво розширена за рахунок включення до нього втрат на гео-логопошукові роботи, створення та придбання програмного забезпечення ЕОМ і витрат на придбання оригіналів літературних і художніх творів (фільмів, звукозаписів, рукописів, які с основою для тиражування). Придбання основних фондів включає купівлю, бартерні операції, отримання капітальних трансфертів у натуральній формі, виробництво для власного використання і капітальний ремонт.
Валоис нагромадження основного капіталу включає також витрати па поліпшення повироблених активів і у зв'язку з передачею права власності на них. До невироб-лених активів відносять ті активи, які не є результатом виробництва (земля, надра та інші природні ресурси, а також патенти, авторські права, торгові знаки, ліцензії тощо). Бони не входять до складу основного капіталу, проте роботи, пов'язані з їх поліпшенням (меліорація і осушення земель, розширення лісових угідь, плантацій, садів та ін.), і послуги, що надаються у зв'язку зпередачею їх іншим одиницям, с виробничою діяльністю й тому вартість повироблених активів включається до нагромадження основного капіталу.
Зміна запасів матеріальних оборотних фондів включає зміну вартості виробничих запасів (сировини, матеріалів, запасних частин, палива тощо), незавершеного виробництва, готової продукції і товарів для перепродажу. Зміна вартості запасів матеріальних оборотних фондів повинна визначатись як різниця між надходженням продукції у запаси і вилученням її із запасів за ринковими цінами, що діють відповідно па момент надходження або вилучення.
Чисте придбання цінностей - це нова категорія в СНР. Цінності - це предмети, які придбані не для виробничих або споживчих цілей, а для збереження вартості, тобто це предмети, цінність яких з часом зростає. До них відносяться коштовні метали і каміння, ювелірні вироби, антикваріат, колекції та ін. (крім монетарного золота, а також золота і каміння, призначених для промислового використання). Раніше цінності враховувались у складі кінцевого споживання.
Експорт і імпорт товарів та послуг охоплює експортно-імпортні операції нашої країни з іншими країнами світу. Це насамперед вартість вивезених із країни або завезених у країну (перетинаючих державний кордон) товарів різного призначення, включаючи також товари, ще надаються у порядку гуманітарної допомоги і як дари, товари неорганізованої торгівлі, посилки, майно мігрантів та ін.
Експорт і Імпорт послуг охоплює всю сукупність матеріальних і нематеріальних послуг. У складі ВВП, як зазначалось раніше, знаходить відображення показник чистого експорту (ЧЕ) як різниця між експортом і імпортом товарів та послуг.
У таблиці 2 наведені дані про структуру ВВП України, обчисленого за методом витрат.
Т а б л. 2. Структура ВВП України за категоріями використання (в %)
Показник Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
ВВП - усього
у тому числі 100 100 100 100 100 100 100
Споживчі витрати домашніх господарств 52,0 42,0 44,0 44,3 49,7 53,3 57,1
Витрати уряду та некомерційних організацій 19,4 21,6 20,6 23,6 26,7 26,3 26,6
Валове нагромадження основного капіталу 20,0 27,1 24,3 23,5 23,3 20,8 18,3
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 5,0 7,0 11,8 11,6 3,3 1,9 1,7
Чисте придбання цінностей 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Чистий експорт 2,2 2,0 -0,3 -3,2 -3,1 -2,4 -3,8
Як свідчать наведені дані, у 1997 р. кінцеве споживання складало 83,7 %, валове нагромадження - 20,1 .%, а чистий експорт склав -3,8 % ВВП, розрахованого за методом витрат.
3. Згідно з розподільчим методом (за доходами) БВП - цс сума первинних доходів, створених резидентами країни за рік. Для обчислення ВБП розподільчим методом використовують таку формулу:
ВВП = ЗП + ВКП + ЗД + (НП - С)
де ЗП-заробітна плата найманих працівників, включаючи відрахування до страхових фондів;
ВКП - валовий корпоративний прибуток; він розподіляється па три частини: податок па корпоративний прибуток (ПКП), дивіденди (Д) та нерозподілений прибуток, як власне джерело інвестування виробництва, включаючи й амортизацію (НДЇ); ЗД -змішаний доход, тобто доход некорпоративного (індивідуального) бізнесу; НП -неприбуткові податки, що включають податки на продукти та інші податки па виробництво і імпорт;
С - субсидії па продукти та інші субсидії, пов'язані з виробництвом і імпортом;
(НП - С) -чисті неприбуткові податки. Заробітна плата найманих працівників сплачується роботодавцями у грошовій і натуральній формах. Вона включає власне заробітну плату і відрахувашія на соціальне страхування. Заробітна плата охоплює всі види заробітків, у тому числі премії, доплати, надбавки, що нараховані у грошовій або натуральній формах незалежно від джерела фінансування, тобто за рахунок собівартості і прибутку, а також грошові суми, нараховані працівникам згідно з за-конодавством за псвідробдепий час (щорічні відпустки, святкові дні тощо). Заробітна плата враховується до відрахування податків та інших утримань, які здійснюються стосовно найманих працівників. Відрахування па соціальне страхування здійснюються роботодавцями, аби забезпечити найманим працівникам у майбутньому право на отримання соціальної допомоги.
Неприбуткові податки - цс обов'язкові платежі, що і'х стягує держава з виробничих одиниць у зв'язку з виробництвом і імпортом товарів та послуг або використанням факторів виробництва. Ці податки сплачують підприєм-ства незалежно від наявності прибутку. Вони складаються із податків на продукти та інших податків на виробництво. Щодо податків на продукти, то про це було сказано раніше. Інші податки на виробництво пов'язані з викори-станням факторів виробництва (землі, основного капіталу, робочої сили), а також включають платежі за ліцензії і дозвіл па заняття якою-небудь виробничою діяльністю та іп. До цих податків не відноситься податок па прибуток та прибутковий податок з громадян.
Субсидії - цс поточні платежі, які держава надає під-присмствам у зв'язку з виробництвом, продажем та імпортом товарів і послуг- або використанням факторів виробництва для здійснення відповідної економічної і соціальної політики в країні. Субсидії складаються із субсидій на продукти та субсидій па виробництво і імпорт. Субсидії на виробництво та імпорт включають субсидії, які підприємства отримують від держави у зв'язку із використанням праці особливого контингенту (інвалідів, підлітків тощо), для стимулювання використання відповідних видів сировини, енергії тощо, для зменшення шкідливих викидів у атмосферу, обробки і використання відходів виробницгва.
Валовий корпоративний прибуток - це частка валової доданої вартості, що залишається у виробників після відшкодування витрат на заробітну плату і

 
 

Цікаве

Загрузка...