WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта - Реферат

Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта - Реферат

Література

Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Избранные труды: В 2 т. — Москва: Гнозис, 1995. — Т. 2. — С. 629-650.

 1. Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. — 416 с.

 2. Барт P. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. — Москва: Прогресс, 1989. — 616 с.

 3. Бойцун І.С. Твори Є. Гуцала для дітей: проблеми художньої майстерності: Автореф. дис. ...канд. філол.наук. 10.01.01. — Запоріжжя, 2000. — 20 с.

 4. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко) // Слово і час. — 2003. — № 2. — С. 48-57.

 5. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. — 2000. — № 3. — С. 29-42.

 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. — 1440 с.

 7. Гундорова Т. Дещо про "мінус-присутність" української літературної теорії // Слово і час. — 1994. — № 7. — С. 61-62.

 8. Гундорова Т. Чи потребує Україна нової методології із Заходу, або Криза академічного літературознавства // Вісник Фулбратівського товариства. — 2002. — № 8. — С. 10-14.

 9. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. — Київ: ВД "КМ Aсademia", 2000. — 218 c.

 10. Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. — СПб: Академический проект, 1997. — 321 с.

 11. Долженко Л.В. Рациональное и эмоциональное в русской детской литературе 50―80-х годов ХХ в.: Монография. ― Волгоград: Перемена. ― 2001. ― 241 с.

 12. Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. — Москва: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. — Т. 2. – 472 с.

 13. Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие системы (Древний период). — Москва: Наука, 1965. — 246 с.

 14. Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення  Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — С. 263-276.

 15. Кіліченко Л. Н. Українська дитяча література: Навч. посібник. — Київ: Вища школа, 1988. — 263 с.

 16. Компаньон А. Демон теории. — Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. — 336 с.

 17. Кормилов С.И. О соотношении "литературных рядов" (Опыт обоснования понятия) // Известия АН. Серия литературы и языка. — 2001. — Т. 60. — № 4. — С. 3-11.

 18. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.

 19. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. – Київ: ВЦ "Академія", 1997. — 752 с.

 20. Луценко І. А., Подолинний А. М., Чайковський Б. Й. Зародження і розвиток давньої української дитячої літератури (ХІ — ХVІII ст.) // Слово і час. — 1995. — № 3. — С. 69-75.

 21. Ман де П. Опірність теорії // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — C. 480-494.

 22. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. — Москва: Наука, 1995. — 400 с.

 23. НеклюдовС.Ю. О слове устном и книжном //http://membersfortunecitycom/slavaaa/yahtml

 24. Огар Е. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки. — Львів: Аз-Арт, 2002. — 160 с.

 25. Павличко С. Теорія літератури. — Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. — 679 с.

 26. Папуша О. Дитяча література: на шляху теоретичного самоусвідомлення // Studia methodologica. — Тернопіль: Підручники & Посібники, 2002. — Вип. 12. – С. 119-125 .

 27. Петровский М. "На канавке воду пил..." // Детская литература. – 1990. – № 5. – С. 36-39.

 28. Програма курсу "Дитяча література" для студентів філологічних спеціальностей / Укл. Р. Є. Стаднійчук. — Київ: ІСДО, 1994. — 28 с.

 29. Психология детства в художественной литературе XIX–XX веков: Хрестоматия. ― Москва: Издательский центр, 2001. ― 352 с.

 30. Славова М. Волшебное зеркало детство. Статьи о детской литературе.  Київ: ІПЦ "Київський університет", 2002. — 92 с.

 31. Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей — Київ: ІПЦ "Київський університет", 2002. — 81 с.

 32. Стаднійчук Р. Дитяча література: від реалій до ідеалу // Слово і час. — 1994. — № 9-10. — С. 41-44.

 33. Тодоров Цв. Понятие литературы // Семиотика / Составление, вступ. статья, общ. ред. Ю. С. Степанова. — Москва: Радуга, 1983. — С. 355-369.

 34. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — Москва: Прогресс, 1978. — 324 с.

 35. Фуко М. Археология знания. — Киев: Ника-Центр, 1996. — 208 с.

 36. Шкуратов В. А. Историческая психология. — Москва: Гнозис, 1997. — 311 с.

 37. Nikolajeva M. Introduction to the Theory of Children's Literature. – Tallinn: Kipjastus, 1997.  108 p.

 38. Shavit Z. Рoetics of Children's Literature. — Athens; London: The University of Georgia Press 1986. — 200 p.

1 Див. про це: 21; 25, с. 13-14.

2 У женеттівському тлумаченні: фігура — це відстань між "буквою і смислом, ...що має, як і всякий простір, форму" 13, с. 206 і залежить від "певної особливості бачення і наміру" 13, с. 216.

3 Невипадково ж назва першого розділу культової книги сучасності Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера — "Хлопчик, який вижив" (чи не є це прихованим натяком на бажану авторську аудиторію?).

4 З цього погляду контури "галактики Гутенберга" (М. Маклюен) стають специфічнішими, а думка про те, що винайдення писемності "розділило культури світу на два типи: "писемні" й "неписемні", причому неписемна культурна зона весь час звужувалася, відступаючи на периферію великих світових цивілізацій чи зберігаючись у природних геоетнічних "заповідниках" і, крім того, "неписемні" форми й надалі існують всередині "писемних" культур, обіймаючи в них окремі царини соціального простору" 24 стає багатозначною у перспективі "доросле / дитяче".

5 Синдром "Міну Друе", за Бартом 3, с. 52.

6 Підставою для таких висновків є нормативно-правові документи різноманітних соціальних галузей, які по-різному визначають "дитину" через її віковий статус (див. матеріали сайту www.liga.kiev.ua).

7 Приміром, у сучасному книговиданні постала проблема нових "вікових адрес" дитячої книги з урахуванням процесів акселерації та дестратифікації читацьких груп див. про це: 25, с. 30-33.

8 Порівняймо: "Дитячі ціни на дорослі товари" (реклама); "Дітиратура" (в дискусіях про Інтернет-проект мережевої літератури одна із зневажливих назв неканонічної форми словесності); "Дитяче лепетання" (емоційне, надто швидке (звідси — спонтанне, невиважене, несерйозне, не варте уваги) мовлення) і т. п.

9 Взяти хоча б статус навчального курсу "Дитяча література" як методики виховання читача — метамови педагогіки, а не теорії літератури.

10 У бартівському сенсі — як "вторинна семіологічна система" 3, с. 78.

11 Згідно з дискурсивною концепцєю літератури Цв.Тодорова 34, с. 367-369. Нагадаємо, що С. Павличко десятиліття тому вела мову про розширення наукових горизонтів літературознавства, визнаючи перспективними феміністичні [26, с. 488] та постколоніальні [26, с. 634] студії. Т. Гундорова, проте, відзначає, що в Україні "попри поширену риторику постколоніального типу сама постколоніальна критика... не розвинулася" 9, с. 10, а фемінізм виявився єдиним типом культурних студій.

12 Т. Гундорова ставить жорсткіший діагноз: "Посттоталітарна свідомість ... значною мірою базована на тоталітарних моделях мислення, незважаючи на всі спроби іронізувати її" 9, с. 13.

13 Докладний огляд див. у нашій статті "Дитяча література: на шляху теоретичного усвідомлення" 27.

14 Див.: 6, 35-37.


 
 

Цікаве

Загрузка...