WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

Неокейнсіанські макроекономічні моделі - Реферат

облігації держав-
ного боргу. Це могло б породити
тенденцію до зменшення обмінного q1
курсу.
2. Оскільки центральний банк вис-
тупає гарантом незмінності курсу, Y Y
то він був би змушений вжити заходів для скорочення грошо-
вої пропозиції.
Стимулююча зовнішньоторговельна політика при фіксованому
валютному курсі. Нехай держава вживає заходів щодо обмеження
імпорту. Який це матиме вигляд на графіку IS-LM у координатах
Y та q:
LM1 LM2 Пояснення до графіка:
q 1. У разі обмеження імпорту графік
IS зсувається праворуч. Це, за
незмінної грошової пропозиції, мог-
q=q* ло б спричинити підвищення курсу.
2. Для протидії тенденції до збіль-
IS2 шення курсу здійснюється збільшення
пропозиції грошей. Лінія LM зсу-
IS1 вається праворуч.
Y1 Y2 Y
Як бачимо, наслідки впливу зовнішньоторговельної пол-
ітики при фіксованому курсі є іншими, ніж при плаваючому: тут
відбувається зростання доходу. Те зростання NX, яке дося-
гається за рахунок обмеження імпорту, не зводиться нанівець
за рахунок зростання курсу валюти і, відповідно, обмеження
експорту.
Отже, модель Манделла-Флемінга дала можливість пояснити
наслідки різної політики, до якої може вдатися уряд при "пла-
ваючому" та фіксованому курсах.
"Плаваючий" валютний курс обмежує можливості бюд-
жетно-податкової та зовнішньоторговельної політики впливати
на випуск. У той же час він забезпечує стимулюючий вплив гро-
шової політики.
Фіксований обмінний курс виключає стимулюючий вплив гро-
шової політики і водночас забезпечує такий вплив на випуск з
боку бюджетно-податкової та зовнішньоторговельної політики.
Ця відносна перевага фіксованого валютного курсу виправдовує
і пояснює погляди його прихильників.
3. Різноманітні пояснюючі моделі макроекономічної рівноваги
цікаві для нас тим,що вони дають можливість пояснити супереч-
ливий стан перехідної економіки нашої держави.В сучасній
українській економіці спостерігається безліч відхилень від
норми.Під нормою в даному випадку розуміють такий стан еко-
номіки,який "вписується" у межі розглянутих раніше моделей.
4. Твердження про надзвичайні особливості української еко-
номіки перебільшені.Справді,її сучасний стан можна роз-
глянути,як прояв певної "хвороби",а будь-яка хвороба означає
відхилення від норми.Однак,щоб зрозуміти суть хвороби,а отже,
і знайти спосіб її лікування,треба знати,що собою являє нор-
мальний стан.
Спершу розглянемо особливості сучасного стану нац-
іональної економіки,використовуючи модель AD - AS у її тра-
диційному вигляді,а пізніше - трохи змінивши її.Далі об'єктом
розгляду стане українська економіка в рамках моделі IS - LM,
що також буде подана у дещо незвичному вигляді.
Тлумачення ситуації в межах моделі AD - AS вимагає нага-
дати її вихідні положення:
а) сукупна пропозиція AS у довготерміновому періоді є
функцією наявних ресурсів та застосованих технологій:
YS = F(K,L,T); у короткотерміновому періоді пропозиція є
функцією цін;
б) сукупний попит AD єфункцією цін;
в) коливання цін у кінцевому підсумку гарантує досяг-
нення такого рівноважного стану, за якогосукупний попит
відповідатиме обсягам виробництва.
Зазначені положення мають таке графічне втілення:
P YS YS - пропозиція у довготерміновому
AD AS періоді;
AS - пропозиція у короткотерміново-
P2 му періоді;
Ye - рівноважний обсяг продукту,що
Pe забезпечує відповідність су-
P1 купного попиту та сукупної про-
позиції;
Ye y Pe - рівноважний стан цін.
Макроекономічна рівновага на Україні
Спробуємо зобразити макроекономічну рівновагу в Україні
на графіку з координатами Y та Р. Однак попередньо треба дати
певні пояснення.
Перше: ми вважаємо, що головна ідея стосовно лінії AS -
намагання відобразити ту обставину,що за сучасних умов вироб-
ництво(пропозиція) не може досягти потенційного рівня Y=F(K,L).
Що заважає цьому? На наш погляд,тут діють принаймні три причи-
ни: монополізованість виробництва,нераціональна структура
економіки,низька зацікавленність у вкладанні інвес-
тицій.
Тепер пояснимо розміщення лінії сукупного попиту (AD).
Сукупний попит в умовах кризової інфляційної економіки є
передусім функцією зростаючої кількості грошей,що перебувають
в обігу.У врівноваженій економіці,як відомо,витримується
рівність: MV=PY, а AD=AS=Y.
Виходячи з наведеної формули,
M=PY/V.
Цей вираз можна прочитати так: в обігу має перебувати
стільки грошей,скільки їх потрібно для реалізації створеного
продукту PY з урахуванням швидкості обертання грошей V.
Порушення рівноваги виявляється в тому,що у населення на-
прикінці кожного попереднього періоду є більше грошей,ніж
потрібно для реалізації продукту,тобто для здійснення витрат
M>PY/V.Причин тут може бути декілька:грошова емісія,-
пришведшення обертання грошей внаслідок бажання позбутися їх
якомога швидше(з огляду на інфляцію),тощо.При збільшенні гро-
шової пропозиції попит має збільшуватись.Якщо М ,то і YD .
У зв'язку з останнім висновком виникає запитання: чому
збільшення грошової пропозиції не може збалансувати АD та
АS? Принаймі тому, що інфляційне зростання цін обмежує наг-
ромадження та інвестиції, стримуючи пропозицію.
Ми брали до уваги явище інфляції.Дуже вдала ідея по-
яснення динаміки попиту і пропозиції в умовах інфляційної
економіки належить англійському економісту Річарду Лейярду.
Перша особливість моделі полягає в тому,що в ній зміни
попиту і пропозиції розглядаються не у звичайних для нас
координатах Y та Р,а у координатах Y та (грец.пі),де - інфляція.
По-друге, при створенні моделі виходять з положення,що
обсяги виробництва у короткотерміновому періоді визначаються
цінами.Тому рівняння ціноутворення стає рівнянням пропозиції.
По-третє,версія динамічної кривої попиту враховує існу-
вання залежності P=MV/Y.
Модель показує,що емісія грошей породжує інфляцію,і в
момент,коли інфляція починає перевищувати емісію,відбувається
скорочення обсягів виробництва.
Зрозуміло,що при застосуванні моделі IS - LM для оцінки
сучасного стану української економіки у самій моделі має бути
здійсненопевні зміни.Нагадаємо,що лінія IS трактує рівновагу
товарного ринку як певний набір комбінацій у поєднанні

 
 

Цікаве

Загрузка...