WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Закони тотожності та достатньої підстави - Реферат

Закони тотожності та достатньої підстави - Реферат


Реферат на тему:
ЗАКОНИ ТОТОЖНОСТІ ТА ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИ
Вступ
Логічне мислення відрізняється несуперечливістю. Протиріччя руйнують думку, ускладнюються процес пізнання. Тому під час розміркувань потрібно дотримуватися основних законів логіки. Закон тотожності - один з них. Будь-яка думка в процесі міркування повинна бути тотожна сама собі.
В даній контрольній роботі будуть розглянуті визначеність та послідовність думки, яке значення вони мають в професійній діяльності, буде розглянуто закон тотожності та його значення у визначеності та послідовності міркувань.
Також буде розглянуте питання доказовості міркувань та закон достатньої підстави, без яких просто немислима професія юриста.
1. Визначеність та послідовність думки. Закон тотожності та його значення для законотворчості та законозастосування
Послідовність думки та її визначеність навколо конкретного предмету є вкрай важливим для правильного мислення. Тому наші думки мають підпорядковуватися основним законам мислення.
Закон мислення - необхідний, суттєвий і повторюваний у типових ситуаціях зв'язок між думками. Формально-логічні закони віддзеркалюють найбільш прості і разом з тим необхідні умови правильного мислення. Вони є об'єктивними і нехтування цими законами призводить до недисциплінованості, нераціональності, суперечливості мислення і мови. Зрештою недотримання законів мислення веде до помилок у міркуванні та діях людини.
Базовими законами формальної логіки є закони тотожності, суперечності (несуперечності), виключеного третього і достатньої підстави. Ці та інші логічні закони є здобутками європейської цивілізації.
Закон тотожності:
Будь-яка думка має бути тотожна сама собі
Корінною властивістю закону тотожності є його визначеність. Цей закон якісно визначає предмети і суттєві явища, що віддзеркалюються у мисленні людини. Він означає, що людина, обмірковуючи і характеризуючи щось, повинна виділяти у предметі міркування суттєві ознаки і уникати несуттєвих.
В процесі формування думки дуже важливо обминати логічних помилок, які перешкоджають розвиткові цього закону. Найбільш розповсюдженими логічними помилками є:
+ амфіболія (від грецького "амфіболос" - двозначність) - двосмиловість виразу, підміна сутності понять. Ця помилка, як правило, має анекдотичний вигляд. Скажімо "Знаючи, що язик до Києва доведе, я купив на базарі язик і тепер сміливо можу прямувати до Києва";
+ еквівокація - використання одного і того ж терміну у різних значенням. Наведемо приклад умисної еквівокації: "Старий морський вовк - це дійсно вовк. Як і будь-який вовк, він живе у лісі. Таким чином морські вовки живуть у лісі" - наочною тут є підміна змісту поняття "морський вовк";
+ логомахія - суперечка про вербальні поняття коли учасники дискусій не можуть дійти згоди з причини недосягнення конвенції стосовно змісту того чи іншого поняття. На цю помилку звертав увагу відомий англійський філософ Франциск Бекон Веруламський. Говорячи про суперечності у процесі пізнання він звертав увагу на так званий "привид (ідол) ринку", коли відсутність домовленості стосовно смислу того чи іншого поняття призводить до різного його тлумачення і розумових хиб.
Таким чином для дотримання закону тотожності людина зобов'язана не підміняти зміст поняття, про яке іде мова, а також завчасно домовитися з співбесідниками стосовно слів, понять, якими вони будуть оперувати при розмові, дискусії.
Цей закон визначається тотожно-істинною формулою А ? А, де під А розуміється будь-яка думка взагалі. Цю формулу можна розуміти і таким чином "одна і таж сама думка не може бути собою і якоюсь іншою" - інакше з'являється помилка яка має назву "підміна тези".
Особливе місце займає закон тотожності для законотворчості та законозастосування. Оскільки жодний зі злочинів не може повторюватися ідентично (існують певні відмінності у скоєнні злочину), то не можна написати до кожного зі злочинних випадків певних законів і т.п. Тому розробляють закони, під які підпадає певна сукупність дій, які можна ототожнювати з діями, згідно яких діє той чи інший закон.
Важливе значення посідає закон тотожності при ідентифікації відбитків пальців, осіб і т.п.
Ототожнення різних понять в процесі розслідування чи доведення зумовлює логічну помилку - підміну понять, яка може бути як свідомою, так і не навмисною. Також велике значення має під час ведення судової справи трактувати одне і те ж поняття однаково, протягом всього процесу. Інакше це призведе до плутанини і прийняття неправильних рішень.
Велике значення в практиці юриста має ідентифікація (ототожнення) осіб або предметів, за допомогою якої встановлюється, з якого пістолета вистріляна куля, ким написаний лист тощо.
Без дотримання даного закону неможливо будувати правильні міркування, вести слідство, проводити законодавчі процеси і т.п.
