WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Закони і категорії логіки. Операції з поняттями. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за кількістю та якістю. Види складного судження. - Реферат

Закони і категорії логіки. Операції з поняттями. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за кількістю та якістю. Види складного судження. - Реферат

Зв'язка може бути стверджувальною, що виражають за допомоги слова "є", або заперечу вального, що виражають за допомогою слова "не є".
Загальне судження - це судження, в якому стверджують або заперечують наявність ознаки у всього класу предметів.
Часткове судження - це судження, в якому стверджують або заперечують ознаки у деяких предметів певного класу.
Одиничне судження - це судження, в якому стверджують або заперечують наявність ознаки у одного предмета певного класу.
За якістю судження поділяють на:
* Стверджувальні;
* Заперечу вальні.
Стверджувальне судження - це судження, в якому стверджують наявність ознаки у предмета.
Заперечу вальне судження - це судження, в якому заперечують наявність ознаки у предмета.
Термін "судження", як правило, застосовували у традиційній логіці. На сучасному етапі розвитку логічного знання поширеним є терміном "висловлювання". У логіці вивчають різноманітні види висловлювань. У зв'язку з цим дати узагальнююче визначення цього терміна не можливо.
4. Судження - форма мислення, в якій стверджується або заперечується щось відносно предметів і явищ, їх властивостей, зв'язків і відношень і яка має здатність виражати істину або хибу.
Мовною формою судження є речення. Проте не будь-якеречення може вважатися виразом судження. Якщо за змістом речення можна визначити, істинним чи хибним є те, про що в ньому йдеться, тоді воно, дійсно, лінгвістично відповідає судженню. Таку функцію виконує розповідне речення. Це не означає, що інші форми речення, зокрема, питальні і окличні, позбавлені логічного сенсу. Вони мають власні логічні характеристики, але не пов'язані з істинною чи хибністю. Слід усвідомлювати, що судження - логічна форма, а речення - граматична форма. Між ними є суттєві різниці. Речення дуже неадекватно виражаються різними мовами, навіть в межах однієї мови зміст тієї ж самої думки передається по-різному, в той час як їх логічна структура ідентично. Судження - форма мислення, за природою ідеальне, а речення - матеріальний вираз судження.
Всі судження можна поділити на прості і складні. Особливості складних суджень розглядається нижче. Проаналізуємо різноманітні прості судження, щодо складних зазначимо поки що лише те, вони складаються з простих.
Якість суджень - це така їх особливість, яка вказує на наявність або відсутність ознаки, властивості, певного стану або відношення.
Основними видами складних суджень є 5-ть: 1) кон'юнктація 2) слабка дез'юкція 3) строга диз'юкція 4) імплікація 5) еквіваленція.
Кон'юнктація - це складне судження, в якому два або більше простих суджень поєднані логічним сполучником "і". Символом кон'юнктивного судження є ^ .
Диз'юкція - називають складне судження, в якому два або більше прості судження поєднані логічним сполучником "чи". Розрізняють два типи диз'юкції: слабка і строга.
Слабка - є диз'юкція, яка виключає істинності простих суджень, які входять до її складу.
Строга - є диз'юкція, в якій сполучник "чи" поєднує прості висловлювання, які не можуть водночас бути істинними або хибними.
Імплікація - це складне судження, в якому два простих судження поєднуються між собою за допомогою про позиційного сполучника "якщо…то". Імплікація є виразом різних форм зв'язків об'єктивного світу: просторових, часових, причино-наслідкових та ін. В мові існує різноманітність виразів цього пропозиційного сполучника: "коли…то", "за умови…", "якщо…то". Імплікативний може і не виражатися мовним сполучником.
Еквіваленція - складне судження, в якому два прості поєднані логічним сполучником "якщо і тільки якщо…то".
5. Логіка - наука про закони, форми і прийоми мислення, спрямованого на пізнання оточуючого нас об'єктивного світу.
Закони мислення - це необхідні суттєві, стійкі, повторювальні зв'язки між думками у процесі роздумів та міркувань про предметів явища об'єктивного світу.
В логічних законах багатовіковий досвід людської діяльності, ці закони відображають відношення між явищами та предметами об'єктивної діяльності. Логічні закони є універсальними. Дотримання законів логіки є необхідною умовою досягнення істини в пізнанні законів, термінів і забезпечує юристам правильність розумової діяльності, мислення.
Тотожні ознаки - це які не зважаючи на зміни що постійно відбуваються в предметах та явищах зберігають свою визначеність.
Закон тотожності формулюється так - кожна об'єктивно-істинна і логічно правильна думка або поняття про конкретний предмет повинні бути визначеними і зберігати свою однозначність на протязі всього міркування і висновку. Це спрямований проти їх двозначності, розливчастих, неясних думок, закон не допускає безладності думок. Він вимагає щоб думка була сформульована, чітко, зрозуміло, була визначена за змістом
Суперечність - це філософська категорія яка виражає внутрішнє джерело будь-якого розвитку, руху, зміни, перехід в нову якість. Існують об'єктивні і суб'єктивні суперечності
Об'єктивні судження - які пов'язані з природою предметів і явищ.
Суб'єктивні судження - виникають у мисленні людини.
Закон суперечності формулюється так - не можуть бути одночасно істинними дві протилежні думки про один і той самий предмет в одному йому значенні.
Закон виключного третього поширюється на два випадки:
1) це коли два судження перебувають у відношенні, тоді одне судження завжди істинне, а інше помилкове.
2) Це такий коли предметом думки протилежне суджень є один і той самий предмет.
Закон виключного третього не вказує на те яке із двох суперечливих суджень буде істинним за своїм змістом, це питання вирішує практика, але третього не дано.

 
 

Цікаве

Загрузка...