WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичні формули в “Актовій книзі житомирського гродського уряду 1611 року”. - Реферат

Лексичні формули в “Актовій книзі житомирського гродського уряду 1611 року”. - Реферат

Полонізми: хотεчи ω то(т) фалшъ и потваръ (стп. potwarz "наклеп" [ССУМ ІІ: 209]) в судε пра(в)нε чинити (7зв.), пови(н)ностъ пε(в)нити (пол. рevniać "виконувати" – пристосоване до української фонетики і зближене із певний, запозичене з польської мови [ЕСУМ IV: 326]) (34 зв.), людε(й) за(ц)ны(х)(стп. zacny "благородний, шляхетний" [ССУМ І: 388]) (131),во(д)лу(г) выналεзку(стп. wynalazek "вимислу" [СУМ XVI – п. п. XVII ст. 5: 224]) и ωшацова(н)я(стч., стп. oszacowanie "оцінка" [ССУМ ІІ: 119])(96), в року тεра(з)нε(и)ши(м)(пол. teraźniejszy"теперішнього" [SEJP: 568-569])(73),на те(н) (пол. ten "цей, той" [SEJP: 568]) ча(с) будучи(м) (73). Чимало зворотів, конструкцій із стп. ведлуг (пол. według [СУМ XVI – п. п. XVII ст. 3: 200; SEJP: 606] ...во(д)лу(г) права Волы(н)ского (133), во(д)лу(г) то(г)[о] со(з)на(н)я своε(г)[о] (133),во(д)лугъ запи(с)у прεрεчεного (3), вε(д)лε права и ко(н)ституцыε(и) (13), имεна и назвиська (пол. nazwisko "прізвище" [SEJP: 658]) лεпε(и) вε(д)аε(т) ) (5), пре(з) руки в заса(ж)цε(пол. zasadzka "засада" [Булика 1972: 117]) мужа моε(г)[о] (74 зв),внивε(ч) ωбε(р)нулъ (17), арε(н)дара(пол. arendarz) [Булика 1972: 29] за(с)тали в нεбы(т)но(с)ти(122 зв.).

Дослідники неодноразово підкреслювали розширення різножанрової документації під впливом іншомовних джерел (чеських, польських, латинських). У сучасному українському мовознавстві одним із дискусійних питань є наявність богемізмів у діловій мові XIV – XVII ст., зумовлене прямими контактами із чехами (зокрема їхніми документами, які могли слугувати взірцями для українських писарів) чи посередництвом польських взаємин [Гумецька 1981, Андерш 1976, Русанівський 1978, Рогаль 1968]. На заваді об'єктивному розв'язанню цієї проблеми є недостатня кількість писемних пам'яток, а також фіксація богемізмів у польській, чеській та українській мовах зазначеного періоду: на ро(ч)ка(х) ( ч. rok [Андерш 1976: 62]; стч, стп. [ССМ ІІ: 301]) кгро(д)ски(х) прошлы(х) (8 зв.), наεхавши моцно (стч., стп. mocno "міцно, сильно" [ESJP: 342; Рогаль 1968: 36-37]) кгва(л)то(мъ) на кгрунтъ (3 зв.), за(м)ку(запозичення з польської мови; п. zamek „замок, фортеця; замок" від ч. zamek [ЕСУМ ІІ: 232; Рогаль: 36]) ω(в)ру(ц)ко(г)[о] (60зв.), позовъ (ч. [Русанівський 1978: 28]) або припозовъ до прислуха(н)я (8).

Ці обставини значно ускладнюють класифікацію запозичень в українському лексиконі, оскільки взірцями були чеська і польська мови, які разом з українською у минулому мали спільний лексичний фонд, тому на певному етапі розвитку спільні лексеми могли бути успадкованими, а не запозиченими [Житецький 1987: 52-53, Огієнко 1930: 480]. Провівши наукову розвідку з метою виявлення лексичних сполук у пам'ятці, можемо виділити такі проблеми, які потребують досліджень: укласти словник термінологічних сполук (Полюга 2002) , зробити порівняльний аналіз чеських, польських та українських змістоподібних документів.

