WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Соціально-економічна природа інфляції - Реферат

Соціально-економічна природа інфляції - Реферат


Реферат з макроекономіки
Соціально-економічна природа інфляції
Вступ
Актуальність роботи. Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягає в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати їй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Адже стабілізована економіка є основним рушієм розвитку політичних, культурних, технічних, виробничих, економічних і міжнародних відносин. Перед вченими-економiстами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцiї у розвитку свiтової економiки. Одне з перших мiсць посiдає аналiз iнфляцiї та факторiв, що її обумовлюють.
Мета даної роботи - показати важливість і економічну небезпечність такого явища в економіці кожної країни як інфляція. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
" з'ясувати суть, види і форми інфляції, а також її особливості;
" проаналізувати інфляцію в України та її особливості;
" проаналізувати динаміку в інфляційній ситуації України;
" розглянути всі можливі антиінфляційні заходи держави щодо вирішення проблеми інфляції в Україні та її наслідків;
Методологічні основи дослідження. При написанні курсової роботи були використані історичний, табличний, графічний та статистичний методи дослідження.
Інформаційно-статистична база. При написанні курсової роботи були використані наукові праці Геєця В., Кравченка С., періодичні матеріали, статистичні матеріали Міністерства статистики України (www.ukrstat.gov.ua)
В данiй роботi розглядаються деякi питання, пов'язанi iз стримуванням iнфляцiйних процесiв в економiцi, а саме: питання державного регулювання й контролю за цiнами та антиiнфляцiйного пiдходу до оподаткування. За своїм змiстом робота роздiлена на такi частини: у першому та другому пунктах аналiз зосереджений на механiзмi iнфляцiї та на її наслiдках як у соцiальнiй, так i в економiчнiй сферах; в останньому, третьому, пунктi дана характеристика реалiзацiї антиiнфляцiйної полiтики в Украiнi.
Саме розгляду інфляційних процесів, зокрема чинників, що спричиняють інфляцію, в перехідній економіці і буде присвячено цю роботу. В роботі будуть розглянуті ці чинники в дії на прикладі України та розвитку інфляції в її межах протягом 1991-1998 рр.
1. Сутність і форми інфляції
Під інфляцією часто розуміють хронічне зростання цін, що зумовлюється багатьма причинами як економічного, так і неекономічного характеру. Таким чином, інфляція як економічне явище дуже багатомірна і багатофакторна.
Інфляція є важливим чинником, що визначає внутрішню фінансову рівновагу в соціально-економічній системі й рівень життя населення. Типовим проявом інфляції є загальне підвищення цін і зниження курсу національної валюти.
У сучасних умовах інфляція в усьому світі носить хронічний, всеохоплюючий характер, зумовлений не тільки грошовими, але й негрошовими факторами. Інтенсивність інфляції, темпи зростання цін і доходів можуть бути різними. Повністю виключити інфляцію у ринкових умовах господарювання неможливо, мова може йти про керовану, регульовану інфляцію, що реально лише за умови системного, точного прогнозування інфляційних процесів. Як зазначає академік В.Геєць: "Коригувати рівень інфляції треба відповідно до конкретної ситуації, узгоджуючи його з усіма іншими складовими, спрямованими на стимулювання економічного піднесення … " [2,17]
Причини інфляції різноманітні, вони діють як у процесі виробництва, реалізації товарів, так і при зміні маси й швидкості обороту грошей. Як правило, в основі інфляції лежить невідповідність грошового попиту й товарної маси. Диспропорції між попитом і пропозицією, перевищення доходів над споживчими витратами можуть зумовлюватись дефіцитом державного бюджету, надмірним інвестуванням ( обсяг інвестицій перевищує можливості економіки ), випереджальним підвищенням заробітної плати порівняно із зростанням виробництва й продуктивності праці тощо.[3,15]
Розрізняють внутрішні й зовнішні причини виникнення інфляції.
До зовнішніх причин належать скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі, від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного й платіжного балансів.
Внутрішні причини інфляції - деформація народногосподарської структури, яка знаходить свій вияв у суттєвому відставанні галузей споживчого сектора при гіпертрофованому розвитку галузей важкої індустрії, особливо військового машинобудування; диспропорції між споживанням і нагромадженням: незбалансованості на споживчому ринку; відсутності антиінфляційного регулювання тощо.
Для України характерні як внутрішні, так і зовнішні причини інфляції, переважно зумовлені інфляцією витрат (зросли ціни на сировину, паливо, комплектуючі вироби тощо )[5,9]
В економiчнiй науцi розрiзняють iнфляцiю попиту й iнфляцiю витрат. У першому випадку iнфляцiю викликає надлишок грошей, доходiв й попиту, в другому - зростання витрат на виробництво товарiв та послуг.
Iнфляцiя попиту спостерiгається, коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенцiал економiки, пiдносячи цiни, щоб зрiвноважити пропозицiю i попит. Покупцi конкурують за обмежену пропозицiю товарiв, що призводить до зростання цiн.
Спочатку сукупнi витрати недостатнi i обсяг валового нацiонального продукту (сукупної пропозицiї) значно вiдстає вiд свого потенцiйного рiвня за умови повної зайнятостi. У разi збiльшення сукупного попиту рiвень цiн не змiниться, бо буде вiдповiдно зростати й обсяг виробництва, тобто iнфляцiя поки що буде вiдсутня. Це пояснюється тим, що iснує велика кiлькiсть незалучених у виробництво трудових i матерiальних ресурсiв, якi ще можна залучити за iснуючих на них цiн. Поступово зростання попиту пiдштовхує розвиток сукупної пропозицiї. Для цього стану економiки притаманне повнiше використання ресурсiв, а тому їх запаси поступово скорочуються i вони стають дорожчими. Починається зростання цiн, тобто iнфляцiя. Цю інфляцiю називають передчасною, тому що вона починається до появи повної зайнятостi i повного використання виробничих потужностей у країнi.
Подальше зростання сукупного попиту пiдштовхує сукупну пропозицiю до потенцiйно можливого обсягу виробництва. Реальний валовий нацiональний продукт досягає свого максимуму, i тому подальше збiльшення сукупного попиту зумовлює iнфляцiю, яку називають вже "чистою" на вiдмiну вiд передчасної.
Основними причинами такого виду інфляції є наступні обставини.
1. Випуск надлишкової грошової маси для покриття дефіциту держбюджету. Надлишковий випуск грошової маси називають своєрідною формою неофіційного оподаткування, оскільки таким шляхом держава перекладує на населення вирішення своїх бюджетних проблем. За 1992-1996р грошова маса зросла запаморочливо,

 
 

Цікаве

Загрузка...