WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов - Реферат

Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов - Реферат

2) СГ польської мови – osadźcasadzca 'той, хто щось засновує, когось поселяє; засновник' [SJPD VIII: 7];

3) СГ російської мови – сажальщиксажаласажательсадильщиксадитель 'сажающий что-л., напр. дерево' [Даль IV: 8] (сажатель 'рабочий, занимающийся посадкой растений' [БАС ХІІІ: 47]); насаживатель II – насадчик [Даль IІ: 1213] (насадчик 'рабочий, занимающийся насадкой чего-либо на что-нибудь' [БАС ХІІІ: 47]); насадительнасаждатель [Даль IІ: 1214] (насадитель 'лицо, распространяющее, внедряющее что-либо (какие-либо идеи, порядки и т. п.)' [БАС VII: 474]); обсаживательобсадительобсадчикобсажатель [Даль IІ: 1596] (обсадчик 'рабочий, занимающийся обсадкой' [БАС VIII: 431]), отсаживательотсадчик [Даль IІ: 1956]; присаждательприсаживательприсадчикприсажатель [Даль IІ: 1214]; рассаживательрассадчикрассажатель [Даль ІIІ: 1214] – у В. І. Даля семантизація наведених іменників відбувається шляхом відсилання до твірного дієслова; подсадчикподсадник І – часткові синоніми за значенням 'обманщик, халтурщик' [БСЖ: 450].

Характерною рисою СГ російської мови є те, що в його складі є nomina agentis із суфіксом –тель, які утворюються від корелятивних за видом дієслів: насадительнасаживатель, обсадительобсаживатель, присажательприсаживатель, рассажательрассаживатель. Джерелом цього матеріалу є словник В. І. Даля.

Слушним у цьому плані є твердження В. М. Хохлачової про те, що для назв особи за дією ознака різного перебігу дії не є суттєвою, оскільки "мотив номінації особи відносно до дії пов'язаний не з характером перебігу дії у часі, а з характером відношення особи до цієї дії" (цит. за [Хачатурова 1980: 218-219]). Проте інтерпретація таких співвідносних за видом твірних дієслів іменників "скоріше як свідчення індивідуального експериментування в мові, ніж як відображення мовної реальності" [Там само] є, на наш погляд, занадто категоричною. До того ж такі корелятивні пари наявні не для кожного з nomina agentis на –тель у складі російського СГ. Принаймні їх можна розглядати як потенційні слова, за зразком яких цілком можливим є творення аналогічних щодо словотвірної структури похідних у порівнюваних СГ української і польської мов.

Отже, зіставний аналіз СГ із базовими дієсловами сажать, садити і sadzić у російській, українській та польській мовах XIX-XX ст. в аспекті реалізації в їх структурі категорії діяча підтверджує висновок, до якого дійшов Г. О. Ніколаєв, порівнюючи словотвір іменників у російській і польській мовах [Маркарьян ... 1990: 31]. Наш матеріал дає підстави поширити відповідне положення дослідження Г. О. Ніколаєва на трихотомію "російська – українська – польська мови", а саме: зіставлювані СГ вказують на певну близькість групи nomina agentis у зазначених мовах, а відмінності стосуються здебільшого кількісної заповнюваності цієї семантичної позиції в конкретних СП, а також окремих утворень. Подальший зіставний аналіз зазначених СГ полягатиме у виявленні спільного і специфічного при реалізації інших параметрів СП і СЛ, які формують ці гнізда.

Література

 1. Альтман И. В., Шевчук В. Н. Некоторые результаты сопоставления словообразовательных гнезд с помощью искусственного языка-эталона // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 212-215.

 2. Билоус М. П. Структура словообразовательного гнезда корня гірк/ий в восточнославянских языках // Вестник Львовского ун-та. Сер. филологическая. Вып. 17. Львов, 1986. С. 40-43.

 3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под. ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ: В 4-х т. М.: Цитадель, 1998.

 4. Конфронтационное изучение фонологии, грамматики и лексики современных славянских языков // IX Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. Языкознание. К., 1986. С. 167-302.

 5. Лопатин В. В. Основные единицы сопоставительного описания словообразовательных систем славянских языков // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 46-53.

 6. Лукашанец А. А. Словообразовательные гнезда глаголов в русском и белорусском языках (на материале одной из групп глаголов конкретного физического действия): Автореф. дисс. ... к. филол. наук. М., 1981. 19 с.

 7. Маркарьян Н. Е., Николаев Г. А. Сопоставительное словообразование и формообразование русского и польского языков: Имя существительное. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. 139 с.

 8. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2000. 720 с.

 9. Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок: У 2-х ч. К.: Наук. думка, 1984.

 10. Павленко Н. А. К вопросу об историческом и сравнительно-типологическом изучении словообразовательных гнезд // Актуальные проблемы русского словообразования: Сб. науч. ст. Ташкент, 1982. С. 53-54.

 11. Петрухина Е. В. Новые пути изучения словообразования славянских языков (Рецензия) // Известия АН. Сер. литературы и языка. 2000. Т. 59. № 6. С. 70-74.

 12. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. / АН ССР, Ин-т рус. яз. М. Л.: Изд-во АН СССР, Наука, 19481965.

 13. Словник української мови: В 11-ти т. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К. : Наук. думка, 1971-1980.

 14. Тихонов А. Н. Словообразовательное гнездо как единица системы словообразования и как единица сравнительного изучения славянских языков // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 104-111.

 15. Тихонов А. Н. Лексические и словообразовательные гнезда как единицы сравнительного изучения восточнославянских языков // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994. С. 148-161.

 16. Тихонов А. Н. Состояние научной разработки гнезда и перспективы его исследования // Актуальные проблемы русского словообразования. Елец, 2001. С. 10-21.

 17. Фатхутдинова В. Г. Лингвистические основы сопоставительного анализа отглагольных словообразовательных гнезд в русском и татарском языках // Сопоставительная филология и полилингвизм: Сб. науч. тр. Казань, 2003. С. 147-155. // http:// www.kcn.ru/tat_ru/universitet/fil 18.02.03.

 18. Хачатурова Л. А. Принципы толкования производных наименований лица с суффиксом тель в словаре В. Даля // Актуальные проблемы русского словообразования. Ч. ІІ. Ташкент, 1980. С. 217-221.

 19. Słownik języka polskiego: Т. 1-11. / PAN; Redaktor naczełny W. Doroszewski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958-1969.


 
 

Цікаве

Загрузка...