Все вищеописане дає змогу зробити висновок про розгалужену систему фразеології судочинства в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року", яка вживалася з різною стилістичною метою: була логічним зв'язком між частинами висловлювання; позначала певні поняття, тобто функціонувала як терміни; залучалася для уточнення, розширення, звуження певного поняття. Порівняльний аналіз з іншими подібними документами дозволяє застосувати зроблені висновки до ділового стилю юриспруденції XVI – XVII ст. Поряд із цим синонімічні варіації, територіальні відмінності і подібності є підтвердженням розвитку цього стилю ще раніше. Переважна більшість стандартних формул у своєму складі має лексеми, які належали до спільнослов'янського мовного фонду. Водночас органічне вплетення запозичень у систему староукраїнської мови (субституція, вступ у синтагматичні та парадигматичні зв'язки мови-реципієнта) є свідченням того, що вони прийшли в актову мову набагато раніше.

Література

 1. Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року (АКЖГУ) / Підгот. до вид.: А.М. Матвієнко, В.М. Мойсієнко. Житомир, 2002. 392 с.

 2. Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (АКЖМУ)/ Підгот. до вид. М.К. Бойчук. К.: Наукова думка, 1965. 192 с.

 3. Андерш Й. Ф. До питання про чесько-українські мовні зв'язки найдавнішої доби // Слово і труд. К., 1976. С. 59-66.

 4. Булыка А.М. Давныя запазычанні беларусскай мовы. Мінськ, 1972. 384 с.

 5. Геращенко О. М. Історія композиції та формуляра українських гетьманських універсалів: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.06 / Харк. держ. ун-т. Х., 1996. 179 с.

 6. Гумецька Л. Л. З історичної лексикології української мови // Мовознавство. 1981. № 1. С. 38-44.

 7. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст.: Зб. док. (ДМВН) / Підгот. до вид. В.В. Німчук, В.Русанівський та ін. К.: Наукова думка, 1981. 316 с.

 8. Етимологічний словник української мови: / За ред. О. С. Мельничука: В 7-ми т. К., 1982 2003. Т. 1-4.

 9. Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія. К.: Наукова думка, 1987. 328 с.

 10. Історія української мови. Лексика і фразеологія. К.: Наукова думка, 1983. 743 с.

 11. Книга Київського підкоморського суду (1584-1644) (ККПС ) / Підгот. до вид. Г.В. Боряк, Т.Ю. Гирич та ін. К., 1991. 344 с.

 12. Литвинчук Л. Актова книга Крем'янецького земського уряду 1568 року // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 2002. № 8. С.9-19.

 13. Мойсієнко В. Актова книга Луцького гродського уряду 1561 року // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 2002. № 8. С.5-8.

 14. Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і Крехівський апостол 1560-х років. Варшава, 1930. 520 +192 с.

 15. Полюга Л. Спостереження над термінами в писемних пам'ятках української мови XIV - XVII століть // Мовознавчі студії (матеріали конференцій). Львів. 2002. С.129 139.

 16. Рогаль М. С. Польська мова як джерело чеських лексичних запозичень в українських літописах кінця XVII першої половини XVIII ст. // Мовознавство. 1968. № 3. С. 34-40.

 17. Русанівський В. М., Андерш Й. Ф. Лексика чеського походження в староукраїнському перекладі Вісліцького і Краківсько-Вартського статутів // Мовознавство. 1978. № 6. . 23-29.

 18. Словник староукраїнської мови XIV - XV ст.: У двох т. К.: Наукова думка, 1977-1978.

 19. Словник української мови XVI I половини XVII ст. Львів, 1994-2002. Вип. 1-9.

 20. Стецюк Б.Р. Юридична лексика кримінально-процесуального права Гетьманщини / Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 1999. 192 с.

 21. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. М., 1964 1987.

 22. BrknerA. Słownik etymologiczny języka polskiego (SEJP). Krakόw, 1957.

1 Тут і далі у круглих дужках вказано сторінку оригіналу

2 Наводиться лише частину із зафіксованих прикладів до кожної із виділених груп кліше

3 Класифікацію подано за первинним походженням, на посередництво вказано під час аналізу.


 
 

Цікаве