WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Абстрагування - Реферат

Абстрагування - Реферат

6. Методологія має враховувати поєднання державного управлiння з саморозвитком підприємств, з наданням переваг економічним методам управлiння.

7. Методологія спирається на єдність політичного i господарського підходів до розв'язання економічних завдань.

У економічній теорії надзвичайно важливе значення має метод наукової абстракції як метод поглибленого пізнання дійсності, заснований на очищенні інформативного матеріалу від випадкового,

неістотного i видiлення в ньому стійкого, типового. Результатами застосування методу наукової абстракції, його продуктом є теоретичні абстракції, наукові поняття, категорії, економічні закони.

Важлива роль у розвитку економічної теорії належить системному підходу. Ринкова економіка являє собою певну цілісність, в якій виявляється взаємозв'язок елементів, компонентів, що входять до її складу. При цьому цілісність визначається не тільки складом властивих їй елементів, а й різними зв'язками між ними.

Системний підхід у економічній теорії означає вивчення внутрішніх структурно-функціональних, причинно-наслідкових, ієрархічних, прямих i зворотних зв'язків. Саме пізнання цих зв'язків дає змогу виявити складні процеси розвитку виробничих відносин, з'ясувати природу багатьох економічних процесів i явищ.

У економічних дослідженнях широко використовують метод аналізу i синтезу. Аналіз являє собою процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини, а синтез - поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле.

Аналіз дає можливість вивчити окремі сторони об'єкта, зробити ряд наукових абстракцій, виявити певні поняття. Подальше поєднання їх- призводить до виявлення більш глибокої сутності цілого.

Системний підхід неможливий без органічної єдності аналізу i синтезу.

Однією з важливих проблем методології економічної теорії є поєднання кількісного i якісного аналізу. Його використання дає теоретичне пiдгрунтя для визначення нового підходу до темпів i пропорцій розвитку господарства, постановки конкретних практичних завдань розвитку економіки.

Поєднання кількісного i якісного аналізу здійснюється за допомогою математичних i статистичних методів.Принцип єдності якісного i кількісного аналізу передбачає чітке виявлення якісної визначеності процесу i видiлення тихнул сторін, елементів, які піддаються кількісному виміру; вивчення динаміки процесу; виявлення факторів, що впливають на зв'язки елементів у цій системі.

Розвиток економічної теорії пов'язаний з сходженням від абстрактного до конкретного. Цей процес є рухом від простіших форм безпосереднього буття системи до її сутності; діалектичне розгортання сутності в багатоманітність форм її руху i зовнішнього вияву; генетичний процес формування економічної системи.

У економічних дослідженнях широко використовують метод логічного та історичного підходу. Логічний метод тісно пов'язаний з історичним методом тим, що він звільняє оцінку історичного розвитку від випадковостей, зигзагів, які не є властивими цьому процесові. Як правило, логічний метод дослідження прийнятний для розгляду більш зрілих економічних відносин. При цьому логічний аналіз не обмежується чисто абстрактним викладом. Одержані висновки зіставляють з фактами, конкретною економічною дійсністю.

Для визначення схожості та відмінності господарських явищ використовують метод порiвнянь.Необхідність порiвняння як загальнонаукового методу зумовлена тим, щов економічному житті ніщо не може бути оцінено само по собі. Будь-яке явище пізнається у порівнянні. Для того щоб пізнати невідоме, оцінювати його, потрібний критерій, яким, як правило, є вже відоме, раніше пізнане.

Способи порiвнянь різноманітні: порiвняння ознак, властивостей, статистичних величин, економічних категорій, дії економічних законів у різних умовах тощо.

Широко застосовують в економічних дослідженнях i такі загальнонауковi методи, як індукція i дедукція.Індукція являє собою рух думки від одиничного до всезагаль-ного, від знання меншого ступеня спільності до знання більшого її ступеня.

Дедукція - рух думки від всезагального до одиничного. З цих визначень бачимо, що теоретичним грунтом для виникнення та існування індукції й дедукції є діалектичний зв'язок одиничного, особливого i всезагального.

