WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики - Реферат

Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики - Реферат

Іронія на скрипці гра,

жура кістками стука,

поет танцює і рида –

і се зоветься штука [13, с. 49]

Перший та останній вірші із останнього циклу збірки „Із днів журби" – вірші-обрамлення, є своєрідними „маніфестами", що пояснюють читачеві, що таке „штука" і чому її найкраще означити формулою, функції якої виконують заголовки до циклів, які стягують усі інші неназвані чи названі вірші в єдиному просторовому універсумі „миті", „враження", тобто „тисячострунної арфи". У назві циклу "В плен-ері" часо-просторовий ритм складніший, оскільки відсутні межі, які б зафіксували характер його протікання. В плен-ері – це і точка простору, і візуальний час, й особлива "картина" чи "постать" подиху (з французької plein air перекладається як вільне повітря). Неназвані вірші якраз і виконують функції "оформлення" цього "пленерівського" простору в мазки часу: це або відтворення змін повітряного середовища під впливом різного природного освітлення ( "Ходить вітер по житі...", "Суне, суне чорна хмара...", "Ой ідуть, ідуть тумани...", "Ніч. Довкола тихо, мертво..."), або передача реальних відтінків кольору, які можна спостерігати в природі [11, с. 742] ("По коверці пурпуровім...", "У долині село лежить...", "Дрімають села..."). З цих прикладів видно, як заголовковий рядок втрачає ті фабульні ритми, які йому притаманні, так би мовити, внутрішньотекстово і які характеризували збірку "Зів'яле листя". Заголовковий рядок від летмотиву-враження у свідомості читача розтягується у цілу імпресіоністичну картину, що не має жодного змісту, тільки настрій – ритмонастрій. Фокус цієї картини перебуваэ в композиційному кінці циклу, у вірші із спеціальним заголовком "Школа поета", що якнайчіткіше окресленій точці простору дає певне жанрове означення, яке можна конкретизувати на основі його підзаголовка: "За Ібсеном" – визначає тип вірша як наслідувальний і є також оригінальною формою обірваного епіграфа. Цей вірш із циклу "В плен-ері" не тільки композиційно замикає простір назви – її пленер, – він також залишає у ньому певну лакуну, яка з часом притягує до себе іншу назву збірки "Semper tiro" – назву, яка зовнішньо позбавлена чітких часопросторових контурів (тому що є алюзійно-іншомовною). Трохи осторонь від цього перебуває ритм жанрового заголовка, який має свою специфіку стосовно його „скупчення" у тексті. Жанрове слово-заголовок ще можна охарактеризувати словами О. Мандельштама – воно як пучок значень, що стирчать з нього урізнобіч [7, с.23]. У „Баладах і розказах" жанрове значення симптоматично „розпорошується" і наприкінці збірки взагалі зникає у зв'язку з порушенням „горизонту" назви: очікуючи від текстів лише „баладної" або „оповідної" тональності, читач раптом натрапляє на інсценізовані мотиви (обрядовий пафос) – у вірші „Коляда (Руським господарям)".

