WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМакроекономіка → Грошово-кредитна політика держави - Реферат

Грошово-кредитна політика держави - Реферат

пе-
ревищення прямо пов'язана з рівнем резервних вимог через
співвідношення, яке назвали мультиплікатором депозитів.
100 100
Мультиплікатор депозитів = --------------------- = -----
Резервна норма Rn
Отже, якщо норма обов'язкових резервних вимог цен-
трального банку дорівнює 20%, то мультиплікатор депозитів
дорівнює 5. Він показує, у скільки разів банки завдяки сис-
темі резервів зможуть збільшити безготівкову грошову масу в
порівнянні з величиною надлишкових резервів, які є у їх роз-
порядженні. Тобто, якщо останні складають, наприклад 50 млрд.
дол., то межа кредитної емісії знаходиться на рівні 250 млрд.
дол. (якщо мультиплікатор дорівнює 5).
Яку ж норму обов'язкових резервних вимого повинен вста-
новити центральний банк? Це залежить від суми чекових
вкладів, фактичних і надлишкових банківських резервів
(останні регулюються через операції на вільному ринку дер-
жавних цінних паперів), а також від економічної ситуації в
країні, яка визначає напрям грошово-кредитної політики (сти-
мулюючої чи стримуючої). Це можна показати на цифровому прик-
ладі, який відображено в таблиці.
Таблиця Норма обов'язкових резервних вимог
і кредитна емісія (гіпотетичні дані)
Резер- Чекові Факти- Обо- Надли- Можлива Мульти- Можлива
вна вклади чні в'яз- шкові кредит- пліка- кредитна
норма, тис. резер- кові резер- на емі- тор де- емісія
% дол. ви, резер- ви, сія од- позитів усіх ба-
тис. ви, тис. ного нків,
дол. тис. дол. банку, тис.дол.
дол. тис.дол
10 800 200 80 120 120 10 1200
20 800 200 160 40 40 5 200
25 800 200 200 0 0 4 0
30 800 200 240 -40 -40 3.33 -133.2
У даній ситуації встановлення норми обов'язкових резер-
вних вимог на рівні 25% взагалі припинить будь-яку кредитну
емісію, адже усі надлишкові банківські резерви перетворились
в обов'язкові. Центральний банк взагалі може зруйнувати всю
систему кредитування, якщо за даних обставин встановить ре-
зервну норму на рівні 30%. Щоб вийти із даної ситуації, ко-
мерційні банки повинні скоротити поточні рахунки і водночас
збільшити резерви, для чого слід припинити кредитування, про-
дати частину державних облігацій, додавши одержану виручку до
своїх обов'язкових резервів. Результатом стане зменшення про-
позиції грошей.
При зменшені норми обов'язкових резервних вимог кредитна
емісія зростає, адже обов'язкові резерви комерційних банків
перетворюються в надлишкові. Чим менша буде резервна норма,
тим більші можливості банківської системи створювати без-
готівкові гроші шляхом кредитування.
Більш широко, ніж зміну норми обов'язкових резервних ви-
мог, центральний державний банк використовує регулюючу роль
облікових процентних ставок.
Центральний банк країни, що є "банком банків", надає по-
зику комерційним банкам під певну ставку проценту, яка нази-
вається "обліковою". При цьому комерційний банк передає цен-
тральному боргове зобов'язання, яке підкріплюється додатковим
забезпеченням - як правило, державними цінними паперами. Дана
позика збільшує надлишкові резерви комерційних банків, вона
не потребує обов'язкових резервів, адже забезпечується дер-
жавними облігаціями. Це розширює можливості кредитування і
зростання маси безготівкових грошей.
З точки зору комерційних банків, облікова ставка - вит-
рати, викликані придбанням резервів. Тому падіння облікової
ставки викличе попит на нові резерви і збільшить позику
цнтральних банків, а її зростання - зменшить попит і мож-
ливості кредитування. тому через підвищення облікової про-
центної ставки можна зменшити пропозицію грошей в країні, а
через її зниження - підвищити пропозицію грошей.
Серед трьох видів грошового контролю найважливішим регу-
лятором є операції на відкритому ринку. Облікова ставка менш
важлива тому, що кількість резервів комерційних банків, які
утворюються через позики центрального банку, порівняно неве-
лика (лише 2-3% резерів), з одного боку, а з іншого - саме
активна кредитно-грошова політика центрального банку, пов-
'язана з операціями на відкритому ринку, змушує комерційні
банки вдаватись до кредитів центрального банку. Постійна
зміна обов'язкових резервних вимог центрального банку нега-
тивно позначається на діяльності комерційних банків, тому цей
метод слід застосовувати обережно. Операції на відкритому
ринку мають перевагу більшої гнучкості, адже державні цінні
папери можна продавати чи купувати у великих кількостях, що
дає можливість достатньо швидко впливати на обсяг резервів
комерційних банків.
Політика "дешевих" і "дорогих" грошей.
Держава, маніпулюючи через свій центральний банк важеля-
ми кредитного регулювання - операціями на відкритому ринку
цінних паперів, зміною норми обов'язкових резервних вимог і
зміної облікової процентної ставки, може здійснювати політику
"дешевих" і "дорогих грошей".
Політика "дешевих" грошей має на меті зробити кредит де-
шевим і легкодоступним, щоб збільшити обсяг сукупних витрат і
зайнятості в умовах економічного спаду чи депресії. Політика
"дорогих" грошей полягає в обмеженні пропозиції грошей, щоб
зменшити сукупні витрати і стримати інфляцію. У першому ви-
падку відображається кейнсіанські уявлення про грошово--
кредитне регулювання, а у другому - неокласичні (монета-
ристські).
Коли центральний банк проводить політику "дешевих" гро-
шей, він намагається збільшити їх пропозицію такими діями:
1) купівля державних облігацій в комерційних банків і насе-
лення; 2) зниження резервної норми або 3) зниження облікової
ставки проценту. Це зовсім не означає, що усі ці дії повинні
відбуватись обов'язково і одночасно,- центральний банк може
застосовувати лише один із цих важелів регулювання пропозиції
грошей (як правило, це купівля державних цінних паперів).
Якщо проводиться політика "дорогих" грошей, він здійснює такі
заходи: 1) продає державні облігації; 2) підвищує резервну
норму або 30 підвищує облікову процентну ставку.
Таблиця Механізм грошово-кредитної політики.
Політика "дешевих" грошей - Політика "дорогих" грошей -
спрямована проти економічного спрямована проти інфляції
спаду і безробіття
Центральний банк купує держа- Центральний банк продає об-
вні облігації, знижує резер- лігації, підвищує резервну
вну норму або знижує облікову норму або підвищує облікову
ставку ставку
Пропозиція грошей зростає Пропозиція грошей зменшується
Процентна ставка падає Процентна ставка зростає
Інвестиції зростають Інвестиції скорочуються
Зростає чистий експорт Чистмй експорт зменшується
Рівноважний ЧНП збільшується

 
 

Цікаве

Загрузка...