WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Модульні технології вивчення словотвору української мови - Реферат

Модульні технології вивчення словотвору української мови - Реферат

НЕ-3. Висновкова частина інформаційного матеріалу модуля (резюме).

НЕ-4. Тематичний залік. Тести.

М IV. Історичні зміни в основах слів (2 год. – лекції, 2 год. – лабораторні заняття):

НЕ-0. Інтегрувальні та часткові дидактичні цілі модуля.

НЕ-1. Спрощення, перерозклад, ускладнення, декореляція.

НЕ-2. Висновкова частина інформаційного матеріалу модуля (резюме).

НЕ-3. Тематичний залік. Тести.

М V. Морфотактика (2 год. – лекції, 2 год. - практичні).

НЕ-0. Інтегрувальні та часткові дидактичні цілі модуля.

НЕ-1. Валентність морфем.

НЕ-2. Активність та продуктивність морфем.

НЕ-3. Висновкова частина інформаційного матеріалу модуля (резюме).

НЕ-4. Тематичний залік. Тести.

Як бачимо, модуль складають основні навчальні елементи плюс ще три обов'язкові додаткові елементи. Один з них завжди очолює модуль (НЕ-0). Його призначення – визначити інтегрувальні та часткові дидактичні цілі модуля.

Другий додатковий елемент – завжди передостанній. Це висновкова частина інформаційного матеріалу модуля, тобто резюме.

І нарешті, третій додатковий елемент посідає останнє місце і призначений для контролю набутих знань (тематичний залік).

Розглянемо специфіку кожної структурної частини модуля.

Інтегрувальні та часткові дидактичні цілі модуля (НЕ-0). Уся МП реалізує комплексну дидактичну мету, що обов'язково відображає два моменти: 1) опанування знаннями, формування умінь і навичок; 2) вияв результативності навчання. Напр., комплексну дидактичну мету МП "Морфема, морф, аломорф, варіанти морфеми " можна сформулювати так:

З'ясувати значення терміна "морфеміка", визначити об'єкти її вивчення, охарактеризувати основні одиниці морфеміки, їх функції. Засвоїти поняття інваріанта й варіанта в морфеміці.

Засвоївши тему "Морфема, морф, аломорф, варіанти морфем", Ви зможете:

 • розпізнавати ці одиниці морфеміки серед інших мовних одиниць;

 • аналізувати основні одиниці морфеміки;

 • робити повний морфемний розбір слів (за схемою).

У структурі комплексної дидактичної цілі можна виділити п'ять інтегрувальних цілей (за кількістю модулів у МП):

 1. Поглибити і систематизувати знання про основні одиниці морфеміки (морф, морфему, аломорф, варіанти морфеми).

 2. Поглибити і систематизувати знання про класифікації морфем сучасної української мови.

 3. Поглибити і систематизувати знання про системні відношення в морфеміці та нестандартні морфеми.

 4. Поглибити і систематизувати знання про історичні зміни в основах слова.

 5. Поглибити і систематизувати знання про морфотактику. Сформувати уміння та навички аналізу морфемної структури слова.

Основні навчальні елементи містять, по-перше, навчальну інформацію ("Навчальний текст"), а по-друге, методичну інформацію для студента ("Методичні вказівки").

У "Навчальному тексті" можуть бути викладені: 1) основні положення теми; 2) теоретичні відомості та практичні завдання; 3) опорні конспекти, схеми, таблиці; 4) висновки до програмового матеріалу; 5) тестові завдання для контролю знань (або інші форми контролю).

У "Методичних вказівках" подано пояснення, коментарі щодо теоретичних положень теми, схем, таблиць чи опорних конспектів; за допомогою спеціальних позначок вказано, на що треба звернути особливу увагу, що запам'ятати, над чим помізкувати, які відомості з дотичних навчальних дисциплін пригадати тощо; наведено питання для самоконтролю; подано зразки виконання вправ; рекомендовано методи та способи виконання завдань, а також форма роботи – індивідуальна чи з групою; зазначено можливості додаткового поглиблення знань (додаткова література, технічні засоби навчання тощо).

