WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові - Реферат

Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові - Реферат

На підставі дослідження явищ формального уподібнення в українській субстантивній словозміні пропонуємо попередню спробу класифікації цих явищ залежно від сфери виявлення граматичної аналогії з погляду діахронії і синхронії.

І. Явища зовнішньої аналогії (діахронічний аспект):

 1. уподібнення закінчень у формах іменників жін. роду колишніх -ĭ-,-ū- та -r-основ за аналогією до флексій іменників цього ж роду колишніх -ā-/-jā-основ, напр.: форми наз. відмінків одн. миша, буква, морква, дочка замість давніх мышь, букы, мъркы, дъчи і т.д.;

 2. уподібнення закінчень у формах дав. – місц. відмінків одн. іменників жін. роду колишніх -ĭ-,-ū-,-r-основ за аналогією до флексій відповідних відмінків іменників цього ж роду давніх -ā-основ, напр.: солі, ночі, любові, матері;

 3. уподібнення закінчень у формах іменників чол. роду колишніх -ŭ-,-ĭ-,-n-основ за аналогією до флексій іменників цього ж роду давніх -ŏ-/-jŏ-основ, напр.: форми род. відмінків одн. вола, сина, голуба, зятя, кореня замість колишніх волу, сыну, голуби, зяти, корєнє; форми дав. відм. одн. волу, сину, голубу, зятю, кореню замість волови, сынови, голуби, зяти,корєни і т.д.;

 4. уподібнення закінчень у формах іменників чол. роду колишніх -ŏ-/-jŏ-,-ĭ-,-n-основ за аналогією до флексій іменників цього ж роду давніх -ŭ-основ, напр.: форми род. відмінків одн. морозу, сну, краю, вогню, каменю замість колишніх мороза, съна, края, огни, камєнє; дав. відмінків одн. братові,другові, коневі, зятеві замість брату, другу, коню, зяти і т.д.;

 5. уподібнення закінчень у формах наз. – знах. відмінків одн. іменників середн. роду колишніх -jŏ-основ за аналогією до форм відповідних відмінків іменників цього ж роду давніх -t-, -n-основ, напр.: знання, життя, здоров'я замість знаниє, житиє, здоровьє;

 6. уподібнення закінчень у формі род. відмінків мн. іменників різних родів та давніх основ за аналогією до флексії відповідного відмінка іменників чол. роду колишніх -ŭ-основ, напр.: братів, друзів, столів, полів, матерів;

 7. уподібнення закінчень у формах дав., орудн., місц. відмінків мн. іменників різних родів та давніх основ за аналогією до флексій відповідних відмінків іменників жін. роду колишніх -ā-/-jā-основ, напр.: форми дав. відм. мн. братам,синам, коням, гостям, селам, полям, іменам, ночам, матерям.

І. Явища зовнішньої аналогії (синхронічний аспект):

 1. уподібнення закінчень у формах орудн. відм. одн. іменників жін. роду ІІІ відміни за аналогією до флексій відповідного відмінка іменників цього ж роду І відміни, напр.: діал. форми солейу, ночейу, солеў, ночеў, сол'ойу,ночойу, сол'оў, ночоў, матерейу, матереў;

 2. уподібнення закінчень у формах орудн. відм. одн. іменників жін. роду І і ІІІ відміни за аналогією до флексій відповідного відмінка іменників чол. роду ІІ відміни, напр.: діал. форми руком, ногом, душом, душем, сол'ом,солем, ночом, ночем, матером, матерем;

 3. уподібнення закінчень у формах непрямих відмінків іменників середн. роду ІУ відміни за аналогією до флексій відповідних відмінків іменників чол. і середн. роду ІІ відміни, напр.: діал. форми род. відм. одн. тел'ата,тел'ат'а; дав. відм. одн. тел'ату, тел'ат'у, тел'атов'і, тел'атев'і; орудн. відм. одн. тел'атом, тел'ат'ом і т.п.;

 4. уподібнення закінчень у формі род. відм. мн. іменників жін. роду І і ІІІ відміни, а також іменників середн. роду ІІ відміни за аналогією до флексії род. відм. мн. іменників чол. роду ІІ відміни, напр.: діал. форми баб'іў,коз'іў, сестр'іў, хат'іў, ноч'іў, сел'іў.

ІІ. Явища внутрішньої формальної аналогії (діахронічний аспект):

 1. уподібнення флексій знах. відм. одн. іменників чол. роду давніх -ŏ-/jŏ-основ за аналогією до закінчень род. відм. одн. у назвах істот, напр.: брата,друга, вовка, коня замість давніх братъ, другъ, вълкъ, конь;

 2. уподібнення флексії місц. відм. одн. іменників чол. роду колишніх -ŭ-основ за аналогією до закінчення дав. відм. одн., напр.: на синові, наволові замість давніх на сыну, на волу;

 3. уподібнення закінчень у формах дав. – місц. відм. одн. іменників жін. роду колишніх -jā- основ за аналогією до флексій відповідних відмінків іменників -ā-основ, напр.: землі, волі, душі, межі.

