WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

Y та i
(ставки процента),а лінія LM - рівновагу грошового ринку як
набір таких же комбінацій Y та i. Перетин ліній IS та LM дає
ту комбінацію Y та i,яка забезпечує рівновагу товарного і
грошового ринків.
Пояснюючи ситуацію в Україні у межах моделі IS - LM,не-
можливо керуватися номінальною ставкою процента,тобто такою,
яка не враховує змінюваний рівень цін,і абстрагуватись від
інфляції.Адже не потребує особливих доказів той факт,що в
умовах постійного зростання цін інвестори,які позичають гроші,
і ті,що гроші прпонують,керуються не стільки власне величиною
ставки процента,скільки показниками інфляції.
Розмістимо лінії IS та LM в координатах Y та (i - ),де
i - - реальна ставка процента,тобто номінальна ставка з
урахуванням існуючої інфляції.
Нагадаємо формулу IS у координатах Y та i:
E-bi
Y = --------- , де E=C+I+G
1-c(1-t)
E-b(i- )
Y = ----------
1-c(1-t)
Із цієї формули випливає,що коли реальна ставка процента
(i- )зростає,то реальний обсяг виробництва зменшується.
Тепер звернемося до кривої LM.ЇЇ формула досі записува-
лася так:
k 1
i = ---- Y - ---- (M/P)
h h
Розв'язавши це рівняння відносно Y,матимемо:
h 1
Y = -- i + -- (M/P)
k k
З урахаванням реальної ставки процента,від якої залежить
пропозиція власників грошей,цю формулу можна записати так:
h 1
Y = -- (i - )+ -- (M/P)
k k
Якщо i- Y , коли ?P Y
В економіці з часом настає період,коли внаслідок поштов-
ху, отриманого від зростання грошової маси,ціни починають ви-
переджати останню.Рівень інфляції підвищується,обсяг продукту
зменшується:
при M > P Y
Подальше збільшення емісії в наступному періоді може
тимчасово збільшити виробництво,але після цього настане його
нове скорочення.Аналіз цього ефекту дає змогу зробити вис-
новок про розміщнння лінії LM паралельно до осі i- .
i-
LM Важливою рисою економіки України
є активна бюджетна політика,що
виявляється у зростанні державних
витрат.На графіку зсув лінії IS
IS2 вправо,що є цілком зрозумілим.
IS1 Адже у формулі кривої IS державні
витрати знаходяться у чисельнику.
Оскільки величина продукту фіксо-
Y
вана грошовою масою(лінія LM),то збільшення державних витрат
втілюється лише у зростанні реальної ставки процента i- .
Насправді ж в економіці спостерігається інший результат
витіснення інвестицій.Пояснимо цей феномен.
Зростання державних витрат можливе за двох умов:
а)держава збирає більше податків (T );
б)держава більше витрачає коштів на придбання товарів та
та послуг (G ).При фіксованому випуску Y це мало б при-
вести до змін двох інших елементів сукупних витрат:
інвестицій I та споживання домогосподарств C.
Якщо уявити,що C незмінне(в умовах кризового стану дося-
гається критично низький рівень C),то збільшення державних
витрат G повинне спричинити зменшення I.Якщо ж уявити,що під
податковим тиском зменшуються доходи домогосподарств,то
останні,намагаючись зберегти рівень C,будуть скорочувати за-
ощадження,що ще більше обмежить інвестиції.Якщо ж податковий
тиск зменшуватиме чистий прибуток підприємців,то з'являється
ще одне джерело скорочення інвестицій.Отже,матимеио три
наслідки при фіксованому Y:
G I (на величину ?G)
Т I (на величину скорочення заощаджень - ?S)
T I (на величину скорочення прибутку - ?P)
В сукупності три зазначені явища і зумовлюють процес
витіснення інвестицій.
Суттєвим для нашої економіки є зв'язок:
дефіцти бюджету грошова емісія інфляція.
Основні положення і висновки.
1. Модель IS-LM пояснює рівновагу товарного та грошового
ринків. Її двома частинами є криві IS та LM.
2. Крива IS показує всі комбінації ставки процента i та випуску Y, при яких товарний випуск перебуває у стані рівноваги, а формування ставки процента відбувається на ринку інвестицій. Крива IS записується формулою: Y = ?(E-bi).
3. Крива LM показує комбінації ставки процента i та випуску Y,коли ставка процента зазнає впливів грошового ринку. Крива відображається формулою:
k 1
i = Y M/P
h h
Зміст кривої LM розкривається через теорію надання переваг
ліквідності.
4. Теорія надання переваг ліквідності виходить з того, що
коливання ставки процента і призводить до зміни структури
розподілу грошей на готівку та банківські депозити та
облігації. Якщо ставка процента і зростає, то попит на
готівку падає, якщо ця ставка зменшується і бажання
перетворювати гроші на депозити і облігації.
5. Графік двох кривих IS-LM демонструє рівновагу,що одночасно
встановлюється на двох ринках: товарному і грошовому.Ця рів-
новага означає відповідність запланованих і фактичних вит-
рат,а також попиту на реальні грошові запаси та їх пропозиції.
6. Модель IS-LM має практичне застосування. Вона викорис-
товується для прогнозування впливів бюджетно-податкової та
грошово-кредитної політики на величину загального випуску в
короткотерміновому періоді.
7. Модель Манделла-Флемінга грунтується на врахуванні трьох
нових(порвняно з моделлю IS-LM) змінних:чистого експорту NX,
світової ставки процента i* та обмінного курсу валют q.
Модель складається з трьох рівнянь:
IS : Y = ?(E - bi - nq)
LM : M/P = kY - hi
i = i*
8. Рівновага з урахуванням трьох рівнянь моделі Манделла-
Флемінга може бути продемонстрована на двох різних графіках:
Координатами Y та i і Y та q.
9. Дослідження рівнянь моделі Манделла-Флемінга в координатах
Y та q, тобто з урахуванням змін в обмінному курсі валюти,дає
можливість зробити висновки про наслідки різних варіантів
державної політики:
а)вплив бюджетно-податкової,грошової та зовнішньоторговель-
ної політики залежить від того який у країні запроваджено
обмінний курс:"плаваючий" чи фіксований;
б) у разі "плаваючого" обмінного курсу стимулююча бюджетно-
податкова політика спричиняє підвищення курсу при незмінному
випуску, стимулююча грошова - підвищення курсу і зростання
випуску,стимулююча зовнішньоторговельна- підвищення курсу при
незмінному випуску;
в) у разі фіксованого обмінного курсу стимулююча бюджетно-
податкова плітика спричиняє збільшення випуску, стимулююча
грошова політика виявляється неможливою, стимулююча зов-
нішньоторговельна забезпечує зростання випуску.

 
 

Цікаве

Загрузка...