WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Система національних розрахунків України - Реферат

Система національних розрахунків України - Реферат

"Про Основнi напрями конкурентної полiтики на 2002-2004 роки" передбачається визначення частки монопольного сектору у ВВП. У зв'язку з переходом на КВЕД планується провести ретроспективнi перерахунки складових ВВП за перiод з 1990 року. З метою аналiзу рiвня розвитку нацiональної економiки та визначення її мiсця в свiтi передбачається розширити участь України у Програмi мiжнародних зiставлень ВВП за паритетами купiвельної спроможностi валют, яка проводиться мiжнародними органiзацiями з трирiчною перiодичнiстю. У 2002 роцi Держкомстату належить здiйснити першу вiтчизняну публiкацiю пiдсумкiв останнього раунду цiєї Програми (за 1999 рiк) для України.
4. Рiчнi нацiональнi рахунки
Рiчнi нацiональнi рахунки дають найбiльш повнi та детальнi данi про економiку держави, хоча їх складання потребує значних затрат часу та iнформацiйних ресурсiв. Першочерговим кроком у напрямi їх розвитку є запровадження фiнансового рахунку, який вiдображає операцiї з грошовими активами i зобов'язаннями всiх iнституцiйних секторiв економiки, розкриває фiнансовi взаємовiдносини мiж цими секторами, нацiональною економiкою в цiлому та iншими країнами свiту. Необхiдно опанувати балансовий рахунок нацiонального багатства - економiчних активiв та їх джерел i змiн, що вiдбуваються у них у зв'язку з нагромадженням капiталу, пiд впливом цiн та iнших економiчних явищ. Удосконалення рiчних рахункiв iнституцiйних секторiв економiки передбачається здiйснювати також шляхом поглиблення їх суб'єктної деталiзацiї, переведення на пiдсекторний рiвень. Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв цi рахунки розукрупнюватимуться за такими ознаками:
" сектору нефiнансових корпорацiй (пiдприємств) - за способом утворення та нацiональною належнiстю капiталу економiчних одиниць (державнi, нацiональнi приватнi корпорацiї та корпорацiї, що знаходяться пiд iноземним контролем);
" сектору фiнансових корпорацiй - за їх функцiями (центральний банк; iншi депозитнi корпорацiї; iншi фiнансовi посередники, крiм страхових корпорацiй та пенсiйних фондiв; допомiжнi фiнансовi органiзацiї; страховi корпорацiї та пенсiйнi фонди);
" сектору загального державного управлiння - за рiвнями та функцiями (центральнi органи державного управлiння; мiсцевi органи державного управлiння; фонди соцiального забезпечення);
" сектору домашнiх господарств - за основним джерелом їх доходу (роботодавцi; самостiйно зайнятi працiвники; найманi працiвники; одержувачi доходiв вiд власностi та трансфертiв).
У стратегiчнiй перспективi передбачається розроблення концептуальних пiдходiв до застосування матричного аналiзу взаємозв'язку виробничих та соцiальних процесiв, сателiтних рахункiв прiоритетних мiжгалузевих сфер економiчної дiяльностi, системи iнтегрованого еколого-економiчного облiку.
5. Короткостроковi нацiональнi рахунки
Протягом найближчих рокiв необхiдно зосередити зусилля на вирiшеннi питань пiдвищення надiйностi визначення квартальних показникiв виробництва, первинного розподiлу та використання ВВП. Для розв'язання iснуючих проблем передбачається:
" запровадження сучасних математичних методiв узгодження квартальних i рiчних розрахункiв та досягнення безперервностi динамiчних рядiв ВВП;
" застосування методу товарних потокiв для збалансування оцiнок ВВП виробничим методом i методом кiнцевого використання;
" здiйснення квартальних розрахункiв ВВП у постiйних цiнах;
" запровадження сезонно скоригованих оцiнок ВВП у поточних та постiйних цiнах.
Наступним суттєвим кроком буде перехiд до складання на квартальнiй основi бiльш широкого набору рахункiв за iнституцiнними секторами економiки.
6. Таблицi "витрати - випуск"
Розвиток цiєї галузi нацiонального рахiвництва повинен сприяти iстотному полiпшенню варiантного обґрунтування державних прогнозiв i програм економiчного та соцiального розвитку, особливо середньо- та довгострокових.
У зв'язку з цим передбачається:
" розширення номенклатури видiв економiчної дiяльностi, якi вiдображаються у таблицях "витрати - випуск", до рiвня роздiлiв КВЕД з подальшою деталiзацiєю прiоритетних для економiчного розвитку України комплексiв - паливно-енергетичного та агропромислового, а також iнвестицiйної сфери;
" видiлення iз сукупних оцiнок потокiв товарiв i послуг аналiтичних матриць вiтчизняної та iмпортної продукцiї, торговельної i транспортної нацiнок, податкiв i субсидiй на виробництво та iмпорт;
" подальша дезагрегацiя напрямiв використання ресурсiв, де важливого значення набуває характеристика складу нагромадження основного капiталу та його активної частини - машин i устаткування;
" розроблення таблиць "витрати - випуск" у порiвнянних i постiйних цiнах.
7. Регiональнi рахунки
Передбачається здiйснити перехiд до оцiнки узагальнюючих результатiв регiонального розвитку iз застосуванням показника валового регiонального продукту (далi - ВРП) замiсть показника регiональної валової доданої вартостi. Це потребує розв'язання проблеми розподiлу мiж регiонами тих видiв дiяльностi, якi хоч i здiйснюються на їх територiї, проте вiдносяться до сфери вiдповiдальностi та фiнансування виключно держави в цiлому. Потрiбно також видiлити у складi ВРП окремi елементи його дохiдного складу та використання. Негальноюпотребою є започаткування двоетапного проведення розрахункiв зазначених показникiв шляхом здiйснення попереднiх та остаточних оцiнок, якi будуть пов'язанi у часi з термiнами проведення аналогiчних оцiнок щодо України в цiлому.
8. Розвиток системи класифiкацiй
З метою розширення спектра аналiтичних функцiй нацiональних рахункiв найближчим часом передбачається запровадити такi мiжнароднi класифiкацiї:
" iндивiдуального споживання товарiв i послуг за цiлями;
" витрат некомерцiйних органiзацiй, що обслуговують домашнi господарства, за цiлями;
" витрат органiв державного управлiння за функцiями;
" витрат виробникiв за цiлями;
" валового нагромадження основного капiталу за джерелами iнвестування та функцiональним призначенням.
9. Побудова цiлiсної системи даних
Згiдно iз загальносвiтовою практикою нацiональне рахiвництво не створює окремої системи збору даних для своїх потреб, а лише використовує iнформацiю iнших сфер статистики та адмiнiстративнi данi органiв виконавчої влади. Проте мiжнароднi вимоги до зiставностi макроекономiчних показникiв, що є продуктом нацiонального рахiвництва, повиннi дотримуватися у всiй системi економiчної iнформацiї країни. Тому необхiдно гармонiзувати з класифiкацiями СНР вiтчизнянi класифiкацiї, що застосовуються у:
" грошово-кредитнiй статистицi та статистицi платiжного балансу (Нацiональний банк);
" статистицi державних фiнансiв (Мiнфiн);
" фiнансовiй статистицi, яка ґрунтується на затверджуваних Мiнфiном стандартах (положеннях) бухгалтерського облiку.
10. Публiкацiя нацiональних рахункiв
Передбачаються такi змiни в системi публiкацiї нацiональних рахункiв:
" подання рiчних, квартальних, регiональних рахункiв, у тому числi показникiв динамiки у поточних, порiвнянних та постiйних цiнах, i вiдповiдних iндексiв-дефляторiв, як безперервнi довгостроковi ряди;
" оприлюднення методик здiйснення розрахункiв i визначення показникiв;
" застосування сучасних методiв розповсюдження даних нацiональних рахункiв, у тому числi в електроннiй формi, через мережу Iнтернет тощо.
11. Програма розвитку системи нацiональних рахункiв
Положення цiєї Концепцiї передбачається деталiзувати у Програмi розвитку системи нацiональних рахункiв на перiод до 2010 року з визначенням заходiв її органiзацiйного, наукового, технiчного, фiнансового та кадрового забезпечення.
Висновок.
СНР- це комплексна, послiдовна, узгоджена система оцiнки економiчних операцiй i показникiв, якi застосовуються для опису та аналiзу макроекономiчних процесiв. Нацiональнi рахунки вiдображають наскрiзний рух потокiв товарiв i послуг, доходiв та фiнансових ресурсiв на всiх стадiях економiчного вiдтворення - вiд виробництва до кiнцевого споживання, нагромадження i формування нацiонального богатства.
Використана література:
1. Степан Панчишин "Макроекономіка", Київ 2002р.
2. Макконелл, Брю "Економікс", 1998р.
3. Едвін Дж. Долан, "Макроекономіка", 1994р.
4. Журнал "Економіка України. Питання економіки."

 
 

Цікаве

Загрузка...