WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Трансформація літературної традиції - Реферат

Трансформація літературної традиції - Реферат

Реферат на тему:

Трансформація літературної традиції

Змістова місткість і багатозначність традиційних сюжетів, образів і мотивів дозволяє їм вступати в процесі творчої літературної переробки в різноманітні структурно-змістові зв'язки, в результаті чого в новому варіанті утворюються оригінальні подієво-семантичні домінанти, здійснюється трансформація канонічних поведінкових комплексів, руйнуються усталені стереотипи сприйняття. Однак в оновленому вигляді зберігаються основні змістові константи, що забезпечують процес порівняння, зіставлення зразка та його нової літературної версії.

Сучасний літературний процес характеризується складною взаємодією багатьох формально-змістових чинників, що призвело до формування поетики "неоміфологізму", характерною рисою якої є активне використання легендарно-міфологічних структур. За змістовими характеристиками більшість традиційних образів легендарно-міфологічного походження є своєрідними типами або психологічними моделями поведінки, які відображають суттєві — зазвичай, екзистенційні — аспекти індивідуального або колективного буття. Подібні структури первинно схильні до досить високого рівня семантичної універсалізації, в результаті якої вони сприймаються в читацькій свідомості як образи-символи (знаки, поняття, емблеми), що стають багатозначними при їх включенні в свідомість іншої культурно-історичної епохи, яка досягла іншого бачення і розуміння навколишнього світу і природи людини. Найочевиднішим результатом такої рецепційної універсалізації є розширення і збагачення змістовного об'єму персонажа (сюжетної схеми), ускладнення інтегральних та диференційних характеристик з погляду синхронії та діахронії його функціонування.

Цей процес не є обов'язковим для всіх традиційних образів, деякі з них уже від моменту первинного розвитку протообразу були скеровані на формалізований розвиток, суттю якого є орієнтація на принцип циклізації (Гуллівер‚ Робінзон‚ Шерлок Холмс). Об'єднувальною детермінантою в таких творах є персонаж (точніше, його загальновідома репутація), який своїми діями чи знаковим ім'ям сприяє утворенню в читацькій свідомості асоціативно-символічних або формальних зв'язків між зразком і його новим (черговим) продовженням (дописуванням).

"Світи" загальнокультурних зразків легендарно-міфологічного походження характеризуються високим рівнем семантичної концентрації та аксіологічним драматизмом. Тому будь-який функціонально вагомий елемент нового завжди провокує реципієнта на зближення, порівняння, протиставлення нового варіанта традиційної структури з її вихідним зразком, що дає змогу оцінити діалектику традиційного і оригінально-авторського в конкретній інтерпретації на повсякденному рівні. Складна подієва структурованість традиційного сюжетно-образного матеріалу часто передбачає поліваріантність його функціонування в різних національних літературах, що веде за собою не просто розвиток певних сюжетних колізій, але й, головне, їх морально-психологічну драматизацію, висунення нетрадиційних мотивувань, перенесення загальновідомих сюжетних схем на матеріал конкретної національно-історичної та культурно-психологічної дійсностей‚ осучаснення проблематики, а в деяких випадках і розщеплення єдиної структури на поліваріантні сюжетні ходи і мотивування ("агасферівський комплекс", архетип тіні, мотив договору людини з дияволом, перепідпорядкування традиційно незмінного поведінкового статусу парних персонажів та ін.).

Процеси "реміфологізації", які активно відбуваються в літературі ХХ ст., позначені складністю рівнів освоєння фольклорно-міфологічних традицій, очевидною скерованістю на дослідження суперечностей духовного світу особистості. У новому культурно-історичному контексті загальновідомі міфи й легенди підлягають прямому чи опосередкованому осучасненню, набувають національно-психологічних характеристик народу, що їх запозичує. У результаті цього здійснюється складно взаємопов'язаний процес онтологічної та аксіологічної "перевірок" подієво-семантичних домінант традиційних структур: з одного боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити універсальні морально-психологічні проблеми загальнокультурних зразків; з іншого — позачасові колізії легендарно-міфологічних структур, накладені на конкретний національно-історичний матеріал, часто пропонують несподіване з погляду повсякденної свідомості дослідження глибинних джерел сучасного духовного континууму.

