WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Базова модель "Сукупний попит – сукупна пропозиція" - Реферат

Базова модель "Сукупний попит – сукупна пропозиція" - Реферат

ринках конкурує обмежена кількість великих фірм, то причинами жорсткості цін сукупної пропозиції можуть бути інші фактори. Перегляд цін в окремих випадках пов'язаний з чималими витратами на заміну прейскурантів, передрукування і розсилку каталогів, переорієнтацією збуту продукції. Тому при підвищенні рівня цін фірми певний час можуть продавати продукцію за старими цінами. При підвищенні або зниженні фірмами індивідуальних цін можуть створюватись вигоди для конкурентів. Для того щоб уникнути подібних зовнішніх ефектів, їхньої зволікають з переглядом заробітних плат і цін, що є однією з причин корот-кострокової жорсткості. В умовах недосконалої інформації про ринки і мож-ливі дії конкурентів учасники ринку незалежно один від одного обирають, як правило, однаковий, найменш ризикований варіант поведінки, безпрогра-шний для фірми, але не обов'язково вигідний для споживачів. Описана ситуація, відома під назвою "провал координації", також є причиною жорст-кості цін.
Відкритість економіки. Міжнародний розподіл праці, високий рівень спеціалізації та кооперації національних економік у світовому господарстві роблять їх залежними від міжнародної конкуренції, світових цін та про-центних ставок. Відкритість економіки і лібералізація зовнішньої торгівлі в цілому підвищують жорсткість цін, особливо у напрямку зниження. Жор-сткості цін однозначно сприяють міжнародна конкуренція, міжнародний кредит та міграція робочої сили. Внутрішні ціни і процентні ставки відкритої економіки йдуть за світовою тенденцією. Стабільність світових цін робить внутрішні ціни жорсткішими, а нестабільність навпаки - гнучкішими. Короткострокове зниження міжнародної вартості вітчизняних товарів до-сягається, як правило, за рахунок девальвації внутрішньої валюти, а не
зниження рівня цін. Сучасна система валютних курсів збільшує гнучкість цін сукупної пропозиції у бік підвищення, але зменшує їхню гнучкість до зниження.
2.2.2. Цінові фактори сукупноїпропозиції
Цінові фактори визначають нахил короткострокової кривої сукупної пропозицій. До цінових факторів належать різноманітні причини, які сприяють або, навпаки, протидіють зростанню середніх витрат і підвищенню рівня цін при збільшенні сукупного випуску. Чим більшою тенденцією до зростання рівня середніх витрат і рівня цін при збільшенні випуску характеризується суспільне виробництво, тим більшим кутом нахилу до горизонтальної осі сукупного випуску характеризується крива SRAS.
Цінові фактори сукупної пропозиції поділяються на дві основні групи:
1. Головною причиною підвищення рівня цін при збільшенні сукупного випуску є зростання витрат виробництва на одиницю продукції кінцевого використання. Причиною загального підвищення цін сукупної пропозиції є тенденція до збільшення індивідуальних витрат підприємств при розширенні випуску. Причинами зростання відносних цін на ресурси є структурні дис-пропорції та загальна обмеженість вироблених і природних ресурсів вироб-ництва. Загальним макроекономічним наслідком дії зазначених факторів є поступове збільшення частки проміжного споживання вироблених товарів та послуг у виробництві і зменшення частки продукції, що залишилась для кінцевого використання. Обсяг продукції кінцевого споживання (ВВП) в результаті збільшення виробництва зростає, але проміжне споживання і попит зростають швидше. Тому суспільні витрати і рівень цін виробництва при цьому також підвищуються.
Фактори зростання середніх витрат виробництва при збільшенні сукуп-ного випуску наведено в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2. Цінові фактори сукупної пропозиції: фактори зростання середніх витрат виробництва при збільшенні випуску.
1. Індивідуальні середні витрати при перевищенні оптимального випуску
o Виникнення "вузьких місць" при забезпеченні додаткового випуску сировиною, приміщеннями, комплектуючими виробами, технологічним обладнанням, фахівцями потрібних професій, транспортом.
o Використання резервних потужностей з нижчою ефективністю.
o Заміщення технологій, обладнання та складових матеріальних витрат.
o Збільшення та інтенсифікація праці при незмінних обсягах капіталу.
o Зростання середніх витрат внаслідок зниження віддачі обладнання та матеріальних ресурсів при збільшенні інтенсивності праці й використання обладнання.
o Залучення додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації.
2. Структурні зміни та природні умови
o Нерівномірне досягнення повної зайнятості в окремих галузях.
o Утворення структурних диспропорцій па ринку ресурсів, підвищення ціп на відносно дефіцитні ресурси і фактори виробництва.
o Розширення сукупного попиту за рахунок товарів з більшими питомими витратами праці, капіталу й матеріальних ресурсів.
o Розширення випуску за рахунок збільшення кількості діючих підприємств.
o Розширення випуску па менш ефективних підприємствах.
o Збільшення масштабів перерозподілу ресурсів.
o Використання дорогих природних ресурсів, які звичайно не використовуються.
o Виробництво за межами сезонного періоду, порушення ритмічності виробництва.
3. Зовнішньоекономічні фактори
o Розширення збуту па дорогих ринках (нових, віддалених, нсосвоєних, зайнятих, захищених тарифами, регульованих та корумпованих).
o Імпортні тарифи, податки та квоти па товари, що є ресурсами виробництва.
o Плата за перевищення експортних та внутрішніх квот па реалізацію.
o Антидемпінгові включення в ціни вітчизняних експортерів.
4. Інституційні фактори
Ставки податків на додану вартість та з обігу.
Обмежувальні нормативи використання ресурсів і техногенного навантаження.
o Прогресивні ставки рентних платежів за використання природних ресурсів.
o Прогресивні тарифи за понаднормове споживання палива та електроенергії.
o Екологічні нормативи та санкції.
o Штрафи за порушення норм санітарної, трудової, технічної та пожежної безпеки.
2. Іншою причиною підвищення цін при збільшенні випуску є введення додаткових витрат у ціни. Внаслідок конкуренції, державного регулювання та інерційності цін у короткостроковому періоді далеко не всі додаткові витрати вводяться в ціни одразу. Тому більшість факторів жорсткості цін є одночасно факторами нечутливості цін сукупної пропозиції до середніх ви-трат при збільшенні випуску протягом короткострокового періоду. Жорсткість цін зменшує чутливість їх до випуску і робить короткострокову криву сукупної пропозиції SRAS похилішою.
Механізми впливу більшості факторів зростання середніх витрат при збільшенні випуску, наведені в таблиці 4.2, добре знайомі і не потребують особливих коментарів. Детальніше розглянемо лише вплив непрямих податків на підприємства.
Податки та

 
 

Цікаве

Загрузка...