WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічна рівновага - Реферат

Макроекономічна рівновага - Реферат

Тема . Макроекономічна рівновага.
1. Класична модель макрорівноваги : взаємодія ринків ресурсів,
товарів,грошей та інвестицій.
2. Кейнсіанська макроекономічна модель.
2.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
2.2. Ефект зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції.
2.3. Базова модель Кейнса:роль споживання і заощадження.
2.4. Мультиплікатор випуску за витратами. Базова модель
Кейнса:інвестиції.
2.5. Ускладнена модель Кейнса.Мультиплікатор державних
податків.
1. Досягнення макроекономічної рівноваги - центральна проб-
лема як макроекономічної теорії,так і макроекономіки як науки
прикладної.Під макроекономічною рівновагою розуміють досяг-
нення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка
економічного розвитку характеризуватиметься бажаною
стабільністю:без надлишків нереалізованого суспільного про-
дукту, але й без його дефіциту; з повною зайнятістю усіх на-
явних виробничих ресурсів,але й без їх нестачі;з незмінними
темпами економічного зростання, які б забезпечували пов-
нокровне розширене відтворення суспільного виробництва.
(В.М.Ковальчук "Макроекономіка" с.153-156).
Розглянемо макрорівновагу з позицій класичної школи,що є
однією з найбільш відомих в економічній науці.Якщо виходити
із сучасних уявлень про економічну рівновагу,то класична мо-
дель виглядає малопрактичною хоча б тому,що вона виключає з
аналізу фактор держави. Однак, знання класичної моделі
необхідне, принаймні, з двох причин.
По-перше, кейсіанська теорія,завдяки,якій,власне,і виник-
ла макроекономіка в сучасному розумінні,розвинулась на грунті
конструктивної критики класичної теорії.Для більш грунтовного
засвоєння кейнсіанської моделі необхідно усвідомлювати,що пе-
редувало її виникненню,від чого в ній з часом відмовились,а
що сприйнялося і утвердилось.
По-друге,такі сучасні теоріїї,як монетаризм та те-
орія,зорієнтована на пропозицію,грунтуються саме на класичній
моделі макрорівноваги.
Класична модель макрорівноваги грунтується на кількох
гіпотезах:1)Рівновага встановлюється в результаті взаємодії
ринків ресурсів,товарів,грошей та заощаджень(інвестицій).
2)Вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.
3)На ринках ресурсів і товарів існує рівень цін,який врівно-
важує попит і пропозицію,і завдяки цінам відбувається автома-
тичне очищення ринків як від зайвого попиту,так і від зайвої
пропозиції. Тобто класична економічна теорія виходить з двох основних положень. По-перше, стверджується, що навряд чи можлива ситуація, в якій рівень сукупних видатків
Y = C + I + G + Xn буде недостатній для закупки продукції, виготовленої при повній зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи мижлива ситуація, коли AD = AS).
По-друге, навіть якщо ця ситуація виникає то одразу ж змінюється заробітна плата, ціни і ринкова ставка процента, слідом за спадом сукупного попиту пройде швидкй і незначний спад виробництва, що стабілізує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок завжди гарантує рівність інвестицій і заощаджень, а звідси і повну зайнятість ресурсів. Можливе лише "добровільне" безробіття в рамках природнього рівня. Це означає, що в точці рівноваги AD i AS об"єм виробництва Y завжди рівний потенціальному Y*.
Згідно класичної економічної теорії, основним фактором, визначаючим динаміку заощаджень та інвестицій, є ставка процента: якщо вона зросте, то домашні господарства починають відносно більше зберігати і менше вживати з кожної додаткової одиниці доходу. Ріст заощаджень домашніх господарств з часом приводить до зниження цін кредиту, що забезпечує ріст інвестицій.
Грунтуючись на другому з наведених положень класичної мо-
делі,розглянемо спочатку ринок ресурсів.
Головним ресурсом у класичній моделі є ресурс праці,щодо
якого найбільш очевидно справджується правило(закон)спадної
віддачі факторів.
Ринок робочої сили.На ринку робочої сили взаємодіють по-
пит на працю та її пропозиція.Причому попит і пропозиція ро-
бочої сили є функціями середньої ральної заробітної плати(Wr).
Під реальною заробітною платою розуміють доход від праці,
виражений в одиницях створеного продукту.
Функція попиту робочої сили LD = LD (Wr) є спадною,що може
бути записано так:
dLD
0
dWr
Функція пропозиції робочої сили LS=LS(Wr),навпаки,зроста-
юча:
dLD
0
dWr
(І.Радіонова"Макроекономіка та економічна політика"с.11)
Функції попиту і пропозиції побудовані на графіку
Wr LS(Wr) На графіку показано,що в результаті
взаємодії попиту і пропозиції дося-
Wr1 гаються рівноважна зарплата Wr і рів-
новажна зайнятість L.
Класики вважають,що саморегулювання
ринку праці забезпечує повну зайня-
Wr LD(Wr) тість.Формально визначити повну зай-
Wr нятість - це розв'язати систему рів-
нянь,яка складається з функції попиту
і пропозиції та головної умови(рівнян-
O ня)ринкової рівноваги(LD = LS).
L L
Логіка класичної моделі вимагає переходу від ринку робочої
сили до виробничої функції.
Класична виробнича функція відображає зв'язок між ресур-
сами(факторами)виробництва реальним продуктом,тобто сукупною
пропозицією.Вона має такий вигляд:
Yr = Yr (L,l,K,T), де Yr - реальний ВНП,
L - праця,
l - земля,
K - капітал,
Т - технологічний прогрес.
Таким чином,реальний продукт є функцією кількох макро-
економічних змінних:праці,землі,капіталу(L,l,K),що викорис-
товуються із застосуванням певних технологій(T).
Класична виробнича функція має властивість взає-
мозамінності факторів.Це означає,що один і той же обсяг
кінцевого продукту Y може вироблятися за різного поєднання
факторів виробництва.Ця ж властивість проявляється в тому,що
для збільшення обсягів продукту достатньо збільшити обсяг од-
ного з факторів виробництва або всіх разом(графік2).
1.На графіку зображено дві лінії,що
називаються ізоквантами.Ізокванта АА - B
це геометричне місце точок,які є K A
різними комбінаціями капіталу і пра-
ці(на графіку відмічено дві точки С,D K2 E
і дві комбінації L0 K0 та L1 K1),що за- C F B15
безпечують створення певного обсягу K1 D
продукції.Нехай цей обсяг дорівнює K0 A10
10 одиницям.
2.Ізокванта ВВ передбачає інші комбі-
нації капіталу і праці(у нас це L K та O L1 L0 L3 L2 L
L K і відповідні їм точки Е і F),що
Графік 2.
дають можливість створити більші обсяги продукту,наприклад 15
одиниць.
3.Продукт обсягом 10 одиниць може бути створений як ком-
бінацією факторів L0 K0 ,так і іншою комбінацією - L1 K1,яка у
порівнянні з попередньою означає зменшення праці(від L0 до L1)
і збільшення капіталу(від K0 до K1 ).Тобто ми одержуємо той же
продукт,але за іншого поєднання факторів.
4.Перехід до більших обсягів продукту(від АА до ВВ)мож-
ливий,як показано на графіку,або шляхом зростання залученої
праці(від L1 до

 
 

Цікаве

Загрузка...