WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

допомогою вчителя аналізує й порівнює математичні об'єкти; ілюструє визначення понять прикладами; виконує завдання в межах теми з частковим поясненням; правильно читає математичні вирази (формули) та записує їх, сприймаючи на слух
Достатній 7 Учень знає визначення математичних понять та їх властивостей; застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; виправляє помилки, на які вказує йому вчитель; частково пояснює виконання завдань
8 Учень добре володіє програмовим матеріалом; виконує завдання, які передбачені програмою; може частково по-яснити та обґрунтувати математичні твердження й виконання завдань
9 Учень має повні знання; самостійно виконує математичні завдання (у знайомих ситуаціях) з достатнім поясненням; лег-ко виправляє допущені помилки; досить повно пояснює та обґрунтовує математичні твердження й виконання завдань
Високий 10 Учень володіє глибокими і міцними знаннями; уміло користується математичною термінологією; виконує мате-матичні завдання з повним поясненням і обґрунтуванням
11 Учень володіє узагальненими знаннями програмового матеріалу; використовує набуті знання і вміння під час розв'язування завдань творчого характеру; правильно висловлює математичні міркування та обґрунтовує їх
12 Учень має системні, дійові знання; для розв'язування математичних завдань використовує раціональні способи й прийоми; застосовує набуті знання в нових ситуаціях та обґрунтовує свої дії; пропонує нові шляхи розв'язання математичних задач; вміє самостійно аналізувати вивчений матеріал
ПРИРОДОЗНАВСТВО
Об'єкти контролю у процесі навчання природознавства:
- знання(у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;
- уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;
- уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);
- уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;
- уміння оцінювати об'єкти природи, а також поведінку свою й інших людей у природі.
Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства, виявлених під час перевірки, є:
- якості засвоєння учнями природознавчих уявлень і понять та властивості сформованих умінь;
- рівень оперування природознавчими знаннями: репродуктивний, реконструктивний, творчий, у визначених програмою видах практичної і навчально-пізнавальної діяльності;
- рівень сформованості різних груп умінь: копіювання зразка, виконання способу діяльності за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях;
- рівень оволодіння досвідом творчої діяльності: частково-пошукова, пошукова;
- рівень оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до природи до самого себе і інших людей в природі.
За зазначеними критеріями виділяються чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
Кожний рівень характеризується відповідними оцінками в балах та їх нормами, що визначені на основі поданих критеріїв оцінювання.
Рівень навчальних досягнень Бали Норми оцінок
Початковий 1-3 Учень засвоїв природознавчі знання у формі одиничних уявлень про окремі об'єкти природи. Відтворює зміст уявлень. Називає конкретні об'єкти і розпізнає серед інших. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні відтворення зразків способів діяльності. Спостереження проводить за окремими знайомими об'єктами природи. Цілеспрямовано виявляє їх ознаки чи властивості. Досліди і практичні роботи виконує за детальною інструкцією. Часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт повторює. Повторює найпростіші оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Працює під безпосереднім керівництвом учителя, потребує значної його допомоги. Допомогу сприймає не одразу, а після детального пояснення
1 Називає окремі сталі й більшість випадкових ознак одиничних уявлень. 3 допомогою вчителя користується ал-горитмом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. В окремих діях способу діяльності та послідовності їх виконання і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає значні помилки. Повторює окремі найпростіші оцінні судження
2 Називає як сталі, так і випадкові ознаки одиничних уявлень. 3 допомогою вчителя користується алгоритмом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. Під час виконання окремих дій і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Повторює частину най-простіших оцінних суджень
3 Називає сталі ознаки одиничних уявлень. 3 допомогою вчителя правильно відтворює зразок способу діяльності з опорою на алгоритм, план, інструкцію. Повторює часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт та найпростіші оцінні судження
Середній 4-6 Учень засвоїв знання у формі загальних уявлень про об'єкти і явища природи. Відтворює їх зміст. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Встановлює засвоєні на уроках зв'язки між конкретними об'єктами природи. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в незначною мірою змінених умовах. Спостереження проводить за невеликою групою знайомих подібних об'єктів природи. Цілеспрямовано ви-являє і називає їхні спільні ознаки чи властивості, встановлює прості зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а загальні - повто-рює. Називає кілька етапів виконання досліду чи практичної роботи. Пояснює призначення окремих приладів. Повторює прості оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Окремим з них дає найелементарніші пояснення. Потребує допомоги вчителя
4 Називає кілька характерних та випадкових ознак загального уявлення. Під час відповіді наводить кілька прикладів з підручника. В окремих діях способу діяльності і в послідовності їх виконання допускає помилки. Цілес-прямовано виявляє і називає окремі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів та окремі прості зв'язки між ними. У часткових висновках про результати виконання дослідів і практичних робіт і при повторенні загальних висновків помиляється. Повторює окремі прості оцінні судження
5 Називає більшість характерних ознак загального уявлення. Наводить приклади з підручника. При виконанні окремих дій допускає помилки.

 
 

Цікаве

Загрузка...