WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Символіка новели Івана Франка “Терен у нозі” - Реферат

Символіка новели Івана Франка “Терен у нозі” - Реферат

Література

 1. Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977.

 2. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др.Іван Франко. Т.3. Апокріфи новозавітні. Б. Апокріфічні діяння апостолів. – Львів, 1902.

 3. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко. Т.4. Апокріфи есхатольоґічні. – Львів, 1906.

 4. Брюс М.Мецгер. Канон Нового Завета. Происхождение, развитие, значение. – Оксфорд, 1998.

 5. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. ХVІІ.Амфилог – Evalach в легендах о св.Грале // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. –1890. – Т.46.

 6. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. ХХІ. К видению Амфилога // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. –1892. –Т.53.

 7. Возняк М. Велетень думки і праці. – К., 1958.

 8. Гаєвська Л. Романтизм, натуралізм, реалізм? // Проблеми історії та теорії української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К., 1991.

 9. Гуняк М. Терен у сумлінні: (Оповідання І.Франка "Терен у нозі" та однойменна поема // Гуманізм і моральність: екзистенційні виміри. – Львів, 1997.

 10. Денисюк І. Гуцульські оповідання Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Львів, 1964. Зб.11.

 11. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. Львів, 1999.

 12. Известия русского языка и литературы Имп. академии наук. 1899. Т.ІV.

 13. Кадлубовский А. Очерки по истории древне-русской литературы житий святых // Русский филологический вестник (Варшава). 1901. Т.ХLV.

 14. Калениченко Н. Українська література кінця ХІХ – поч.ХХ ст. К., 1983.

 15. Калужняцкий Е. Обзор славяно-русских памятников языка и письма, находящихся в библиотеках и архивах Львовских // Труды Третьего археологического съезда в России. Киев, 1878.

 16. Ковальчук А. Злочин та очищення: Проблема катарсису в психології Франкових персонажів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. 2000. № 6.

 17. Колесник П. Син народу. К., 1957.

 18. Комариця М. Тернова символіка у творчості І.Франка: джерела та літературний контекст // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар.наук. конф. Львів, 1998.

 19. Кржижановский С. Поэтика заглавий. М., 1931.

 20. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. Львів, 1999.

 21. Мещерская Е. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. Москва, 1997.

 22. Скогорев А.П. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. Исследования. Переводы. Комментарии. СПб., 2000.

 23. Скоць А. До джерел Франкової "Притчі про терен" // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. Львів, 1972. Вип.17.

 24. Словник біблійного богослов'я / Під ред. Ксав'є Леон Дюфура та ін. Пер. з друг. франц. вид. Львів, 1996.

 25. Сперанский М. Апокрифические деяния апостола Андрея в славяно-русских спискахъ. Опытъ критики текста. М.,1893.

 26. Толстой Л. Где любовь, там и Бог // Толстой Л. Собрание сочинений. Т. 10. Повести и рассказы. 1872-1886. М., 1963.

 27. Тростюк І. Мала проза І.Франка кінця ХІХ – поч.ХХ століття (проблема циклізації та жанрової модифікації). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філол.наук. Львів, 1991.

 28. Туницкий Н. Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в эвхаристии // Богословский вестник. 1907. Май.

 29. Франко І. Зібр.творів: У 50 тт. К., 1976-1986.

 30. Яцимирский А. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности. ІХ. Сказания об эвхаристическом чуде // Известия Отделения русского языка и словесности Имп.Академии наук. 1910. Т. ХV. Кн.1.

 31. Kałuzniacki E. Die Legende von der Vision Amphilog's und der Λόγος ίστοριχός // Archiv fr slawische Philologie. 1903. Bd.25.

 32. Lipsius R.A. Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Litteraturgeschichte. Braunschweig, 1883. Bd.1.

 33. Lipsius R.A. Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Litteraturgeschichte. Braunschweig, 1887. Bd.2. T. 1.

 34. Lurker M. Słownik obrazw i symboli biblijnych./ Tłumaczył Kazimierz Romaniuk. Poznań, 1989.

1 Першу частину поеми "Терен у нозі" І.Франко написав у 1907 р., другу – у 1913 р. Уперше поема була надрукована у збірнику "За сто літ" (1927. – Кн.1. – С.266-273), зладив її до друку М.Возняк.

2 Концепція гностичного походження апокрифічної апостоліади (І.Тільо, Р. Ліпсіус, І.Франко, Ф.Піонтек) упродовж останнього століття неодноразово піддавалася ревізії апологетами ортодоксальної генези апокрифічних діянь апостолів (К.Шмідт, А.Хамман та ін.), котрі вважали, що "місія" гностиків полягала лише в переробленні, нехай і ґрунтовному, первісно правовірних текстів, а також прихильниками застосування індивідуального підходу до вивчення кожного тексту зосібна (В.Шнеємелхер) [Детальніше про це див.: 21, с. 23-25]. У контексті нашого дослідження опозиція гностичний – ортодоксальний не відіграє особливо суттєвої ролі, оскільки вона майже не зачіпає образної системи цих легенд, зокрема " гностичного апарату чудес" (І.Франка), за допомогою якого ми збираємося дешифрувати символіку Франкової новели.

3 До розряду "хибних книг" апокрифічні діяння апостолів потрапили одразу ж після їхнього "виходу" в духовно-комунікаційний простір ранньохристиянського світу. Так, укладач "Канону Мураторі" (кінець ІІ ст.), одного з найавторитетніших документів первісної Церкви, твердив: "...Діяння всіх апостолів записані в одній книзі". Як вимисли єретиків потрактував діяння Андрія, Йоанна та інших апостолів Євсевій Кесарійський (поч.ІV) [див.: 4, с. 301, 305-306]. Псевдоепіграфічна апостоліада ввійшла також до "Переліку книг апокрифічних, котрі нами не приймаються" так званого "Декрету папи Геласія" (V ст.) – першого індексу заборонених книг [див.: 22, с. 415-419].

4 Матея 28:9-10; 28:16-20; Марка 16:9-12; 16:14-18; Луки 24:15-31; 24:36-51; Йоана 20:14-17; 20:19-23; 20:26-29; 21:1-23; Діяння Апостолів 1:3; 9:3-6; 19:9; 22?7-10; 22:18-21; 23:11; 26:14-18.

5 "Євангелисти [...] не залишили нам так би мовити фотосувенірів: всі деталі (пор. замкнені двері, доторкання до тіла) є лише елементами єдиної цілісної тайни, окремі аспекти якої вони віддзеркалюють" [24, с. 334].

6 Церковнослов'янську редакцію "Хождение Петрово по вознесении Господнем" з рукописної збірки ХVІІІ в. Національної бібліотеки в Софії вперше опублікував російський дослідник О.Архангельський [див.: 12, с. 112-118].

7 Оповідання Л.Толстого "Де любов, там і Бог" – переробка анонімного оповідання "Дядя Мартин", опублікованого в журналі "Русский рабочий" (1884, №1). Останнє в свою чергу є вільним перекладом твору французького письменника Рубена Сайяна "Le pere Martin".


 
 

Цікаве

Загрузка...