WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Економічне програмування (пошукова робота) - Реферат

Економічне програмування (пошукова робота) - Реферат

підлягають освоєнню на машинобудівних підприємствах, у тому числі для кооперативних, фермерських, малих (сільськогосподарських, переробних, видобувних, обробних) підприємств; визначення потреби вкомплексах машин і устаткування (у натуральному й вартісному виразах), які виготовляються на підприємствах України (у складі загальної потреби необхідно визначити кількість техніки на споживання економікою України, для обміну або продажу в межах держав СНД, а також на експорт в інші країни); розрахунок потреби в натуральному й вартісному виразах прокату чорних металів, ливарних заготовок, виробничих площ і устаткування, трудомісткості виготовлення (трудових ресурсів), а також деяких найважливіших видів комплектуючих виробів: двигунів, шин, автомобільних акумуляторів, редукторів, кабельної продукції - як для освоєної, так і для нової виготовлюваної техніки; з урахуванням трудомісткості встановлення необхідної кількості промислово-виробничого персоналу та ступеня підвищення зайнятості з метою зменшення соціального напруження у зв'язку з настанням безробіття; визначення завантаження діючих виробничих потужностей, їх надлишку або недостачі з метою перерозподілу завдань між заво-дами-виробниками та диверсифікації їх виробництва; у разі недостатності потужностей передбачення обсягу капіталовкладень або можливостей подальшого передання завдань на підприємства, що підлягають конверсії; визначення потреби в капітальних вкладеннях і валютних коштах для підприємств, що підлягають диверсифікації або конверсії; передбачення кількості (у натуральному й вартісному виразах) комплексів машин і устаткування, що не виробляються на підприємствах України, а надходять з-за її меж, у тому числі ввозяться з країн СНД за імпортом; оцінка в укрупнених показниках заподіяної шкоди навколишньому природному середовищу від розвитку підприємств машинобудування та визначення необхідних витрат на його захист; розробка індикативних планів освоєння нової техніки й техніки, що не виготовляється в Україні; формування на цей період державного замовлення виробництва та освоєння найважливіших видів продукції машинобудування; розробка прогнозів (перспективних планів) розвитку підгалузей машинобудування України; техніко-економічна оцінка програми розвитку підгалузі та її складових - цільових комплексних програм; визначення термінів реалізації програми.
Для вирішення цих та інших питань, передбачених програмою, варто розробити цільові комплексні програми або підпрограми, що є складовими й невід'ємними частинами державної програми України.
Досягнення поставленої мети допоможе вирішити цілий ряд науково-технічних, економічних та соціальних проблем, у тому числі:
1) забезпечити високий рівень механізації та автоматизації виробництва в галузях економіки України та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій;
2) пом'якшити соціальне напруження у зв'язку з настанням безробіття, забезпечивши приплив трудових ресурсів на підприємства машинобудування.
Розробку національної програми розвитку машинобудування України та її складових - цільових комплексних програм - забезпечують головні та провідні науково-дослідні інститути галузей-споживачів машинобудівної продукції та науково-дослідні, проектно-конструкторські й технологічні організації машинобудування. Розглянемо для прикладу програму, пов'язану з виробництвом бурякозбиральної техніки. Представники науково-дослідних інститутів галу-зей-споживачів (наприклад, Інститут цукрових буряків) і проектно-конструкторський або технологічний інститут галузі-виробника машинобудівної продукції (наприклад, Харківський ПКТІсільгоспмаш) разом визначають потреби в бурякозбиральних комплексах. При цьому визначаються три види потреби:
а) для бурякосіючих районів України;
б) для бурякосіючих районів країн СНД;
в) експортні поставки.
Експертизу доцільності першої потреби проводить міністерство-споживач (наприклад, для бурякозбиральних комплексів - Мінсільгосппрод України). Дві інші потреби можуть формуватися на підставі договорів або запланованих обсягів поставок. Після визначення потреби заводи-виготовлювачі машин разом з розробниками програми опрацьовують питання наявності виробничого потенціалу, площ, технологічних потужностей, чисельності персоналу.
У разі надмірних потужностей розглядається питання про їх кількість, шляхи модернізації чи перепрофілювання, консервації чи списання. Одна з важливих проблем, яку необхідно опрацювати,- це вивчення питань технологічної сумісності наявного устаткування з виробництвом нової продукції машинобудування, бо проста підгонка технології під наявні машини й механізми веде до стрімкого підвищення матеріало-, енерго- та трудомісткості виготовлення виробів.
Для прискорення модернізації, перепрофілювання або створення нових виробничих потужностей визначають потребу в інвестиціях (валютних коштах).
У разі недостатньої кількості потужностей у загальних рисах визначається потреба в них (у виробничих площах, металообробному устаткуванні, ливарних і ковальсько-пресових виробництвах, виробництвах з виготовлення комплектуючих виробів та ін.) і як підсумок - потреба капіталовкладень.
У разі прийняття варіанту закупівлі необхідної техніки за кордоном потрібно також у загальних рисах визначити потребу валютних коштів для цієї мети.
Передбачено спочатку розробити максимально можливу за повнотою структуру програми, включаючи альтернативні варіанти, а після цього оцінити, обрати та здійснити оптимальний варіант. Вибір найефективнішого варіанту програми є багатокроковою процедурою чимраз детальнішої й комплексної оцінки всіх допустимих варіантів і послідовного вилучення з них неефективних, аби скоротити кількість альтернативних способів їх створення до такого комплекту, який дав би змогу побудувати систему економіко-математичних моделей для розрахунку кожного варіанту програми на ЕОМ.
Одним з найважливіших розділів національної програми є розділ, в якому визначається її ресурсне забезпечення, терміни реалізації та виконавці. При складанні його враховуються рекомендації, викладені вище, а також деякі інші положення.
Передусім розробляється структура цільових комплексних програм (ЦКП), куди включаються об'єкти реалізації, етапи й підетапи виконання програм, які характеризують такі нормативи: трудомісткість, кваліфікаційний стан; потреби в матеріально-технічних ресурсах, прокаті чорних металів, ливарних і ковальсько-штампувальних заготовках, найважливіших видах комплектуючих виробів (двигунів, електроустаткування, електродвигунів, шин, акумуляторів, приладів, кабельних виробів тощо); терміни та вартість здійснення програми.
Порядок ресурсного обґрунтування вибраного варіанту програми такий:
1) з кожної ЦКП чи об'єкта реалізації (дослідних або технологічних робіт, капітального будівництва, конструкторських розробок і т. д.) установлюється повний перелік робіт, які знайдуть відображення в програмі;
2)

 
 

Цікаве

Загрузка...