Після виконання комплексу (пакету) завдань студент повинен вміти сформулювати (самостійно чи за допомогою викладача) висновкові положення щодо вивченого програмового матеріалу.

Тематичний залік. На нашу думку, до активних форм і методів перевірки знань студентів належать тестові завдання, оскільки вони дають змогу викладачеві організувати індивідуальну роботу з усією групою та водночас проконтролювати результати самостійної роботи. Наприклад, тести першого рівня використовуємо для перевірки якості засвоєння інформації (рівень розпізнавання). До них відносяться завдання, метою яких є розпізнавання, класифікація, з'ясування специфіки понять, об'єктів, явищ, як-от:

І. Який префікс виступає в заперечних займенниках?

1. Казна-.

2. Хтозна-.

3. Будь-.

4. Де-.

5. Ні-.

Тести другого рівня використовуємо для перевірки якості засвоєння інформації, коли студент має самостійно відтворювати знання з певної навчальної дисципліни та застосовувати їх у типових ситуаціях (репродуктивна діяльність). Це тести, в яких пропущено слово, фраза, формула чи якийсь інший суттєвий елемент тексту, як-от:

І. Допишіть речення: "Морфеміка –- це...

1)... розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови;

2)... розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови;

3)... розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови;

4)... розділ мовознавства, що вивчає поділ слова на морфеми, їх типи;

5)... розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень".

До тестів другого рівня належать типові лінгвістичні задачі.

Тести третього рівня використовуємо для діагностики засвоєння інформації на рівні продуктивної дії – обговорення відомих об'єктів вивчення та продукування нової інформації про них, тобто засвоєну інформацію студент використовує для розв'язання нетипових ситуацій, як-от:

І.Чому морфему називають інваріантом, а морф, аломорф – варіантами морфеми?

1. 2. 3. 4. 5.

Тести четвертого рівня використовуємо для вирішення проблемних ситуацій. Вони мотивують творчу діяльність, під час якої отримуємо об'єктивно новий результат. Ці тести містять завдання типу: "Розробіть практичні рекомендації щодо проведення морфемного аналізу слова"; "Порадьте, як досягти максимального ефекту під час вивчення теми "Будова слова " на уроках української мови в загальноосвітній школі"; "Розробіть систему вправ (завдань) до теми "Способи словотвору " тощо.

Запропонована методика, яка містить інформацію про можливості застосування модульних технологій у процесі вивчення мови, розкриває особливості функціонування модулів, з'ясовує умови, що забезпечують ефективне використання переваг циклічного розгортання програмового матеріалу в межах теми чи розділу.

Література

 1. Алєксєєнко Т.А. Формування пізнавальної активності студента в умовах блокової організації навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. К., 1995. 25 с.

 2. Бабин І.І. Модульна організація процесу навчання в загальноосвітній середній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Харків, 1997. 16 с.

 3. Бочарнікова В.М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. К., 1999. 20 с.

 4. Булах І.Е. Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. К., 1995. 50 с.

 5. Ґрещук В.В. Український відприкметниковий словотвір. І-Франківськ:Плай, 1995. 208 с.

 6. Кардащук О.В., Кульбабська О.В. Морфеміка та словотвір: Лабораторний практикум. Опорні конспекти. У 5-ти ч. Чернівці: Рута, 1999. 2003.

 7. Карман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. 272 с.

 8. Ковальчук В.Ю. Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання: Автореф. дис.... канд. пед. наук. К.,1994. 19 с.

 9. Мишковська Т.Д. Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації процесу навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тернопіль, 1999. 19 с.

 10. Різун В. Лінгвістичне тестування в освіті // Укр. мова та літ-ра. 1999. Серпень. №№ 4, 29, 30, 31, 32.

 11. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. Каунас: Швиеса, 1989. 271 с.


 
 

Цікаве