WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Філософська лірика як поезія рефлексії - Реферат

Філософська лірика як поезія рефлексії - Реферат

Філософська лірика як поезія рефлексії – це поезія "думаючого слова".

Література

 1. Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. – Харьков: Фолио; Москва: ООО "Изд-во АСТ", 2002. – 688 с.

 2. Білецький О. І. Двадцять років нової української лірики (1903-1923) // Білецький О. І. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. приміт. М. Л. Гончарук. – Київ: Дніпро, 1990. – C. 17-44.

 3. Волкова Т. С. Проблема жанра в лирике: (На материале современной русской и украинской поэзии). – Львов: Свит, 1991. – 187 с.

 4. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: (Фр. Шлегель. Новалис). – Москва: Наука, 1978. – 288 с.

 5. Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм (Эпос. Лирика. Театр). – Москва: Просвещение, 1968. – 302 с.

 6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. – СПб: Наука, 1998-1999. – Т. І. – СПб: Наука, 1998. – 622 с. – Т. ІІ. – СПб: Наука, 1999. – 603 с.

 7. Гинзбург Л. О лирике. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград: Сов. писатель, 1974. – 408 с.

 8. Горський В. Історія української філософії: Курс лекцій. – Київ: Наук. думка, 1996. – 287 с.

 9. Ґадамер Г.-Ґ. Про істинність слова // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. – Київ: Юніверс, 2001. – С. 28-50.

 10. Ґадамер Г.-Ґ. Філософія і література // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. – Київ: Юніверс, 2001. – С. 127-144.

 11. Ґадамер Г.-Ґ. Філософія і поезія // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з нім. – Київ: Юніверс, 2001. – С. 119-126.

 12. Дмитровский А. З. Проблемы современной философской лирики: Автореферат дис. ...канд. филол. наук. – Москва, 1966. – 16 с.

 13. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – Київ: Основи, 1993. – 126 с.

 14. Ильин И. П. Постмодернизм: Словарь терминов. – Москва: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA, 2001. – 384 с.

 15. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 139-163.

 16. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А.Волкова (гол.) та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 17. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – Вид. 3-е, перероб. і допов. – Київ: Рад. школа, 1971. – 487 с.

 18. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ "Академія", 1997. – 752 с. (Nota bene).

 19. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. – Москва: Правда, 1990. – С. 193-390.

 20. Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. – Москва: Правда, 1990. – С. 9-192.

 21. Мазепа Н. Р. Поэзия мысли: (О современной философской лирике). – Киев: Наук. думка, 1968. – 124 с.

 22. Мамардашвили М. К. Литературная критика как акт чтения: [Виступ у рамках дискусії:] Литература и литературно-художественная критика в контексте философии и обществоведения: Круглый стол "Вопросов философии" // Вопросы философии. – 1984. – № 2. – С. 98-102.

 23. Менде Г. Мировая литература и философия / Пер. с нем. – Москва: Прогресс, 1969. – 176 с.

 24. Метельова Т. Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра... // Генеза. – 1996. – № 1 (4). – С. 24-38.

 25. Митюшин А. А. Рефлексия // Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичёв и др. – 2-е изд. – Москва: Сов. Энциклопедия, 1989. – С. 555-556.

 26. Мірчук І. Історія української культури // Петров В., Чижевський Д., Глобенко М. Українська література; Мірчук І. Історія української культури. – Мюнхен – Львів: [без видавництва], 1994. [Український Вільний Університет. Серія: Підручники Т. 14/15]. – С. 243-374.

 27. Нахлік О. Сповідь і роздуми: філо-софія Богдана Лепкого-поета // Нахлік О. Письменник – Нація – Універсум: Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ ст. / Відп. ред. І.В.Лучук. – Львів: ЛВІЛШ НАНУ, 1999. – С. 65-76.

 28. Павловский А.И. Современная философская поэзия: Очерки / Отв. ред. В.А.Ковалев. – Ленинград: Наука, 1984. – 180 с.

