WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат


Шпаргалки
?
1. Термін логіка походить від давньогрецького "logos" що означає слово, розум, думка і має декілька значень. А) обєктивна логіка - обєктивний хід речей, подій незалежно від мислення, свідомості людини. Субєктивна логіка - особливості індивідуального мисленя людини. Б) Цей термін вживають у значенні раціонального мислення В) У широкому знач - логіка ознчає науку, що вивчає форми і закони мислення людини. У вузькому - під логікою розуміють одержання необхідно істинного висновку Г) Це логічна система знання побудована на певних принципах і аксіомах Д) також логіку використовують тоді, коли людина аналізує якійсь соціокультурні феномени
0 0
2. Логіка - це наука, яка вивчає закони і форми розумової діяльності людей, принципи і засоби побудови правельних суджень і міркувань про предмети і явища обєктивного світу, методи формалізації знання як результату пізнавального процесу. Беруть до уваги 3 аспекти - онтологічний (обєктивна основа науки логіки, обєктивне існування предметів, явищ…), гносеологічний (визначаються процес відображення логіки речей, подій у логіці понять), формально-логічний (визначаються необхідні взаємозвязки між логічними формами мислення. Особливість логіки полягає у тому, що вона вивчає закони і форми розумової діяльності людей на підставі аналізу їх мовних висловлювань.
0 0
3. Наука логіка виникла у стародавній Греції. Її засновником був Арістотель (384-322 рр до н.е.). В розвитку формальної логіки вирізняють 2 етапи - 1) Період з ІУ ст до н. е. і до уінці ХІХст, який отримав назву загальної арістотелівської логіки. Сюди вносять античну логіку (Сократ, Платон, АрістотельТеофраст…) і схоластичну логіку (на підставі античної Декарт, Псел, Луллій…)
2) період з кінця ХІХ і до наши днів який отрима назву символічної або сучсної логіки. Основи її заклав Лейбніц, розвивали - Буль, Фреге Морган, Шредер…). Цей період поділ ше на 2 етапи: 1. класична символічна логіка, 2. неокласична символічна логіка.
0 0
4. Метод формаліз - створення особлифої штучної мови, мови знаків і символів, і зображення на цій мові абстрактних обєктів науки і наукового знання. Виділяють такі види наукової формалізації: дескриптивна (означає зображення абстрактних обєктів науки за допомогою особливих термінів), математична (означає зображення абстрактних обєктів науки і наукового знання за допомогою спеціальних термінів, знаків, формул), логічна (означає зображення форм мислення за допомогою спеціальних знаків і символів які утворюють певну систему). Методологічна ф-ція формальної логіки означає її практичне використання субєктами практичної і теоретичної діяльності у процесі мислення.
0 0
5. Мислення - це спецефічна розумова діяльність людини що здійснюється в певних соціокультурних умовах. Головні особливості мисл - суспільно-історичний характер, творча активність, узагальненість і опосередкованість відображення, нерозривний зв'язок з мовою. Ф-ції - пізнання предметів і явищ, прогнозування майбутнього, створення певних програм практичної і теоретичної діяльності, виріш практичних і теоретичних завдань і проблем, ф-ції аналізу, синтезу, тлумачення…
0 0
6. Мова- це знакова система, яка служить засобом вираження думок, засобом спілкування мж людьми, засобом передічі думок, знання, інформ. Наука про знаки та мову як знакову систему - семіотика. Усі мови поділяють на штучні і природні.
0 0
7. Людина мислить за допомогою мови. Мово є засобом мислення, її репрезентантом. У процесі спілкування люди за допомогою мови виражають не тільки свої думки а й відчуття, настрої, бажання… Взаємозвязок мислення і мови полягає у тому, що мислення впливає на мову і навпаки. Наука логіка вивчає мислення в єдності з мовою.
0 0
8. Семіотика особлива наука про знаки та мову як знакову систему. Засновники - Пірс, Моріс. Основним терміном в семіотиці є знак. Знак - це певний емпіричний обєкт, який сприймається на чуттєвому рівні і постає як представник іншого обєкту, коли використовується для його вказівки. Знак представляє ні тільки обєкт а й окремі властивості обєктів і відношення між ними. Знаки поділ на мовні та позамовні (знаки-ознаки, знаки-копії, знаки символи). Знаки-копії обєднують за принципом схожості, подібності предмета та його позначення, поділяють на образи та діаграми. Знаки-ознаки позначають відношення між обєктами і властивостями.. Знаки-символи це щось конкретне, те що має свій особистий зміст і разом з тим відображає дещо загальне.
0 0
9. Семантика - це особлива теорія, складова част семіотики, яка в наш час аналізує природню і штучну мову у двох напрямках - відношення мовних виразів до предметів і зміст мовних виразів. Розрізняють в симантиці теорію смислу і теорію реферації. Денотат - предмет або клас предметів, який позначається особистим або загаліним іменем у певній мовній системі.
Мову, як знакову систему, крім семантики вивчають на рінях синтаксису і прагматики. Синтаксис - вивчає систему відношень між знаками всередині певної мови, виявляє різні звязки між словами і реченнями. Прагматика вивчає відношення знакових систем до тих хто їх використовує, умови використання знакових систем, мовні знаки, як засіб встановлення взаєморозуміння між людьми.
0 0
10. Основні симантичні категорії: висловлювання (це граматичо правильно побудоване речення яке має певний смисл), імя (це слово, словосполучення яке позначає будь-який предмет або його властивості), смисл (1.синонім слова "значення", 2.зміст мовного виразу, 3.думка що виражена в словах і словосполученнях, 4.як мета якоїсь події, вчинку), значення, референція (=денотат і стосується процесу встановлення відношення між предметом і його іменем). Термін - у широкому значенні - це слово чи словоспол які позначають реальний або абстрактний предмет. У вузькому значенні - це слово або словоспол, що введені в науку для позначення предметів, явищ, процесів, які вивчає наука. У логіко-семантичному значенні терміни - слова і словоспол, які вводять до складу і які поділяються до описових і логічних. Предметне значення імені - це предмет, який позначається даним іменем.
0 0
12. Смисл вживають у таких значеннях 1.синонім слова "значення", 2.зміст мовного виразу, 3.думка що виражена в словах і словосполученнях, 4.як мета якоїсь події, вчинку (напр смисл життя). Предметне значення імені - це предмет (обєкт), який позначається даним іменем. Для позначення окремих предметів або сукупності предметів, тобто класу, до яких застосовується мовний знак, введено термін "денотат". Денотат - предмет або клас предметів, який позначається особистим або загаліним іменем у певній мовній системі, або, інакше, предметне значення імені. Теорія смислу та предметного значення імені була створена Фреге, потім розвинута Расселом, Черчем, Карнапом.
0 0
13. Дискрипція. Для вказівки певного предмета, з метою виділення його з певногокласу використовують такі способи: а) називають власне імя предмета, б)дають теоретичний опис предмета, як носія певних

 
 

Цікаве

Загрузка...