Метод аналогії означає перенесення властивості (сукупності властивостей) одного явища на інше. Зрозуміло, заздалегідь мають бути визначені ще й інші схожі ознаки, які дають можливість застосувати аналогію, встановити необхідні зв'язки i відхилення між ознаками явищ, що існують у реальній дійсності. У певному значенні аналогія є різновидом порiвняння, оскільки вона спрямована на вивчення схожості та відмінності явищ.

У багатьох випадках висновки за аналогією не можуть бути доказом, але вони мають силу припущення i дають підстави для висунення гіпотез.Гіпотеза - це науково обгрунтоване припущення про можливі зв'язки, відносини, причини явищ.

Економічні дослідження, як правило, здійснюються не наздогад, а цілеспрямовано, виходячи переважно з потреб практики. Якщо зміст явища, яке вивчається, невідомий, а фактів для з'ясування немає або недостатньо, дослідник змушений обмежитися припущеннями. Однак це ще не наукова гіпотеза, а лише певний ступінь на шляху до неї.

Для постановки гіпотези мають бути достовірні факти. Проте обсяг i рівень цих фактів ще не дозволяють перетворити теоретичне припущення на повноцінну теорію. Тому висновок про можливі гіпотетичні зв'язки, причини ще не набуває повної достовірності. Вона потребує достатніх доказів, практичних пiдтверджень.

Важливість гіпотези полягає в тому, що вона є засобом розв'язання суперечностей між новими фактами i теоретичними поглядами, які вже застаріли.Використання гіпотези має важливе значення для розвитку економічної теорії. Гіпотеза ставить проблеми, які сприяють більш ефективному веденню наукових пошуків. Вона дає можливість перевірити всі можливі шляхи дослідження i обрати найбільш правильні та науково обгрунтованi.

Важлива роль належить експерименту, в якому особливе місце вiдводиться економічним реформам, що здійснюються на переломних етапах економічного розвитку, в період криз i стабілізації економіки. Це вимагає ретельної підготовки, розрахунку, обгрунтування.

3. Загальнонауковi методи

Багатовимiрнiсть економічних явищ та процесів вимагає адекватних методів їх пізнання. Поняття методу походить від грецьк. теiогiоа - шлях до чого-небудь. В сучасній загальній економічній теорії визначились два основні напрями: вивчення вартості i додаткової вартості та вивчення ефективності виробництва. Поєднання цих двох не альтернативних, а взаємодоповнюючих <русел> єдиної економічної науки особливо актуальним є сьогодні, коли необхідно, по-перше, встановити основні джерела кризового стану української економіки i, по-друге, виробити та практично реалізувати стратегію трансформації виробничих відносин.

Для пізнання соціально-економічних процесів використовують як загальнонауковi, так i спеціальні для економічної теорії методи.

Фундаментальним принципом пізнання соціально-економічних явищ та процесів є пояснення їх через внутрiш-. ні суперечності. Полiтекономiчний аспект відкриває в пiзнаванiй суперечності такі її властивості, як тотожність, відмінність, власне суперечність i конфлікт.

Серед загальнонаукових методів пізнання соціально-економічних процесів чільне місце належить структурно-функціональному методу, що передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, за цим методом можна встановити склад сучасних продуктивних сил України або інших країн, простежити зміни, що в них відбуваються, визначити місце i роль кожного елемента цих продуктивних сил. Ці останні є системним об'єктом зі зв'язками відповідних рівнів: а) координаційними, що визначають узгодженість взаємодіючих структурних елементів системи i місце елемента в рамках системи; б) с у бординацiйним й, які вказують на супідрядний зв'язок елементів у системному об'єкті; в) генетичним й, які показують зв'язок елемента з історією розвитку системи.

Отже, структурно-функціональний підхід визначає системні ознаки, що зберігаються за об'єктами дослідження незалежно від характеру їхньої трансформації.Однією з ознак системи є її цілісність. При цьому різні елементи системи взаємозв'язані. Система у цілому може мати ознаки, відмінні від ознак її частин. Далі, одна й та сама дія може спричинити різний вплив на систему в цілому i на окремі її частини, проте дія на які-небудь частини системи впливає i на систему в цілому. Нарештi, зміна системи не є адекватною сумі змін її частин.


 
 

Цікаве

Загрузка...