2. Доказовість міркувань. Закон достатньої підстави та його роль у попередженні та розслідуванні злочинів
Наші думки про будь-який факт, явище, подію можуть бути істинними або неправдивими. Висловлюючи думки, ми повинні обґрунтувати її істинність, тобто довести її відповідність дійсності. Так, висуваючи звинувачення проти підсудного, звинувачу повинен навести необхідні докази, обґрунтувати істинність свого твердження. В противному випадку звинувачення буде необґрунтованим.
Вимога доказовості, обґрунтування думок виражає закон достатньої підстави, який формулюється наступним чином: будь-яка думка визнається істинною, якщо вона має достатню підставу.
Якщо є b, то є і його підстава а.
Закон достатньої підстави має важливе теоретичне і практичне значення. Фіксуючи увагу на судженнях, які обгрунтовуються істинність висунутих положень, цей закон допомагає відділити істинне від неправдивого і прийти до вірного висновку. А це в роботі юристів - є провідним моментом. Будь-який висновок суду або слідства повинен бути обгрунтованим. В противному випадку звинувачення не може бути визнане вірним.
Закон достатньої підстави
Кожна вірна думка може бути доведеною
або:
Для того, щоб вважатися вірним, всяке положення
має бути доведеним
Іншими словами, для певного положення мають існувати достатні базові параметри, підстави, в силу яких воно вважається істинним.
В науці достатніми підставами вважаються:
" положення про перевірені факти дійсності;
" наукові визначення;
" раніше доведені наукові положення;
" аксіоми;
" особистий досвід.
Наприклад, визначимо, чи є детермінація між положеннями:
1. "Всі студенти вивчають іноземну мову", "Семенов вивчає іноземну мову" і, відповідно, "Семенов є студентом".
1. "Семенов є свідком", "Свідок зобов'язаний прибути до суду і давати там правдиві свідчення" і "Семенов зобов'язаний прибути до суду і дати правдиві свідчення".
2. "Марченко є менеджером з продажу промислових товарів", "Менеджер з продажу товарів повинен володіти знанням соціальноїпсихології", "Марченко повинен володіти знанням соціальної психології"
У першому випадку ми не можемо говорити про дотримання закону достатньої підстави, бо Семенов може вивчати англійську мову і не будучи студентом. У другому і третьому випадку закон дотримується, бо Семенов, будучи свідком, зобов'язаний правом прибути до суду і дати правдиві свідчення, а професійна діяльність Марченко дійсно не буде успішною без знань соціальної психології, зокрема психології комунікативної діяльності.
З чотирьох базових логічних законів походять три ознаки вірного мислення. За допомогою цих об'єктивних якісних ознак ми можемо простежити або усвідомити, наскільки мислення людей (і, насамперед, наше власне) може називатися вірним.
1. Чіткість - ясність змісту, зрозумілість і недвозначність термінів, понять, фраз, які висловлюються. Важливість тут врахування людиною того, що зрозумілими повинні бути не тільки слова, з якими звертаються до нас, але і наша власна мова, спрямована до людей - цей аспект є надзвичайно важливим, скажімо, у професійній діяльності менеджерів, правознавців, соціологів.
2. Послідовність - людина повинна вміти будувати "логічний ланцюг" - усвідомлювати наслідки власних думок, результати наслідків і так якомога далі - тоді її мислення буде багатоходовим і вона отримає змогу врахувати події і прогнозувати їх.
3. Доведеність - людина повинна прагнути не до голослівних фраз, а доведених міркувань. Якщо ж доведення у даний час не є потрібним, людина повинна його принаймні заготувати, мати на увазі. Людину, яка не може довести свої міркування і камуфлює штампи та кліше відрізняє імітація доведень на кшталт: "Я так вважаю (думаю)", "Ти мені не віриш?", "Я відчуваю, що це правда" і т.п.
Висновки
Отже, в даній контрольній роботі були розглянуті два питання, які пов'язані із законом тотожності і визначеністю міркувань, розглянуто закон достатньої підстави та розв'язані практичні завдання. Можна зробити наступні узагальнення: без дотримання законів логіки просто немислима робота юриста. Особливе місце посідають в законотворчій та слідчій діяльності закон достатньої підстави та тотожності.
Закон тотожності: Будь-яка думка має бути тотожна сама собі
Корінною властивістю закону тотожності є його визначеність. Цей закон якісно визначає предмети і суттєві явища, що віддзеркалюються у мисленні людини. Він означає, що людина, обмірковуючи і характеризуючи щось, повинна виділяти у предметі міркування суттєві ознаки і уникати несуттєвих.
Закон достатньої підстави
Кожна вірна думка може бути доведеною
або:
Для того, щоб вважатися вірним, всяке положення має бути доведеним
Іншими словами, для певного положення мають існувати достатні базові параметри, підстави, в силу яких воно вважається істинним.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Гетманова А.Д. Логика. - М., 1996.
2. Конверський А.С. Логіка. - К., 1998.
3. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. - К., 1996.
4. Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...