WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛогіка → Дефініція логістики - Контрольна робота

Дефініція логістики - Контрольна робота

сырья й материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов й полуфабрикатов, доведення готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами й требованиями последнего, а также передачи, хранении, обработки соответствующей информации."
Зважаючи на досягнення останніх років в європейській індустрії щодо впровадження якісно нових підприємницьких філософій і концепцій, здебільшого японського походження, враховуючи результати досліджень, викладені автором в, переконуємося в тому, що різноманітність визначень логістики пояснюється швидше формою (багатством національних мов), а не змістом. Разом з тим дефініція логістики закономірно вимагає збагачення визначення логістики, оскільки в цьому понятті на практиці інтегрується все більше нових сфер та функціональних галузей (технологічна підготовка виробництва, обробка відходів та утилізація, розробка товарів, науково-дослідна та конструкторська робота тощо). Не останнім доказом цього можна вважати створення відповідних логістичних центрів.
Враховуючи викладене, пропонуємо таке загальне визначення:
логістика - це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками. Таке визначення враховує такі істотні елементи: по-перше, термінологічне тлумачення "заземлене" до певної системи, відповідно обмеженої, хоч і відкритої, але здатної адаптуватися до порушень в зовнішньому середовищі; по-друге, на основі теорії логістики чи без неї функціонально це завжди управління в його функціях планування, керування, контролю тощо; по-третє, ґрунтується на ефекті синергічного зв'язку. Суть його полягає в тому, що система з синергічними зв'язками (а в економіці вона для того і створюється штучно) забезпечує приріст загального ефекту кооперованих дій елементів системи до величини більшої, ніж сума ефектів тих самих елементів, що діють незалежно.
ВИСНОВКИ
Відносно новий для економіки термін "логістика" має багатовікову історію. У загальному розумінні економічна система - складна динамічна система, що частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних благ. Входом у неї є матеріально-речові потоки природних, виробничих та трудових ресурсів, виходом - матеріально-речові потоки предметів споживання, інвестиційних товарів, оборонної та експортної продукції, надані послуги. Специфічні особливості економічних систем дозволяють розглядати їх і як складну інформаційну систему, і як кібернетичну систему, тобто систему з управлінням, і як адаптивну систему - останнє є вельми істотним з погляду логістичних систем. Здатність системи до адаптації може виражатися в здатності самоорганізовуватися. Одні з них відповідно до змін у зовнішньому середовищі змінюють спосіб функціонування системи, інші - змінюють структуру, організацію, систему управління, межі тощо.
Розповсюдження логістики як теоретичної концепції і практичного керівного інструменту відбулося дуже швидко. І це вимагає дослідження того, якого стану досягла логістика в науковому трактуванні, загальному розумінні і практичному застосуванні. Водночас не викликає сумніву, що логістика є господарським мисленням, керівною концепцією, яка характеризується розглядом загальної підприємницької оцінки і при послідовному організаційному переміщенні - компетентністю всіх пов'язаних з цим переміщень товарів.
Основне завдання логістики - досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Гаджинский А. М. Основы логистики. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1995.
2. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов-на-Дону, 1992.
3. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1992.
4. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". - Саратов : Саратовский государственный технический университет, 1993.
5. Залманова М. Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции. Логистическая концепция : Учеб. пособие. - Саратов : СПИ, 1990.
6. Плоткин В. К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике. - Л. : Изд-во Ленингр.фин.-экон.ин-та, 1991.
7. Райнхард Юнеманн. Материальные потоки и логистика. - Берлин : Изд-во Шкринчер, 1989.
8. Родников А. М. Логистика: Терминологический словарь. - М. : Экономика, 1995.
2. Концепції та функції логістики
КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ. Логістика як комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в межах системи має грунтуватись на таких принципах.
1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача в якості єдиного матеріального потоку, що передбачає виконання таких процесів, як транспортування, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів.
2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Результат залежить від того, наскільки успішно вдається зв'язати в систему здійснення комплексу заходів щодо раціоналізації тари, уніфікування вантажних одиниць, удосконалення складування, оптимізації розміру замовлень і рівня запасів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення матеріалів тощо.
Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять від постачальників у вигляді предметів праці до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розподілу надходять до споживачів. Циркуляція матеріальних ресурсів охоплює переміщення їх на склад підприємства, в цехи транспортування продукції незавершеного виробництва в межах цеху, між цехами і, нарешті, переміщення товарів завершеного виробництваза межі підприємства у сферу їх споживання. Розгляд цих формально різнорідних, а за змістом єдиних процесів як цілісного комплексу має важливе значення.
Очевидно, функції, пов'язані з формуванням матеріального потоку промислового підприємства, технологічно зв'язані, а витрати на їх виконання економічно залежні. Це означає, що зміни в одному з видів діяльності впливають на інші, а намагання знизити окремі витрати без урахування інших можуть зумовити зростання сукупних витрат.
Недостатньо оперативні дії служб постачання можуть негативно позначитись на функціонуванні виробничо-диспетчерського відділу, спричинити перебої в його роботі, а отже, дезорганізувати діяльність служби збуту. Оптимізація функціонування виробничих підрозділів може призвести до перевантаження складів одними видами продукції та нестачі інших. Зниження витрат на транспортування за рахунок зменшення швидкості та надійності постачання або відмови від спеціального коштовного пакування, може дорого коштувати для підприємства і, зокрема, спричинити зростання витрат на зберігання запасів. Чим більший розмір партії деталей, котрі запускаються у виробництво, тим менші витрати на переналагодження устаткування, проте витрати на зберігання продукції незавершеного виробництва збільшуються. І навпаки, із зменшенням розміру

 
 

Цікаве

Загрузка...