WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - Курсова робота

Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни "Макроекономіка"
Тема : "Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні"
Зміст
І. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
1.1 Соціально-економічна категорія "ринок праці".
1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку
праці.
1.3. Елементи ринку праці.
1.4. Механізм функціонування сучасного ринку праці.
1.5. Функції і сегментація ринку праці.
II. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ
2.1. Поняття та види зайнятості населення.
2.2. Державне регулювання зайнятості населення в Україні.
2.3. Види безробіття.
2.4 Природна норма безробіття. Закон Оукена.
III. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКА ПРАЦІ В УКРАЇНІ
3.1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення
3.2 Регулювання міграційних процесів
1.1. Соціально-економічна категорія "ринок праці"
Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи. Перед тим, як визначити його соціально-економічну сутність, необхідно розглянути економічну категорію ринок. Класична політична економія виділяє чотири напрями у визначенні ринку.
Перший напрям представлений науковцями, які під ринком розуміють простір, місце, сферу збуту товарів. Представники другого напряму визначають ринок як сукупність продавців і покупців, третього як сукупність товарно-грошових відносин, спосіб координації дій учасників, або як форму зв'язку товаровиробників. Учені четвертого напряму вбачають у ринку механізм, технологію здійснення обміну і розподілу товарів.
Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що ринок - це сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів, яким властива економічна незалежність, свобода у виборі суб'єктів ринку (продавців і покупців), вільне ціноутворення в умовах конкурентного середовища.
Переходячи від вивчення поняття ринку до сутності ринку робочої сили, слід відзначити, що сьогодні визначення ринку праці здебільшого залишається дискусійним, через недостатню його вивченість. Дослідники проблем праці розглядають головним чином окремі аспекти ринку праці і висловлюють часто діаметрально проти-лежні за змістом думки. Значною мірою це пояснюється різним тлумаченням самого поняття ринку праці.
Нині виділяють чотири напрями підходів до визначення ринку праці (робочої сили):
Представниками першої групи ринок робочої сили розглядають як "сферу обігу специфічного товару "робоча сила" і як особливий, властивий товарно-грошовим відносинам спосіб її включення до економічної системи.
Друга група вчених дає визначення ринку праці через його складові елементи - попит і пропозицію. Наприклад, визначення: "Пропозиція і попит на робочу силу означають ринок праці". Прості, короткі визначення не розкривають суті ринку праці як економічної категорії.
Представники третьої, найбільш чисельної групи науковців розглядають ринок робочої сили крізь призму суспільних відносин. Вони вважають, що ринок праці це сукупність економічних відносин, форм і методів узгодження і регулювання інтересів безпосередніх виробників і роботодавців, пов'язаних з організацією, використанням і оплатою найманої праці.
Проте було б не правильно зводити ринок праці лише до сфери обміну . Ринок праці відіграє важливу роль у забезпеченні безперервності процесу відтворення такого важливого товару для суспільства як робоча сила. Саме в цьому полягає економічна сутність ринкових процесів. Тому найбільш вдалим вважається визначення ринку праці, яке дають представники четвертого напряму,
Під ринком праці вони розуміють складну систему економічних відносин з обміну індивідуальної здатності до праці на фонд життєвих благ , необхідних для відтворення робочої сили та розміщення працівника в системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу.
Окремо необхідно зупинитися на термінології "ринок робочої сили" і "ринок праці" , з'ясувати, чи однакові ці поняття, чи різні, чи правомірне їх використання як синонімів, що відображають суть одного й того самого явища? Для того щоб відповісти на це питання необхідно розглянути такі економічні категорії, як робоча сила і праця.
Робоча сила - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які використовуються нею під час виробництва будь-якої споживчої вартості.
Робоча сила виступає у ролі товару за таких умов:
1) людина незалежна і може вільно розпоряджатися своєю робочою силою;
2) власник робочої сили відділений від засобів виробництва і не має засобів для існування.
Праця - це цілеспрямована діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ , необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Категорії "праця" і "робоча сила" не тотожні. Але в зв'язку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник "авансує" її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) поняття "ринок праці" і "ринок робочої сили" можна використовувати паралельно.
Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Ринкова система - це система ринків, серед яких виділяють ринок засобів виробництва, ринок предметів споживання, ринок фінансів, ринок послуг, ринок технологій, ринок інформації, тощо: Вказані типи ринків не однакові за своєю значимістю. Існує думка, що на чолі ринкової системи стоїть ринок капіталів, оскільки останній є грошовим еквівалентом усіх ресурсів, і визначає кон'юнктуру всіх товарних ринків.
Згідно з іншою думкою, різні типи ринків, що входять до ринкової системи, слід ранжирувати у такому порядку:
1. Ринок праці;
2. Ринок засобів виробництва;
3. Ринок предметів споживання;
4. Фінансовий ринок;
5. Ринок послуг;
6. Ринок технологій тощо.
Такий порядок обновлений тим, що ринок починається з придбання робочої сили і засобів виробництва. Без поєднання цих елементів за допомогою капіталу не може функціонувати виробництво. Ринок праці є однією з найважливіших ланок; ринкової системи. Він функціонує лише у взаємозв'язку з іншими типами ринків, забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів. На відміну від інших типів ринків, він має не тільки ресурсний, товарний характер, але й породжує велику кількість економічних і соціальних проблем.
Отже, ринок праці - є самостійною, комплексною системою в ринковій економіці, яка, з одного боку, залежить, від інших ринків, з іншого - сама впливає на них.
1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці
Умови виникнення вільного ринку такі як і умови виникнення товарного виробництва в цілому, це: суспільний поділ праці, завдяки якому здійснюється спеціалізація виробників на виробництві тих чи інших конкретних товарів;
- економічне відокремлення виробників на основі
приватної власності на засоби виробництва,що в основному забезпечує еквівалентність товарного обміну;
- самостійність товаровиробника та свобода підприємництва;
- наявність попиту на товар, що виробляється, з боку покупців.
Аналогічними є умови виникнення ринку праці: Перша умова - юридична свобода і здатність власника робочої сили за власним розсудом розпоряджатися своїми здібностями до праці.
Друга умова - це відсутність у працівника засобів виробництва, як джерела одержання всіх необхідних для життя засобів існування. В сучасних умовах мова йде не про абсолютну відсутність будь-яких засобів чи умов існування, а про їх недостатню кількість. Необхідність продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли прибуток з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів.
Третя умова - це поява на ринку праці покупця - підприємця, який економічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу здатність до праці потрібних йому працівників.
Умови ефективного функціонування ринку праці:
- Повна самостійність та незалежність продавця та
покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною

 
 

Цікаве

Загрузка...