WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Система національних розрахунків України - Реферат

Система національних розрахунків України - Реферат


Реферат на тему:
Система національних розрахунків України ?
План.
Вступ
1. Розпорядження Кабінету міністрів України.
2. Концепція розвитку системи національних рахунків.
" Загальна частина.
" Сучасний стан нацiонального рахiвництва i проблеми його розвитку.
" Валовий внутрiшнiй продукт.
" Рiчнi нацiональнi рахунки.
" Короткостроковi нацiональнi рахунки.
" Таблицi "витрати - випуск".
" Регiональнi рахунки .
" Розвиток системи класифiкацiй.
" Побудова цiлiсної системи даних.
" Публiкацiя нацiональних рахункiв.
" Програма розвитку системи нацiональних рахункiв.
Висновок.
Список літератури.
Вступ:
Україна з 90-х років переходить до використання системи національних рахунків ( СНР). В СНР розрізняються економічні операції, які представляють собою групування однорідних процесів. СНР визначає динаміку виробництва і в матеріальному, і в нематеріальному виробництві. Ця система виходить з того, що рух продуктів та доходів є тотожнім. В СНР вдалося частково позбутися подвійних рахунків.
код нормативного акта:
22896/2002
1.РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
вiд 25 липня 2002 р. № 413-р
Про схвалення Концепцiї розвитку системи нацiональних рахункiв
1. Схвалити Концепцiю розвитку системи нацiональних рахункiв (додається).
2. Держкомстату разом з Мiнекономiки, Мiнфiном, Державним казначейством, Державною податковою адмiнiстрацiєю та Нацiональним банком подати до 15 грудня 2002 р. Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект Програми розвитку системи нацiональних рахункiв, пiдготовлений на пiдставi Концепцiї, схваленої цим розпорядженням.
Прем'єр-мiнiстр України
А. КIНАХ
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 липня 2002 р.
2.Концепція розвитку системи національних рахунків
1. Загальна частина
Ця Концепцiя визначає прiоритетнi напрями удосконалення системи нацiональних рахункiв (далi -СНР), якi повиннi лягти в основу дiяльностi органiв державної статистики. Водночас реалiзацiя Концепцiї має сприяти трансформацiї макроекономiчних показникiв, що використовуються iншими органами виконавчої влади, насамперед Мiнекономiки, Мiнфiном, а також Нацiональним банком.
Сучасна система управлiння економiкою на макрорiвнi не може функцiонувати без СНР, яка дає змогу проводити монiторинг, здiйснювати моделювання, прогнозування та регулювання розвитку економiки, оцiнку результатiв реалiзацiї державної економiчної полiтики, мiжнароднi макроекономiчнi зiставлення. Нинi систему нацiональних рахункiв запроваджено у бiльшостi країн свiту. За методологiчну основу СНР в Українi взято Систему нацiональних рахункiв, прийняту в 1993 роцi Комiсiєю Європейських спiвтовариств, Мiжнародним валютним фондом, Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку, Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй та Свiтовим банком. За змiстом СНР повинна також вiдповiдати вимогам Європейської системи нацiональних та регiональних рахункiв, прийнятої у 1995 роцi.
2. Сучасний стан нацiонального рахiвництва i проблеми його розвитку
Перехiд макроекономiчної статистики на принципи СНР розпочато з прийняттям постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 р. № 727 "Про впровадження системи нацiональних рахункiв". Сьогоднi мiжнароднi стандарти нацiонального рахiвництва опанованi в Українi у найiстотнiших елементах. Так, систематично здiйснюються розрахунки головного показникаСНР- валового внутрiшнього продукту (далi - ВВП) виробничим методом i методом кiнцевого використання. ВВП країни обчислюється на рiчнiй, квартальнiй i мiсячнiй основi, у фактичних i порiвнянних цiнах. Також здiйснюються рiчнi розрахунки валової доданої вартостi за регiонами. Це дає змогу визначати роль регiонiв в економiцi, проводити комплексний аналiз їх економiчного розвитку та зiставлення економiчного потенцiалу як усерединi країни, так i за її межами. Вiдбувся перехiд вiд кумулятивної системи квартального облiку ВВП (наростаючим пiдсумком з початку року) до дискретних розрахункiв. Специфiчною i позитивною особливiстю органiзацiї СНР в Українi є щомiсячнi оцiнки ВВП, якi стають доступними для органiв управлiння та