Залежно від типу заголовка по-різному здійснюється й організація віршів в авторські цикли. Існує думка, що цикл як літературна форма актуалізується саме в епохи нестабільні, перехідні [3, с. 52]. На прикладі російської лірики цю специфіку літератури зламу століть описують у своїх монографіях та статтях Михайло Дарвін [3], І. Фоменко [12], В. Сапогов [10]. І. Фоменко типологізує процес циклізації відповідно до тих закономірностей, які при цьому домінують, – рух часу, переміщення у просторі чи логіка духовного розвитку особистості [12, с. 131]. Слідом за цією типологією можна виділити й три типи заголовкового ритму: послідовний, паралельний та панорамний. Послідовний ритм Франко фіксує, здебільшого, у заголовковій розгортці "De рrofundis" ("З вершин і низин"), зокрема в циклі під назвою "Веснянки", де на повторюваний рух життя накладаються неординарні ритми часу. Прямого виразника паралельного циклічного ритму у Франка немає,2 зате є його змішані форми, коли накладається логіка часу на просторовий рух (такими є цикли "Тюремні сонети", "Галицькі образки", в яких часові події співіснують між собою у просторі тюрми чи краю), чим можна підкреслити особливу хронотопічність мислення Франка-поета.3 Панорамність ритму має суб'єктивно-асоціативний характер і , як пише І. Фоменко, створює "ілюзію традиційної сюжетної ситуації", тобто "вірші розташовуються таким чином, що читач легко накладає на цю послідовність трафаретні ситуації інтимного роману" [13, с. 133]. Найпрозоріша з цього погляду Франкова панорама – "Зів'яле листя" з її циклами та підциклами. Враховуючи ж думку В. Сапогова про те, що у ліричному циклі фабула репрезентована насамперед у його жанровій формулі, заголовку чи першому рядку віршів [10,с.92], можна вести мову про різні способи організації сюжету в заголовках і як вони відштовхують чи притягують до себе тексти залежно від певних параметрів поетичного ритму. Ритми відштовхування частково містять канонічні віршовані форми ("Буркутські станси" – заголовок до одного із циклів збірки "Semper tiro", що "виштовхує" із себе весь набір можливих жанрових ознак, які під пером митця кристалізуються у "тверду форму", що стікає у вигляді ритмічно організованих віршованих рядків). Натомість ритми притягання характеризують поезію максимальної концентрації думки – на перший погляд, строфічно не зв'язану (чи зв'язану, – це не має значення), але настільки "скупу" на слова, що здається ніби вірш нав'язує із собою і певний "канон" (жанру, розміру, сприйняття). У Франка – це поезія, у заголовку якої датовано час або місце "присутності" (героя, настрою, думки, враження). "У парку" – заголовок до вірша зі збірки "Із днів журби", який "притягує" хронотопічні ритми, що організовують візуальні та враженнєві лейтмотиви тексту і становлять його фабульний баланс.

Заголовок – рольовий знак тексту, який регулює різні аспекти літературної комунікації настільки, наскільки спричиняється до виникнення певного рецептивного стереотипу. „Стереотипні" заголовки часто „набридають" читачеві і „дратують" його, особливо якщо твір відкритий зовні своїми інтерпретаційними смислами. Такі заголовки створюють і свій специфічний ритм – ритм „рольової гри", або, як пише Клео Протохристова, „виконуючи роль посередника між твором і читачем, заголовки провокують відносно визначене перед-очікування, з перспективи якого художній текст безпосередньо ще буде сприйнятий" [8, с. 75]. На основі цього можна говорити про заголовки з рецептивнимитягарцями, коли вірш або й цілий цикл втрачає здатність сприйматися одразу, на одному подихові. У Франка такими є назви до цілих циклів, зокрема зі збірки „Semper tiro". За назвою „Буркутські станси" читачеві важко побачити щось інше, крім „карпатського локусу" та „стансового розміру". Відповідно, змістоформа цих віршів цілком визначена в межах того „горизонту", який накладає на свідомість заголовка топографічні та жанрові обмеження; а це означає, що передбачається і передчувається певний філософсько-медитативний настрій та пейзажно-любовна інтрига, які характеризують станси як жанр лірики [4, с. 545]. Цей стереотип стосовно сприйняття заголовкового ритму автор додатково наголошує, уводячи в цикл також ще й внутрішні заголовки „Ользі С." та „Конкістадори", які за функціональною природою певним чином контрастують між собою. „Ользі С." має форму номінального криптографічного знака із затраченими адресатними функціями, тому може бути охарактеризована як своєрідна анонімна листівка. До того ж, у циклі дає про себе знати розширення жанрового горизонту, коли назва практично „диктує" його рецепцію: не всі вірші з цього циклу формально є стансами, але всі без винятку сприймаються як медитативні жанрові моделі, незважаючи на те, що вірші із спеціальними заголовками не витримують заданого в надтексті метричного ладу. Ці дві поезії є стансами навиворіт: абсолютну викінченість філософської думки Франко доводить до мінімуму, „згущуючи" афористичну тональність анафорично, і цим зближає вірш „Ользі С." із жанрами японських ліричних мініатюр з довільним (європейського складу) розміром (припустимо, якщо записати його трирядковими строфами): за позірною простотою ховаються глибинні ритми життя, яке можна описати однією формулою – най-. У вірші з поемною розгорткою „Конкістадори" автор, навпаки, максимально розтягує стансову афористичність, увиразнюючи план епічної „широкомасштабності", яка порівняно із подібного характеру фольклорним епосом різних народів видається „краплею у морі", справді стансою (роздумом-спалахом, пережитим настроєм). Тенденція до стереотипізації заголовка в читацькій свідомості переважно стосується його жанрових варіантів, оскільки генологічний первень найшвидше проникає у тканину тексту, цілком зростаючись із ним.


 
 

Цікаве

Загрузка...