WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Види й типи прогнозування та макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

Види й типи прогнозування та макроекономічного планування (пошукова робота) - Реферат

зовнішньоекономічної діяльності й обслуговування боргів.
Стосовно економіки стратегія при вирішенні завдань, що стоять перед нею, залежить від політики, якій вона підпорядковується. Стратегія враховує економічні, політичні, військові та моральні можливості не тільки своєї країни, а й наших конкурентів і суперників.
Таким чином, економічна стратегія - це генеральна лінія, яка націлена на вирішення головних завдань певного періоду, на досягнення фундаментальних довгострокових цілей; вона включає в себе визначення головного напрямку засобів і шляхів виконання поставлених економічних завдань.
Стратегічний план - це документ, який відображає перспективу розвитку та господарювання підприємства, що розробляється виходячи з очікуваної кон'юнктури ринку, наявних потужностей, технологій і науково-технічних знань та можливостей їх розширення, удосконалення або реконструкції чи перепрофілювання з метою досягнення найбільш ефективних результатів.
Державний вплив на формування виробничих програм підприємств, основаних на державній власності, здійснюється без втручання в їх господарську діяльність у вигляді розробки стратегічних планів і планових виробничих контрактів. Система впливу на діяльність суб'єктів підприємницької діяльності створюється за допомогою економічних, правових і адміністративних важелів, встановлення відповідними міністерствами, відомствами та державними адміністраціями мінімально необхідних завдань щодо виробництва найважливіших видів промислової та сільськогосподарської продукції, а також поставок за державним контрактом.
Розробка стратегічних планів на підприємствах полягає в такому:
o визначенні попиту на продукцію, що виробляється або може бути вироблена, прогнозуванні її збуту та можливостей збільшення експорту й зменшення імпорту, збільшення на цій основі обсягів виробництва та реалізації продукції;
o перевірці збалансованості прийнятих обсягів з наявними потужностями й технологічним забезпеченням, а також розробці заходів, спрямованих на реконструкцію й технічне переоснащення виробничих потужностей з урахуванням екологічних вимог і конкретних пропозицій щодо поставок устаткування та матеріальних ресурсів на такі цілі;
o вивченні можливостей забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами;
o визначенні перспектив соціального стану трудового колективу: кількості робочих місць (у тому числі тих, що вивільнятимуться у сфері матеріального виробництва), оплати праці, витрат прибутку на соціальні цілі;
o вивченні можливостей фінансування заходів плану за рахунок власного прибутку, державних асигнувань,кредитів, іноземних інвестицій тощо;
o визначенні кінцевих результатів роботи підприємства за даним планом і обсягів виробництва та реалізації продукції, собівартості та ціни, чистого прибутку, ефективності, ступеню ризику.
Планові виробничі контракти розробляються підприємствами державної форми власності на основі завдань вищого за рівнем органу влади й погоджуються з ним за показниками, які містяться в рішеннях уряду. У планових виробничих контрактах встановлюються обсяги виробництва продукції та надання послуг населенню, іншим підприємствам або державі, а також визначаються обов'язки сторін. Поряд з плановими виробничими контрактами державні підприємства розробляють, у міру необхідності, бізнес-плани, інвестиційні проекти тощо.
Підприємства недержавного сектора економіки беруть участь у розробці та виконанні планів на основі узгодження своїх намірів з державними адміністраціями регіонів з питань, що входять до їх компетенції. Обов'язковими для них є тільки ті планові показники та зобов'язання, що закріплені в їх договорах з міністерствами й відомствами та державними адміністраціями регіонів.
Інституціональні одиниці всіх форм власності розробляють бізнес-плани, що моделюють програму їх діяльності в плановому періоді. Бізнес-план має враховувати насамперед внутрішні виробничі резерви підприємства, а його розробка - включати такі етапи:
o маркетингове вивчення ринку, його обсягу, умов конкуренції, міри ризику, попиту на ті чи інші товари та послуги, а також їх пропозиції;
o формування цілей і завдань виробничої та комерційної діяльності підприємства з урахуванням економічної кон'юнктури ринку;
o розробку основних розділів бізнес-плану, конкретну оцінку ефективності кінцевих результатів, передбачених у плані.
На основі бізнес-плану підприємство оформляє свої наміри для повідомлення галузевих, територіальних і центральних органів влади з урахуванням їх централізованих замовлень .
Погоджені та прийняті показники планів підприємств і організацій (незалежно від форм власності) у встановлені терміни подаються відповідним міністерствам, відомствам і адміністраціям місцевих рад для узагальнення та отримання реальної картини, яка складається в регіоні в результаті досягнення цих показників.
Список використаної літератури
1. Калина А. В., Осокина В. В. Экономическая теория и практика хозяйствования.- К.: МАУП, 1997.- 308 с.
2. Киселева В. В. Плановые расчеты по моделям экономического роста.- М.: Экономика, 1971.- 95 с.
3. Ковалевский А. М. Техпромфинплан в новых условиях и типовая методика его разработки.- М.: Экономика, 1968.- 247 с.
4. Кравченко Ю. И., Цыба Г. ?. Прогнозирование и планирование макроэкономики: Учеб. пособие.- Кременчуг: Изд. центр "Сербо", 1997.- 189 с.
5. Кулян В. Р., Юнькова ? А Эконометрия: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 1997.- 68 с.
6. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ.- 11-е изд.- К.: Хагар-Демос, 1993.- 785 с.
7. Методические вопросы создания системы норм и нормативов / Под ред. В. В. Соколова.- М.: Экономика, 1983.- 192 с.
8. Методические указания к разработке государственных планов экономического и социального развития СССР.- М.: Экономика, 1980.- 776 с.
9. Моделирование глобальных экономических процессов: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Экон. кибернетика"/ Под ред. В. С. Дадаяна.- М.: Экономика, 1984.- 320 с.
10. Науменко В. /., Панасюк Б. Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки.- К.: Глобус, 1995.- 200 с.
11. Новицкий В. ?. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К.: Либра, 1994.- 190 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...