WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги - Реферат

Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги - Реферат

податків не змінює використовуваний доход. Тому будемо вважати у даній моделі, що показник Т- це чисті податки, тобто
Т=Податки-Трансфертні платежі.
Коли обсяг державних закупок дорівнює величині чистих податків (G=T), то уряд має збалансований бюджет. Коли G>T, уряд зводить бюджет з дефіцитом, який фінансується через позики на фінансових ринках за рахунок зростання державного боргу. Якщо ж GS), внаслідок чого відбу-ватиметься поступове підвищення її рівня до рівноважного. Навпаки, якщо
дуже висока, то пропозиція позичкових коштів перевищуватиме попит на них (3>Г), і процентна ставка скорочуватиметься.
Лише за рівноважної процентної ставки заощадження дорівнюватимуть інвестиціям і пропозиція позичкових коштів дорівнюватиме попитові на них.
2. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Фактичні та планові витрати. "Кейнсіанський хрест"
Класична економічна теорія виходить із двох основних положень. По-
перше, стверджується, що навряд чи можлива ситуація, за якої рівень су
купних витрат Y=C+I+G буде недостатнім для закупки продукції, виробле
ної за умов повної зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи можлива ситуація,
коли По-друге, навіть якщо така ситуація виникне, то негайно
зміняться заробітна плата, ціни і ринкова процентна ставка, і відразу за
скороченням сукупного попиту відбудеться спад виробництва, що й стабілі
зує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок завжди Гарантує рівність інве
стицій та заощаджень і, відповідно, повну зайнятість ресурсів. Можливе
лише "добровільне" безробіття в межах природного його рівня. Це означає,
що в точці рівноваги AD і AS обсяг виробництва Y завжди дорівнює по
тенційному У*.
Кейнсіанська економічна теорія спростовує існування такого механізму саморегулювання. На основі емпіричних даних, отриманих у період "великої
депресії", Д. Кейнсу вдалося довести, що повна зайнятість у нереґульованій економіці може виникнути лише випадково. Рівновага попиту і пропозиції (мал. 5.4), як правило, не збігається з повною зайнятістю ресурсів: у точці А встановлюється рівність AD=AS, проте рівноважний обсяг виробництва YОднією із причин такої розбіжності є невідповідність планів інвестицій та заощаджень, які здійснюються різними економічними агентами з різних мотивів.
Мотиви заощаджень домо-господарств:
o придбання коштовних речей;
o забезпечення в старості;
o страхування від непередба-чених обставин (хвороба, нещасний випа-док тощо);
o забезпечення дітей у майбут-ньому. Мотиви інвестицій фірм:
o максимізація норми чистого прибутку;
o процентна ставка - плата за придбання грошового капіталу для інве-стування, яка враховується при розробці планів інвестицій. У відповідності з класичною економічною теорією, основним фактором, який визначає динаміку інвестицій та заощаджень, є процентна ставка: якщо вона підвищується, то домогосподарства починають відносно більше зберігати і менше споживати з кожної додаткової одиниці доходу. Зростання заощад-жень домогосподарств призводить до зменшення ціни кредиту, що забезпе-чує збільшення інвестицій.
У відповідності з кейнсіанською економічною теорією, не ставка процента, а величина використовуваного доходу домогосподарств є основним фактором, який визначає динаміку споживання і заощаджень. При цьому заощаджується та частина доходу, яка залишається після здійснення всіх споживчих витрат. Вплив процентної ставки є другорядним, оскільки вона відіграє досить незначну роль стосовно визначення обсягів споживання та заощаджень. В той же час динаміка інвестицій визначається перш за все динамікою процентних ставок, що знаходить відображення у відповідних функціях споживання, заощаджень та інвестицій.
Розбіжність планів інвестицій та заощаджень зумовлює коливання фак-тичного обсягу виробництва навколо потенційного, а також невідповідність між фактичним рівнем безробіття та величиною NAIRU. Цим коливанням
