WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Класична модель макрорівноваги - Реферат

Класична модель макрорівноваги - Реферат

одиницям.
2. Ізокванта ВВ передбачає інші комбі-
нації капіталу і праці(у нас це L K та O L1 L0 L3 L2 L
L K і відповідні їм точки Е і F), що
Графік 2.
дають можливість створити більші обсяги продукту, наприклад 15
одиниць.
3. Продукт обсягом 10 одиниць може бути створений як ком-
бінацією факторів L0 K0 , так і іншою комбінацією - L1 K1, яка у
порівнянні з попередньою означає зменшення праці(від L0 до L1)
і збільшення капіталу(від K0 до K1 ). Тобто ми одержуємо той же
продукт, але за іншого поєднання факторів.
4. Перехід до більших обсягів продукту(від АА до ВВ)мож-
ливий, як показано на графіку, або шляхом зростання залученої
праці(від L1 до L2 ), колимаємо комбінацію факторів L2 K1 , або
шляхом збільшення обох факторів, коли мaємо іх комбінацію L3 K2.
Але, яким чином взаємозамінність факторів пов'язана з
проблемою рівноваги? Для роблеми рівноваги актуальним є питан-
ня:як забезпечується збільшення Yr за рахунок кількісного зро-
стання одного з факторів виробництва.
Класична модель грунтується на визнанні закону спадної
граничної продуктивності, або віддачі факторів. Тобто, в умовах
певної технології виробництва збільшення якогось із факторів
при незмінності інших, починаючи з їх певної комбінації. перед-
бачає зменшення приростів виробництва.
Зрозуміло, що дії цього закону"підпорядковується" і вироб-
нича функція Yr = F(L, l, K, T).
Відповідно до вимоги цього закону, для виробничої функції
повинно бути властиве додатне ззначення похідної першого по-
рядку dYr/dL>0, що відображає факт збільшення продукту при за-
лученні додаткового ресурсу, і водночас від'ємне значення
похідної другого порядку d2 Yr/dL2<0, що означає саме спадання
віддачі фактора після досягнення певної межі його нагромадження.
Традиційно приймається, що для короткотермінового періоду
лише фактор праці є змінним, всі інші - земля, капітал, техноло-
гії - постійні. Тому ринок ресурсів у класичній моделі зводить-
ся до ринку праці, а продукт розглядається як функція ресурсу
праці. (І. Радіонова"Макроекономіка та економічна політика"с. 15).
Макроекономічний оптимум грунтується передусім на рівно
вазі ринку праці і виробничої функції. Остання визначає пропо-
зицію на ринку товарів. За класичною моделлю, відповідь на пи
тання "скільки товарів має бути запропоновано на ринку?"слід
шукати у взаємодії ринку праці і виробничої функції(система
графіків).
Wr A. Ринок
1. На графіку А зображено рівновагу робочої
на ринку ресурсів. Точці Е відпові- сили
дає рівноважний обсяг зайнятих L.
2. На горизонтальній осі графіку Б E
так само, як і на графіку А, відкла-
дається кількість зайнятих. Це ство-
рює формальну основу для поєднання
графіків саме в такий спосіб, як це L L
зроблено тут. Yr Б. Виробнича
3. Та кількість зайнятих, яка через функція
механізм взаємодії попиту і пропо- Yr (пропозиція
зиції визначилася на ринку праці, у товарів)
свою чергу, дає можливість визначи-
ти рівноважний обсяг реального про-
дукту на графіку виробничої ф-ції.
L
L
Ринок грошей. У макроекономічній моделі рівноваги гроші є
нейтральними в тому розумінні, що їхня маса М лише впливає на
рівень цін товарів, розмір середньої номінальної зарплати в еко-
номіці, але не визначає обсягів реального продукту, зайнятості
та реальної зарплати.
У класичній моделі ринок грошей відрізняється від усіх
інших ринків тим, що для нього попит і пропозиція не є функці-
ями цін(тут - позичкового процента). Пропозиція грошей М є екзо-
генною, наперед визначеною величиною.
Визнаючи попит на гроші МD , виходять із іх функції як за-
собу обігу, тобто мають на у вазі гроші, необхідні для
здійснення угод. Тому попит на гроші є функцією обсягу продук-
ту з урахуванням загального рівня цін, тобто номінального про-
дукту: МD = МD (Y). Більш точно функція попиту на гроші має виг-
ляд такої, щовраховує і швидкість їх обертання V: MD =1/V * Y.
При цьому приймається, що V є відносно стала величина.
Умова рівноваги на ринку грошей може бути формалізована у та-
кий спосіб :
MD =1/V Y
MS = MD M
1. На графіку зображено незалежність MD = (I/V) Y
пропозиції грошей від продукту
(лінії МS розміщені паралельно осі Y)
і пряма залежність попиту на гроші МD
від величини Y . M2S
2. Рівновага на грошовому ринку перед-
бачає, що при певній пропозиції МS1 M1S
лише номінальний продукт Y1 , який за-
довольняє цю пропозицію. Збільшення
пропозиції до МS2 призводить до зро- O Y1 Y2 Y
стання номінального продукту до Y2.
Ринок товарів. Особливістю рівноваги на товарному ринку
за класичною моделлю є те, що попит на реальний продукт YDr роз-
глядається тут як спадна функція загального рівня цін, а про-
позиція YSr - як повністю нееластична за ціною.
Функція попиту: YDr = YDr (P); d YDr /dP0; dYr /di<0.
Логіка міркувань, за класичною теорією, є такою: ставка
процента визначає розподіл доходів домогосподарств на поточне
й очікуване у майбутньому споживання. Збільшення споживання у
майбутньому передбачає, що в поточному періоді споживач відмовиться від витрачання частини своїх доходів і перетворить їх на заощадження. Останні принесуть йому процент. Чим вищий цей процент, тим більше він спонукає до додаткових заощаджень, оскільки це є запорукою збільшення споживання в

 
 

Цікаве

Загрузка...