 29. Поліщук Я. Дві епістемологічні парадигми // Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 13-29 с.

 30. Поспелов Г. Н. Лирика: Среди литературных родов. – Москва: Изд. Моск. ун-та, 1976. – 208 с.

 31. Потебня А. А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 192 с.

 32. Потебня О. О. Естетика і поетика слова: Збірник. / Пер з рос. / Упоряд., вступ. ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – Київ: Мистецтво, 1985. – 302 с. – (Пам'ятки естет. думки).

 33. Психология: Словарь. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. – Москва: Политиздат, 1990. – 494 с.

 34. Світличний І. О. Поезія і філософія // Світличний І. О. Серце для куль і рим: Поезії. Поетичні переклади. Літературно-критичні статті / Переднє слово І. М. Дзюби – Київ: Рад. письменник, 1990. – С. 271-283.

 35. Симоненко В. Окрайці думок // Симоненко В. Півні на рушниках: Оповідання, щоденник / Упоряд. та автор вступ. ст. М. Ільницький. – Львів: Каменяр, 1992. – С. 81-88.

 36. Соловей Е. С. Українська філософська лірика: Навч. посібник зі спецкурсу. – Київ: Юніверс, 1998. – 368 с.

 37. Спивак Р. Русская философская лирика: Проблемы типологии жанров. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 140 с.

 38. Ткаченко А. Поезія осягнення [Рецензія на кн.: Соловей Е. С. Поезія пізнання: (Філософська лірика в сучасній літературі). – Київ: Дніпро, 1991. – 271 с.] // Слово і час. – 1991. – № 11. – С. 93-96.

 39. Филиппов Г. В. Русская советская философская поэзия: Человек и природа. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 208 с.

 40. Фізер Дж. Філософія чи філо-софія Тараса Шевченка? // Слово і час. – 1990. – № 5. – С. 33-40.

 41. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – Київ: Наук. думка, 1976-1986.

 42. Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. – Москва: Высш. школа, 1991. – 192 с.

 43. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – 2-е вид. – Мюнхен: УВУ, 1983. – 175 с.

 44. Шеллинг Ф. В. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф. В. Сочинения: [В 2-х т.] / Пер. с нем. М. И. Левиной, А. В. Михайлова. – Москва: Мысль, 1998. – Т. 2. – С. 1033-1312.

 45. Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Под общ. ред. М. Ф. Овсянникова; пер. с нем. П. С. Попова. – Москва: Мысль, 1999. – 608 с.

 46. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. / Вступ. статья, пер. с нем. Ю. Н. Попова; Примеч. Ал. В. Михайлова и Ю. Н. Попова. – Москва: Искусство, 1983. – Т. 1. – 479 с. – Т. 2. – 447 с. (История эстетики в памятниках и документах).

 47. Derrida J. Marges de la philosophie. – Paris, 1972. – XXV, 396 p.

 48. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Zarys teorii literatury. – Wyd. 3. – Warszawa: Państwowe zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 544 s.

1 І. Качуровський розмежовує поняття "філософський" та "філософічний" так: "філософський – той, що філософія є його суттю; філософічний – той, що якоюсь мірою стосується філософії" [цит. за: 27, с. 76]. З огляду на те, що це розмежування не набуло статусу нормативного, ми вживаємо традиційний термін "філософська лірика", залишаючи поняття філософічності для означення найзагальніших (метажанрових) властивостей художнього змісту.

2 Прикметно, що в словниковій статті до "Лексикону загального та порівняльного літературознавства" (Чернівці, 2001) Е. Соловей відступає від цього твердження й обережно, проте не надто чітко кваліфікує філософську лірику як "жанр[ово]-тематичний різновид лір[ичної] поезії" [16, с. 594], немовби шукаючи компромісу між традиційним тематичним і власним-таки жанровим розуміннями генологічної природи цього феномену.


 
 

Цікаве

Загрузка...