ІІ. Явища внутрішньої формальної аналогії (синхронічний аспект):

 1. уподібнення закінчень у формах орудн. відм. одн. іменників жін. роду мішаної і м'якої груп І відміни за аналогією до відповідних флексій іменників твердої групи, напр.: діал. форми душойу, душоў, межойу, межоў,земл'ойу, земл'оў;

 2. уподібнення закінчень у формах дав. і орудн. відм. одн. іменників чол. та середн. роду мішаної і м'якої груп ІІ відміни за аналогією до відповідних флексій іменників твердої групи, напр.: діал. форми дав. відм. одн. кон'ов'і, Васил'ов'і, ножов'і; орудн. відм. одн. кон'ом, Васил'ом, ножом,плечом, серц'ом, пол'ом.

ІІІ. Явища внутрішньої матеріальної аналогії (діахронічний аспект):

 1. вирівнювання основ у формах наз. відм. одн. іменників чол. роду, у яких на місці етимологічного о у відкритому складі виступає голосний і, напр.: візок, дзвінок, кілок, кінець, стіжок;

 2. вирівнювання основ у формах род. відм. мн. іменників жін. і середн.роду, у яких на місці очікуваного і в закритому складі виступають етимологічні о, е, напр.: вод, меж, озер, чудес;

 3. вирівнювання основ у формах дав. і місц. відм. одн. іменників, у яких після шиплячих на місці етимологічного е перед наступним м'яким приголосним виступає голосний о, напр.: жоні, щоці, бджолі, на чолі, у пшоні.

ІІІ. Явища внутрішньої матеріальної аналогії (синхронічний аспект):

 1. вирівнювання основ у формах дав. – місц. відмінків одн. іменників жін. роду І відміни, у яких замість свистячих з, ц, с виступають г, к, х, напр.: діал. форми ног'і,рук'і, свекрух'і;

 2. вирівнювання основ у формах наз. відмінків одн. іменників чол. роду ІІ відміни, у яких замість очікуваного і у закритому складі виступає етимологічний о, е, напр.: розм. форми дом, сок, стол, лебедь і т.п.

Звичайно, подана класифікація може і повинна бути доповнена іншими явищами зовнішньої і внутрішньої аналогії, які ми свідомо оминули з огляду на рамки статті. Однак осмислення цієї класифікації навіть у такому, дещо звуженому вигляді, наштовхує на деякі висновки. Явища зовнішньої і внутрішньої аналогії є характерними для української субстантивної словозміни на різних етапах її розвитку і, отже, повинні розглядатися в діахронічному та синхронічному аспектах. Зовнішня аналогія, виявляючись у межах різних словозмінних типів, тісно пов'язана з категорією роду (особливо з погляду діахронії), однак меншою мірою, ніж аналогія внутрішня. Причини зовнішньої аналогії у кожному конкретному випадку з'ясувати досить складно, тоді як внутрішня аналогія переважно пов'язана з чинниками фонетичного характеру. Спеціального дослідження потребує питання про взаємодію зовнішньої і внутрішньої аналогії у процесі формального уподібнення субстантивних форм. Факти такої взаємодії свідчать про те, що межа між явищами зовнішньої і внутрішньої аналогії досить умовна.

Література

 1. Бевзенко С.П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні // Українська діалектна морфологія. К.: Наук. думка, 1969. С. 5 -14.

 2. Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку. М., 1939. 223 с.

 3. Булаховский Л.А. О некоторых вопросах и задачах сравнительно-исторического изучения славянских языков // Известия АН СССР. М., 1950. Т. ІХ.

 4. Булаховский Л.А. Очерки по сравнительно-историческому методу в языкознании. Грамматическая аналогия и родственные явления // Вибрані праці: В 5 т. К.: Наук. думка, 1978. Т.3. С.11 - 23.

 5. Булаховський Л.А. Розвідки в ділянці граматичної аналогії в слов'янських мовах // Вибрані праці: В 5 т. К.: Наук. думка, 1978. Т.3.С. 123 -150.

 6. Жовтобрюх М.А. Про деякі явища граматичної аналогії в українській мові // Питання історичного розвитку української мови. Х.: Вид-во ХДУ, 1962. С.193 - 209.

 7. Кубрякова Е.С. Размышления об аналоги // Сущность, развитие и функции языка. М.: Наука, 1987. С.43 - 51.

 8. Матвієнко А.М. Деякі випадки граматичної аналогії у відмінюванні іменників української мови // Слов'янське мовознавство. К.: Вид-во АН УРСР, 1958. С.89 - 119.

 9. Матвієнко А.М. Деякі явища граматичної аналогії у відмінюванні іменників української мови // Діалектологічний бюлетень. К.: Вид-во АН УРСР, 1961. С.31 - 43.

 10. Назарова Т.В. Аналогія структурного зв'язку в говорах української мови // Українська діалектна морфологія. К.: Наук. думка, 1969. С.14 - 33.

 11. Никитина Ф.А. Влияние аналогии на словообразование (На материале родственных языков). К.: Изд-во Киев. ун-та, 1973. 198 с.

 12. Пауль Г. Принципы истории языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. 500 с.

 13. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М.: Просвещение, 1985. Т. 4. Вып. 1. 287 с.

 14. Hermann E. Lautgesetz und Analogie. Berlin, 1931.


 
 

Цікаве

Загрузка...