сприяє і низька еластичність заробітної плати й цін щодо їхнього скорочення. Тому циклічне безробіття, яке має примусовий, а не добровільний характер, є, за Кейнсом, економічною закономірністю. Для того щоб уникнути значних втрат від спаду виробництва, необхідно проводити активну державну політику по стабілізації сукупного попиту, яку кейнсіанці пропонують здійснювати за допомогою змін величин державних витрат, податків та грошової пропозиції.
Як же потрібно проводити стабілізацію сукупного попиту? З цим питанням нам допоможе розібратися кейнсіанська модель рівноваги. Ця модель називається також "45-градусна модель", "модель доходи - витрати" або "кейнсіанський хрест".
Сукупний попит (AD) у моделі представлено плановими витратами - сумою, яку домогосподарства, фірми і держава мають намір потратити на купівлю товарів та оплату послуг (позначається літерою Е):
E=C+I+G.
Сукупна пропозиція (AS) представлена фактичними витратами, Y.
Фактичні (реальні) витрати відрізняються від планових тоді, коли фірми змушені здійснювати незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) в умовах неочікуваних змін у рівні продажів, тобто:
Фактичні інвестиції^ Планові інвестиції^Незаплановані інвестиції в ТМЗ
Варто підкреслити, що і планові, і фактичні витрати в кейнсіанській моделі рівноваги є функцією від доходу і не залежать від рівня цін, який залишається фіксованим. Окрім цього, в моделі пропущено амортизаційні витрати та непрямі податки на бізнес, а тому будемо вважати, що ВВП=ЧВП=НД.
Функція планових витрат, E=C+I+G, графічно зображується як функція споживання, C=a+b-(Y-T), "зміщена" вгору на величину I+G. Очевидно, що лінія планових витрат перетне лінію фактичних витрат у якійсь точці А, де
реальні та планові витрати дорівнюютьодне одному (Y=E). Наведений графік отримав назву кейн-сганського хреста (мал. 5.5).
На лінії завжди дотриму
ється рівність фактичних інве
стицій та заощаджень. У точці А,
де доход дорівнює плановим вит
ратам, досягається рівність між
плановими та фактичними інве
стиціями і заощадженнями, тобто
встановлюється макроекономічна
рівновага.
Якщо фактичний обсяг виробництва Y1 перевищує рівноважний
Y, то це означає, що покупці купують товарів менше, ніж фірми виробляють, тобто ADAS. Підвищений попит задовольняється за рахунок незапланова-ного скорочення запасів фірм, що створює стимули до збільшення зайнятості і випуску. В результаті ВВП поступово зростає від рівня Г2до рівня Y, і знову досягається рівновага: AD=AS.
3. Коливання рівноважного обсягу випуску навколо потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви
Рівноважний рівень випуску Y може коливатися у відповідності із зміною величини будь-якого компонента сукупних витрат: споживання, інвестицій, державних витрат (а у випадку відкритої економіки - і показника чистого експорту). Збільшення кожного з цих компонентів зсуває криву планових витрат вгору і сприяє зростанню рівноважного рівня випуску. Скорочення будь-якого з компонентів сукупного попиту зсуває криву планових витрат донизу, супроводжується спадом зайнятості та рівноважного випуску.
Збільшення будь-якого компонента автономних витрат, а саме автономного, споживання, державних витрат, інвестиційних витрат, а у ви-падку відкритої економіки - і показника чистого експорту -
призводить до значно більшого зростання сукупного доходу У завдяки ефекту мультиплікатора.
Мультиплікатор автономних витрат визначається як відношення зміни рівноважного обсягу ВВП до зміни певного компонента автономних витрат:
де - мультиплікатор автономних витрат; - зміна рівноважного ВВП;
- зміна автономних витрат, незалежних від динаміки Y.
Мультиплікатор витрат показує, у скільки разів загальний приріст (скорочення) сукупного доходу перевищує початковий приріст (скорочен-ня) автономних витрат
Важливим є те, що одноразова зміна будь-якого компонента автономних витрат породжує багаторазову зміну ВВП. Якщо, наприклад, автономне
споживання зростає на якусь величину то це призводить до збільшення
сукупних витрат і

 
 

Цікаве

Загрузка...