WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова - Реферат

Українська мова - Реферат

демонструє належний рівень розуміння фактичного змісту й основного смислу твору
Високий 10 Всі складові навички читання: спосіб, розуміння, правильність, виразність, темп мають високий ступінь їх виявлення. Учень самостійно усвідомлює мету читання, основну думку твору. Мають місце окремі орфоепічні помилки
11 Навичка читання вголос з урахуванням всіх її характеристик сформована на високому рівні. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. Під час читання учень, крім мовленнєвих, використовує позамовні (жести, міміку) засоби виразності. Самостійно усвідомлює основний смисл твору
12 Свідоме, правильне, виразне читання з використанням основних мовленнєвих і позамовних засобів виразності, з допомогою яких учень виражає розуміння фактичного змісту і основного смислу твору, своє і авторське ставлення до нього. Виявляє уміння са-мостійно планувати, а потім аналізувати свій виступ, коригувати його відповідно до мети висловлювання
1 Оцінювання навички читання мовчки
4 клас
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання і норми читання
Початковий 1 Учень читає напівголосно у темпі, нижчому від нормативного на 20 - ЗО слів. Розуміє окремі події у змісті твору
2-3 Темп таспосіб читання мовчки не відповідають критеріям цього виду читання. Відсутнє цілісне уявлення про фактичний зміст твору. Учень утруднюється пояснити, як пов'язані між собою події у тексті
Середній 4 Учень читає пошепки у темпі, нижчому від нормативного на 8-10 слів. Дає правильні відповіді на окремі запитання, пов'язані з розумінням фактичного змісту твору
5 Спосіб читання є перехідним від читання вголос до читання мовчки. Темп читання наближається до нормативного. Характер відповідей на запитання свідчить про часткове ро-зуміння предметного змісту твору
6 Темп читання загалом відповідає нормативному. Періодично виникають зовнішні мовленнєві рухи під час чи-тання багатоскладових та важких для розуміння слів. Рівень розуміння фактичного змісту нескладного тексту є загалом задовільним, а основний смисл залишається неосвоєним
Достатній 7 Темп читання відповідає нормативному. Школяр виявляє достатнє розуміння фактичного змісту тексту. Виконуючи завдання, припускається помилок, пов'язаних з розумінням основної думки твору, значення окремих слів, висловів
8 Темп читання перевищує межу норми; спосіб читання є дос-татньо сформованим. Учень усвідомлює фактичний зміст будь-якого програмового тексту, але неповно розуміє його основний смисл. Правильно виконує 2/3 частини запропонованих завдань
9 Спосіб читання свідчить про належний рівень сформованості цього виду читання. Рівень розуміння фактичного змісту й основного смислу є достатнім. Припускається окремих не-точностей у відповідях на запитання
Високий 10 Темп читання суттєво перевищує нормативні показники читання вголос. Спосіб читання - без зовнішніх мовленнєвих рухів. Відповіді на запитання свідчать про усвідомлення в повному обсязі фактичного змісту та основного смислу твору. Мають місце поодинокі випадки неточного розуміння слів, ужитих у переносному значенні
11 Спосіб читання відповідає критеріям цього виду читання, а темп значно перевищує нормативні показники. Учень у повному обсязі поглиблено усвідомлює фактичний зміст та основний смисл різних за ступенем складності творів. Іноді припускається неточностей щодо розуміння підтексту
12 Темп читання, як правило, в 1,5-2 рази перевищує показники читання вголос. Спосіб читання відповідає критеріям цього виду читання. Воно характеризується повнотою, глибиною, точністю розуміння змісту та основного смислу різних за ступенем складності окреслених навчальною програмою текстів. Учень правильно відповідає на всі запитання
МАТЕМАТИКА
Норми оцінювання письмових робіт
Рівень навчальних досягнень
Бали Норми оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий 1 Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок
2 Робота виконана, але допущено 8 грубих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань
3 Робота виконана, але допущено 7 грубих помилок
Середній 4 Робота в цілому виконана, але допущено 6 грубих помилок
5 Робота в цілому виконана, але допущено 5 грубих помилок або правильно виконано 1/2 запропонованих завдань
6 Робота в цілому виконана, але допущено 4 грубі помилки
Достатній 7 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки
8 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки або правильно виконано 2/3 запропонованих завдань
9 Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущена 1 груба помилка
Високий 10 Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 не груба помилка або 2-3 охай-них виправлення
11 Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є 1 охайне виправлення
12 Робота виконана в повному обсязі правильно і охайно
Усна перевірка знань, умінь і навичок учнів
Критеріями оцінювання усних відповідей учнів є: правильність відповіді, її повнота, уміння застосовувати знання, послідовність викладу матеріалу та культура мовлення; рівень сформованості вмінь, рівень самостійності учня під час виконання завдань.
Усні відповіді учнів на уроках математики оцінюються вчителем за 12-бальною шкалою за такими нормами:
Норми оцінювання усних відповідей учнів
Рівень навчальних досягнень
Бали Норми оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий
1 Учень розпізнає математичні об'єкти (приклади, вирази, задачі, геометричні фігури, величини тощо); може виділити їх серед інших; вміє читати й записувати числа; без помилок переписує з підручника (дошки) запропоновані вирази, формули; може зобразити геометричні фігури без заданих розмірів
2 Учень здійснює вибір математичного об'єкта за заданими ознаками, але відповідь його фрагментарна; розв'язує з допомогою вчителя найпростіші приклади і задачі, але припускається помилок
3 Учень з допомогою вчителя виконує найпростіші математичні завдання, називає окремі суттєві ознаки запро-понованих математичних об'єктів
Середній 4 Учень з допомогою вчителя відтворює дії з математичними об'єктами; окремі з них може повторити за зразком; припускається помилок та неточностей, відтворюючи визначення математичних понять
5 Учень розуміє основний навчальний матеріал; виконує математичні завдання в межах вивченого матеріалу за відомими йому алгоритмами з частковою допомогою вчителя; правильно розв'язує більшість математичних завдань, але не вміє пояснити свої дії (наприклад, прийом обчислення)
6 Учень з

 
 

Цікаве

Загрузка...