WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Соціально-економічна природа інфляції - Реферат

Соціально-економічна природа інфляції - Реферат

має складатися з набору взаємопов'язаних заходів. У загальному вигляді вони є заходами зі створення умов для стабільного розвитку економіки країни. Для реалізації цих умов необхідно підвищити ефективність народного господарства, здійснити ресурсозбереження, зменшити витрати і ціни, наповнити ринок товарами, впорядкувати оплату праці, надалі вдосконалювати бюджетно-фінансову і грошово-кредитну системи. Фактично приборкання інфляції має бути пов'язане із внесенням кардинальних змін до усіх складових господарського механізму.
Воночас треба пам'ятати, що за умов перехідної економіки, коли ринкових інститутів ще не сформовано, коли підприємства державного сектора й далі мають порівняно м'які бюджетні обмеження, повністю подолати інфляцію неможливо. Тому антиінфляційна політика повинна бути націлена не так на припинення інфляції взагалі, як на зведення її до прийнятого рівня, який не просто пом'якшив би її найзгубніші наслідки, а й надав би інфляції контрольованості, зробив би її інструментом стимулювання економічних перетворень.[4,8]
Висновки
Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих краiн свiту i є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються.
Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона знецiнює доходи бюджету й супроводжується його дефiцитом.
Крiм бюджетного дефiциту iнфляцiя обов'язково супроводжусться нерiвномiрним зростанням цiн й, звiдси, порушенням господарчих зв'язкiв, гонкою цiн мiж окремими галузями економiки й хвильоподiбним поширенням зростання цiн по районах держави й галузям.
У станi iнфляцiйної нестабiльностi орiєнтацiя лише на регулювання з боку спiввiдношення "попит-пропозицiя" може призвести до затяжних криз з повiльним перiодом стабiлiзацiї i оздоровлення економiки.Незважаючи на дiю ринкових законiв, держава не вiдмовляється вiд впливу на цiни, суттево посилюючи його в кризовi для нацiональної економiки перiоди.
Вихiд з кризового стану для економiки будь-якої країни мiстить два основних елементи. По-перше, приборкання iнфляцiї та, по-друге, припинення падiння виробництва. Однак ключовим моментом є саме вирiшення питання iнфляцiї, оскiльки це - найважливiша умова для поновлення iнвестицiйної активностi, що, в свою чергу, має забеспечити вiдродження виробництва.
Мiж оподаткуванням та встановленням державного контролю за цiнами iснує функцiональний взаємозв'язок i цим користуються уряди, коли ставлять собi за мету припинити зростання внутрiшнiх цiн та поставити у невигiдне становище тих господарюючих суб'єктiв, якi планують пiдняти цiну на продукцiю. Адже державний контроль над цiнами грає надзвичайно важливу роль, особливо в умовах кризи економiки i виходу з неї.
Отже можна зробити такий висновок - інфляція в Україні 1991-1993р. набрала найвищих темпів. Пояснити це можна не лише структурною розбалансованістю економіки, а й нераціональним співвідношенням галузей, що працюють на виробничий та споживчий ринок. Інфляційні процеси в Україні були викликані сукупністю взаємопов'язаних чинників, об'єктивними негараздами перехідної економіки, в тому числі значною мірою - залежністю від зовнішнього енергопостачання.
Інфляція в Україні приблизно на 86% зумовлювалася збільшенням обсягів грошової маси і швидкістю її обігу і на 14% - зниженням обсягів виробництва. Однак насправді цей вплив був багатостороннішим і глибшим. Він діє також через співвідношення попиту і пропозиції, експорту та імпорту, валютний курс тощо. Слід зазначити, що процес прискорення обігу грошей здатний зменшити інфляційний тиск. Але це можливо в умовах недостатнього обсягу грошової маси. А коли відбувається її значне зростання, паралельне прискорення швидкості обігу грошей призводить до підвищення рівня інфляції. Останнє на практиці супроводжується намаганням позбутися грошей, які знецінюються, вкладанням їх в іноземну валюту, товарні запаси тощо.
Наприкiнцi слiд додати, що iнфляцiя - це не лише свiдотство слабкостi економiки, а й свiдотство слабкостi державної влади або слабкостi полiтичної мудростi.
Список використаної літератури
1) "Державне регулювання інфляційних процесів за допомогою інструментів монетарної політики" - Вісник УАДУ при Президентові України.-2001.-№4-с.260
2) Геєць В. "Ще раз про складові економічного піднесення в Україні" - Економіка України.-1998.-№11.-с.17-26
3) Геєць В. "Ще раз про складові економічного піднесення в Україні" - Економіка України.-1998.-№12.-с.15
4) Кравченко С. "Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфляційна політика держави" - Економіка, фінанси, право-2002.-№8.-с.8-11
5) Кравченко С. Теленик С. "Інфляція в ринковій економіці: сутність, причини і взаємозв'язок з макроекономічними показниками" - Економіка, фінанси, право-2002.-№7-с.9-12
6) Льовочкін С.В. "Інфляція та проблеми макрофінанасової стабілізації в Україні" - Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. науковий збірник.-2001.-Випуск 9.-с.325-334
7) Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Економікс: Принципи проблеми і політика.-Т. 1. - С. 165
8) Моторин "Допроблеми моделюванню та прогнозування економічних процесів в Україні" - Статистика України.-2000.-№3-с.33-38
9) ОсауленкоО. "Інфляція та економічне зростання" - Вісник Академії державного управління при Президентові України.-2000.-№4.-с.48-52
10) Петрик О. - Економіка і прогнозування-2003.-№1 с.86-103
11) Петрик О., Половньов Ю. "Прогнозування інфляції" - Вісник НБУ.-2000.-№12.-с.7-9
12) Статистичні матеріали Міністерства статистики України (www.ukrstat.gov.ua)
Додаток А
Таблиця 1
Динаміка основних макроекономічних показників України за 1995-2000 рр. (у % до попередноього року) [5,11]
Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ВВП у порівняльних цінах 87,8 90 97 98,1 99,6 106
Індекс цін споживчого ринку 282 140 110 120 119 126
Курс гривні до долара США (на кінець року)
172 105 101 180 152 104
Установлена облікова ставка НБУ (середньозважена річна) 58 48 39 250 81 61
Індекси споживчих цін Таблиця 2
(у відсотках; грудень до грудня попереднього року)
Усі товари та послуги Продовольчі товари Непродовольчі товари Послуги
1991 390,0 431,0 348,0 365,0
1992 2100,0 1792,0 2113,0 3589,0
1993 10256,0 12178,0 11201,0 9206,0
1994 501,0 473,2 473,1 881,4
1995 281,7 250,1 220,0 584,4
1996 139,7 117,4 118,8 212,7
1997 110,1 114,1 102,9 107,9
1998 120,0 122,1 124,1 113,0
1999 119,2 126,2 110,6 111,9
2000 125,8 128,4 108,9 131,2
2001 106,1 107,9 100,2 105,3
2002 99,4 97,7 101,6 103,4
2003 108,2 110,9 101,5 105,4
Додаток Б
Малюнок 1
Малюнок 2

 
 

Цікаве

Загрузка...