WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Класична модель макрорівноваги - Реферат

Класична модель макрорівноваги - Реферат


Реферат на тему:
Класична модель макрорівноваги
Досягнення макроекономічної рівноваги центральна проблема як макроекономічної теорії, так і макроекономіки як науки прикладної. Під макроекономічною рівновагою розуміють досягнення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка економічного розвитку характеризуватиметься бажаною стабільністю:без надлишків нереалізованого суспільного продукту, але й без його дефіциту; з повною зайнятістю усіх наявних виробничих ресурсів, але й без їх нестачі; з незмінними темпами економічного зростання, які б забезпечували повнокровне розширене відтворення суспільного виробництва. (В. М. Ковальчук "Макроекономіка" с. 153-156). Розглянемо макрорівновагу з позицій класичної школи, що є однією з найбільш відомих в економічній науці. Якщо виходити із сучасних уявлень про економічну рівновагу, то класична модель виглядає малопрактичною хоча б тому, що вона виключає з аналізу фактор держави. Однак, знання класичної моделі необхідне, принаймні, з двох причин.
По-перше, кейсіанська теорія, завдяки, якій, власне, і виникла макроекономіка в сучасному розумінні, розвинулась на грунті конструктивної критики класичної теорії. Для більш грунтовного засвоєння кейнсіанської моделі необхідно усвідомлювати, що передувало її виникненню, від чого в ній з часом відмовились, а що сприйнялося і утвердилось.
По-друге, такі сучасні теоріїї, як монетаризм та теорія, зорієнтована на пропозицію, грунтуються саме на класичній моделі макрорівноваги.
Класична модель макрорівноваги грунтується на кількох гіпотезах:
1)Рівновага встановлюється в результаті взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та заощаджень(інвестицій).
2)Вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.
3)На ринках ресурсів і товарів існує рівень цін, який врівноважує попит і пропозицію, і завдяки цінам відбувається автоматичне очищення ринків як від зайвого попиту, так і від зайвої пропозиції. Тобто класична економічна теорія виходить з двох основних положень. По-перше, стверджується, що навряд чи можлива ситуація, в якій рівень сукупних видатків Y = C + I + G + Xn буде недостатній для закупки продукції, виготовленої при повній зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи мижлива ситуація, коли AD = AS). По-друге, навіть якщо ця ситуація виникає то одразу ж змінюється заробітна плата, ціни і ринкова ставка процента, слідом за спадом сукупного попиту пройде швидкй і незначний спад виробництва, що стабілізує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок завжди гарантує рівність інвестицій і заощаджень, а звідси і повну зайнятість ресурсів. Можливе лише "добровільне" безробіття в рамках природнього рівня. Це означає, що в точці рівноваги AD i AS об"єм виробництва Y завжди рівний потенціальному Y*. Згідно класичної економічної теорії, основним фактором, визначаючим динаміку заощаджень та інвестицій, є ставка процента: якщо вона зросте, то домашні господарства починають відносно більше зберігати і менше вживати з кожної додаткової одиниці доходу. Ріст заощаджень домашніх господарств з часом приводить до зниження цін кредиту, що забезпечує ріст інвестицій.
Грунтуючись на другому з наведених положень класичної моделі, розглянемо спочатку ринок ресурсів.
Головним ресурсом у класичній моделі є ресурс праці, щодо якого найбільш очевидно справджується правило(закон)спадної віддачі факторів.
Ринок робочої сили. На ринку робочої сили взаємодіють попит на працю та її пропозиція. Причому попит і пропозиція робочої сили є функціями середньої ральної заробітної плати(Wr).
Під реальною заробітною платою розуміють доход від праці, виражений в одиницях створеного продукту.
Функція попиту робочої сили LD = LD (Wr) є спадною, що може бути записано так:
dLD
0
dWr
Функція пропозиції робочої сили LS=LS(Wr), навпаки, зростаюча:
dLD
0
dWr
(І. Радіонова"Макроекономіка та економічна політика"с. 11)
Функції попиту і пропозиції побудовані на графіку
Wr LS(Wr) На графіку показано, що в результаті
взаємодії попиту і пропозиції дося-
Wr1 гаються рівноважна зарплата Wr і рів-
новажна зайнятість L.
Класики вважають, що саморегулювання
ринку праці забезпечує повну зайня-
Wr LD(Wr) тість. Формально визначити повну зай-
Wr нятість - це розв'язати систему рів-
нянь, яка складається з функції попиту
і пропозиції та головної умови(рівнян-
O ня)ринкової рівноваги(LD = LS).
L L
Логіка класичної моделі вимагає переходу від ринку робочої
сили до виробничої функції.
Класична виробнича функція відображає зв'язок між ресур-
сами (факторами)виробництва реальним продуктом, тобто сукупною
пропозицією. Вона має такий вигляд:
Yr = Yr (L, l, K, T), де Yr - реальний ВНП,
L - праця,
l - земля,
K - капітал,
Т - технологічний прогрес.
Таким чином, реальний продукт є функцією кількох макро-
економічних змінних:праці, землі, капіталу(L, l, K), що викорис-
товуються із застосуванням певних технологій(T).
Класична виробнича функція має властивість взає-
мозамінності факторів. Це означає, що один і той же обсяг
кінцевого продукту Y може вироблятися за різного поєднання
факторів виробництва. Ця ж властивість проявляється в тому, що
для збільшення обсягів продукту достатньо збільшити обсяг од-
ного з факторів виробництва або всіх разом(графік2).
1. На графіку зображено дві лінії, що
називаються ізоквантами. Ізокванта АА - B
це геометричне місце точок, які є K A
різними комбінаціями капіталу і пра-
ці(на графіку відмічено дві точки С, D K2 E
і дві комбінації L0 K0 та L1 K1), що за- C F B15
безпечують створення певного обсягу K1 D
продукції. Нехай цей обсяг дорівнює K0 A10
10

 
 

Цікаве

Загрузка...