громадськостi вже на 15-й день пiсля завершення звiтного перiоду i дають змогу максимально оперативно вiдстежувати економiчну динамiку. З рiчною перiодичнiстю складаються рахунки виробництва, утворення, розподiлу та використання доходу, операцiй з капiталом в iнституцiйних секторах (групах економiчних суб'єктiв) - нефiнансових i фiнансових корпорацiях, органах загального державного управлiння, домашнiх господарствах, некомерцiйних органiзацiях, що обслуговують домашнi господарства. З 1994 року за стандартами СНР розробляються таблицi "витрати - випуск" (мiжгалузевi баланси). Нинi вони складаються за цiнами споживачiв i за так званими основними (базисними) цiнами, що дає змогу аналiзувати вплив на цiноутворення розподiлу непрямих податкiв, торговельної i транспортної нацiнок як за видами економiчної дiяльностi, де здiйснюється виробництво вiдповiдних товарiв та послуг, так i за напрямами їх використання.
У 2001 роцi нацiональне рахiвництво, як i iншi галузi статистики, одним з перших серед країн СНД перейшло на Класифiкацiю видiв економiчної дiяльностi (далi - КВЕД), яка гармонiзована з аналогiчною класифiкацiєю Європейського Союзу. Завдяки цьому з'явилась можливiсть проведення безпосереднiх структурних зiставлень макроекономiчних показникiв в Українi та країнах ЄС, що полегшує аналiз iнтеграцiйних процесiв. Скорочуються термiни складання нацiональних рахункiв. Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. № 341 встановлено, що публiкацiя даних нацiональних рахункiв i таблиць "витрати - випуск" повинна закiнчуватися не пiзнiше грудня наступного за звiтним року. Водночас процес запровадження в повному обсязi мiжнародних стандартiв нацiонального рахiвництва не можна вважати завершеним. Свiтовий досвiд свiдчить, що навiть у розвинутих країнах цей процес є досить тривалим. В Українi ще не розв'язано проблему адаптацiї методик розрахунку окремих показникiв СНР , впровадження нових рахункiв, створення iнтегрованих iнформацiйних ресурсiв нацiонального рахiвництва iз застосуванням сучасних комп'ютерних технологiй. Шляхи вирiшення цих питань викладенi у наступних роздiлах Концепцiї.
3. Валовий внутрiшнiй продукт
Якiсть i своєчаснiсть оцiнок ВВП є одним з вирiшальних чинникiв для реалiстичної оцiнки економiчних ресурсiв суспiльства та участi держави в їх розподiлi. З метою кращої синхронiзацiї рiчних розрахункiв ВВП з макроекономiчним прогнозуванням та бюджетним процесом за прикладом розвинутих країн передбачається здiйснити перехiд вiд три- до чотириетапної актуалiзацiї цих розрахункiв за такою схемою:
1) оперативний - на 15-й день пiсля звiтного року на базi даних про динамiку обсягiв виробництва за основними видами економiчної дiяльностi та екстраполяцiйнихоцiнок;
2) попереднiй - у лютому наступного за звiтним року за попереднiми даними статистики виробництва та споживання, доходiв i витрат бюджету та банкiвської системи, платiжного балансу;
3) уточнений - у квiтнi наступного за звiтним року з урахуванням пiдсумкiв статистичних спостережень за IV квартал;
4) остаточний - у груднi наступного за звiтним року на базi повного масиву рiчних статистичних спостережень, адмiнiстративних даних та за результатами збалансування таблицi "витрати - випуск".
Важливим завданням є також удосконалення методiв оцiнки та включення до нацiональних рахункiв показникiв прихованої та неформальної економiчної дiяльностi ("тiньової" економiки або економiки, яку важко охопити статистичними спостереженнями) з деталiзацiєю цих показникiв за видами економiчної дiяльностi, iнституцiйними секторами та складовими ВВП. У розрахунках динамiчних рядiв ВВП передбачається поряд з поточними та порiвнянними цiнами (середнiми цiнами вiдповiдного перiоду попереднього року) застосування постiйних цiн (середнiх цiн базового року), якi будуть незмiнними протягом певного перiоду часу. Крiм того, на виконання розпорядження Президента України вiд 19 листопада 2001 р. № 328 "Про вдосконалення спостережень за цiнами i тарифами" будуть переглянутi методики розрахунку цiнових iндексiв (iндексiв-дефляторiв) за окремими складовими ВВП, якi поки що через об'єктивнi причини розраховуються за допомогою спрощених методiв.
Згiдно з Указом Президента України вiд 19 листопада 2001 р. № 1097

 
 

Цікаве

Загрузка...