WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Макрорегулювання економіки України - Реферат

Макрорегулювання економіки України - Реферат

доцільно:
1) відновити довіру до монетарної політики;
2) збільшити насиченість банківських установ;
3) чітко відокремити систему завдань НБУ від завдань інших банків;
4) здійснювати розумний контроль за грошовою системою НБУ;
5) закріпити у законодавчому порядку фактичну незалежність НБУ, забезпечити економічну самостійність банків;
6) необхідно зменшити норми обов'язкового резервування.
ВИСНОВКИ
1. Сучасна національна економіка України - це економіка перехідного періоду. Україна здійснює перехід до ринкової економіки.
У товарній формі господарства узгодження господарської діяльності здійснюється у вигляді макроекономічного регулювання (координації). Макроекономічне регулювання - це складне, багатопланове поняття, - це механізм, за допомогою якого досягається збалансованість в економіці. Одне з основних макроекономічних завдань України є вибір моделі макроекономічної координації.
2. Розрізняють такі три ринкові підсистеми макроекономічного регулювання: ринкову, підсистему регулювання з боку фірм, державне регулювання. Ринкова підсистема механізму макрорегулювання координує господарську діяльність стихійно через систему цін та конкуренції. Держава поліпшує функціонування ринкової системи шляхом: створення незалежного правового і суспільногосередовища, і поглиблення конкуренції. У перехідний період держава повинна координувати економічні процеси на макрорівні, підтримувати оптимальні пропорції суспільного виробництва та безперервність процесу відтворення.
3. В сучасній макроекономіці відбувається гостра полеміка з приводу на скільки ефективним є державне втручання в економіку. Прихильники класичної моделі вважають, що державне регулювання є неефективним, прихильники нової кейнсіанської моделі - ефективним.
4. Командно-адміністративна економіка - це такий тип господарства, при якому основні проблеми економічної організації розв'язують державні органи. В основі макрокоординації - директивне планування.
Однією з причин глибокої кризи української економіки є небувала її розбалансованість. Яка і є однією з причин краху командної економіки.
5. Проведення фіскальної політики в Україні ускладнюється двоякою потребою: збільшення ВВП, зниження темпів інфляції. Аналіз цієї політики показав, що у 1991-1994 рр. фіскальна політика була стимулювальною, у 1995-1996 - стримувальною, у 1996-1999 рр. - стимулювальною.
6. Аналіз формування монетарної політики в Україні, дає підстави твердити, що протягом 1991-1994 - політика була стримувальною, 1995-1999 рр. - стримувальною.
7. За роки незалежності монетарна і фіскальна політика в Україні були вкрай непослідовними, суперечливими, необгрунтованими, недосконалими.
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки// Економіка України.- 1996.-№11.-С.69-76.
2. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Макроекономіка/ Пер. з англ. С. Панчишин та З. Ватаманюк.-Просвіта, 1997.-670с.
3. Кравець Є. Верховенство закону в економіці проблеми вдосконалення правового регулювання// ЕУ.-1990.-№10.
4. Макроекономіка. // За ред. Карпин Д. С., Маценко., Г. О., Юхимчук Г. О.- Луцьк: Вежа.-1996.-250с.
5. Макроекономіка. // За ред. д. е. н. Савченка А. Г. - К.: Либідь. - 1995.-208с.
6. Огонь Ц. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин.//Фінанси України- 1995.- №5.С-87-97.
7. Основи економіки: Підручник / Радіонова І. Ф., Кравченко І. С., Петрова І. Л., Радченко В. В. / За ред. Радіонової І. Ф..-К.: Задіак-ЕКО, 1995.-224с.
8. Руда О. Нотатки про бюджет України на 1999 рік і про виконання бюджету 1998 року// Економіст.-1999.-№1.
9. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка/ Пер. з англ. С.Панчишина та З.Ватаманюка.- К.: Основи, 1995.-574с.
10. Статистичний щорічник України за 1995 рік - К.: Техніка, 1996.
11. Тенденції української економіки// Центр макроекономічного аналізу. К., 1997, березень.
12. Ющенко В. Монетарна політика України: результати і перспективи// Вісник Національного банку України.-1996.-№4.-С.5-13.
13. Mishkin Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial markets, Fourth Edition, 1995.
?
Таблиця 1. Три моделі макроекономічного регулювання
Модель Реакція на непе-редбачену розши-рювальну полі-тику Реакція на перед-бачену розширю-вальну політику Чи може ак-тивістська політика бу-ти благатво-рною Реакція на непе-редбаче-ну анти-інфляційну полі-тику Реакція на передбачену антиінфля-ційну політи-ку Чи до-вір'я є ва-жливим для успішної антиінфля-ційної політики
Традиційна Y , Р Y , P теж, коли політика непередбачена Так Y , l Y , l так само як у випадку коли політика непердбачена Ні
Нова класична макроекономічна модель Y , P Y незмінний, Р зростає більше, ніж коли політика непе-редбачена Ні Y , l Yнезмінний,l менше, ніж коли політика непередбачена Так
Нова кейнсіанська Y , P Y , але менше, ніж коли політика непе-редбачена.Р біль-ше, ніж коли полі-тика непередбаче-на. Так, але спо-діватися бла-готворної по-літики про-блематично Y , l Y менше ніж коли політика непе-редбачена,l більше ніж коли політика непередба-чена Так
Примітка: l - темп інфляції.
Джерело: Mishkin Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial markets, Fourth Edition, 1995.-Р.746.
Таблиця2 Баланс.
Ресурси
(джерела покриття) Розподіл ресурсів
Виробництво
Інші надходження
Імпорт
Залишки у постачальників на початок року Виробничо-експлуатаційні потреби
Будівництво
Ринковий фонд
Експорт
Поповнення резервів
Залишки у постачальників на
кінець року
Таблиця . Фактичний державний бюджет, 1995-99/Actual Budqet Deficit, 1995-99
Таблиця . Фактичний дежавний бюджет як відсоток ВВП/ Actual Budqet Deficit as Percentaqe of GDP, 1995-99
Графік 1. Доходи зведеного бюджету, --- ВВП.
Графік 2. Загальні надходження зведеного бюджету, --- ВВП.
Таблиця 5: Бюджет 1995-1998рр.
Таблиця 6. Процентні ставки (% за місяць)
Pеальна пpоцентна ставка (зважена сеpедня)
по кpедитах по депозитах
1993 -20.9 -22.2
1994 6.8 3.9
1995 1.4 -3.2
3.7 -0.03
1993 Q1 -22.4 -22.7
1993 Q2 -18.2 -19.7
1993 Q3 -17.3 -17.5
1993 Q4 -25.8 -28.9
1994 Q1 16.0 10.0
1994 Q2 18.5 17.0
1994 Q3 9.2 8.2
1994 Q4 -16.6 -19.7
1995 Q1 0.4 -5.2
1995 Q2 4.9 0.2
1995 Q3 -1.2 -4.9
1995 Q4 -1.7 -2.8
1996 Q1 2.3 -2.3
1996 Q2 5.8 1.7
1996 Q3 2.7 -0.4
4.1 0.9
Джерела: Бюлетень НБУ та оцінки Європейського Центру.

 
 

Цікаве

Загрузка...