Поліфункціональність традиційних сюжетів зумовлена тим, що за своєю смисловою значущістю вони є відкритими художніми системами, які не тільки демонструють очевидні зв'язки із сприймаючою реальністю, але є іманентними стосовно суспільного буття структурами, що характеризуються комплексом основних і допоміжних функцій.

У процесі осучаснення проблематики легендарно-міфологічних структур відбувається руйнування епічної дистанції між протосюжетним хронотопом і змістовими координатами епохи-реципієнта. Незавершене теперішнє при багатосторонній взаємодії із замкнутим, ціннісно усталеним минулим, що здійснюється в новому літературному контексті, утворює складну часову модель світу (національну чи загальнолюдську), яка в підтексті має ймовірну спрямованість у майбутнє. Аксіологічний аспект морально-психологічних домінант використовуваного зразка переноситься з абсолютного минулого (воно матеріалізується в хронотопі протосюжету і його усталених смислових компонентах) на недосконале з нашого погляду і незавершене теперішнє, виявляючи в ньому суттєві проблеми і стани.

У літературі ХХ ст. подібні структури часто виконують функцію морально-психологічних моделей, що мають чітко виражені гносеологічну, прогностичну, поведінкову та аксіологічну функції. Активність міфологічних і легендарних сюжетів зумовлена, з одного боку, загальновідомістю використовуваних культурних зразків і багатозначністю їх структурно-змістовних характеристик; з іншого — підкресленою актуалізацією позачасових координат традиційних сюжетів, перенесенням художньої уваги з розроблення подієвого плану на всебічне дослідження світоглядних і моральних мотивувань "канонічних" ситуацій. Завдяки цьому у творі формується багатошаровий асоціативно-символічний підтекст, що встановлює змістовні зв'язки і перегуки конкретно-історичного, національного з універсальним, усечасовим.

Для сучасних інтерпретацій традиційних сюжетів характерний напружений психологізм оформлення їх змістовних характеристик. У літературі ХХ ст. на перший план ставлять питання не про те, що відбувається (чи відбулося), а чому це відбулося, як воно співвідноситься із загальновизнаним моральним імперативом. Подібна семантична переакцентуація в структурі традиційних образів (колізій) відкриває надзвичайно широкий простір для моделювання різних аспектів духовної суперечливості світу окремої людини чи реконструйованої письменником картини її матеріального буття.

Важливою тенденцією функціонування загальновідомих структур є гуманізація їх традиційної семантики, яка здійснюється під впливом реальних процесів епохи звертання письменників до них. Звичайно, не все тут однозначне, багато трактувань "не вписуються" у сказане вище. Однак найсуттєвіші інтерпретації легендарно-міфологічного матеріалу виразно демонструють активізацію цього процесу, наголошують глибину його аксіологічної детермінації та логіко-психологічної мотивованості. До того ж соціально-ідеологічний контекст епохи, що запозичує, ніби провокує змістовні характеристики, які потенційно присутні в традиційному матеріалі, включаючи їх саме цим у духовну свідомість часу. Іноді це здійснюється через накладання універсальних колізій на модельовану реалістичну дійсність‚ в інших випадках — включенням у традиційний матеріал актуальних для епохи-реципієнта символів, алюзій, ремінісценцій. Ці дуже різні прийоми контамінації сучасного і вічного зближуються не тільки актуалізацією традиційного хронотопу, а й створенням місткого мотиваційно-психологічного простору, який, акумулюючи досвід багатьох поколінь, має очевидну орієнтацію в майбутнє.


 
 

Цікаве

Загрузка...