WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Методика викладання української мови як наука - Реферат

Методика викладання української мови як наука - Реферат


Реферат на тему:
Методика викладання української мови як наука
Щоб успішно навчати дітей, треба:
1. визначати зміст навчання;
2. мати матеріал для роботи з учнями:
3. розробити метоли і прийоми викладання предмета"
1 - Зміст навчання визначає програма.
2 - Навчальний матеріал представлений у підручниках.
3 - рекомендації і вказівки, як працювати з навчальним матеріалом, які методи і прийоми раціонально використовувати викладено у посібникам для вчителів.
Усе це вивчає методика викладання української мови.
Це педагогічна наука, тому, що предметом її досліджень є процес оволодіння українською мовою в умовам навчання дітей у школі. Це означає, що в центрі її уваги лежить навчання, яке разом з вихованням становить зміст педагогіки.
Узагальнені дані про способи навчання дітей становлять теоретичну базу методики. Ґрунтуючись на теоретичних засадах, методика визначає вимоги до того,
1- чим повинен керуватись вчитель і 2- що йому брати es методичного матеріалу для практичного здійснення пізнавальної діяльності учні з.
Методика мови складається з двох частин - теоретичної і практичної. Теоретичні засади методики викладання української моей і конкретні способи викладання формуються у шкільній практиці, на ній же вони перевіряються апробуються. Вона спирається на вивірений досвід. вере на озброєння позитивне, зважає на негативне, бо воно теж повчає.
Методика викладання в початкових класах - педагогічна наука, що визначає теоретичні засади навчання мови учнів 1-4 класів і рекомендує найбільш ефективні методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів і формування у них наукового уявлення про мову як знакову систему.
II. Мета, особливості і структура курсу методики викладання української мови.
Мета - озброїти майбутнього вчителя не тільки теорією цієї науки, а й найефективнішими методами і прийомами викладання рідної мови в початкових класах на сучасному етапі розвитку школи. "Пояснювальний записці" до шкільної програми зазначено, що предмет "Українська мова" у 1-4 класах є початковою ланкою вивчення рідної мови.
Завдання вивчення полягають; сформувати у молодших школярів уміння осмислено читати, говорити і писати, збагачувати мовлення учнів, дати початкові відомості з мови і літератури, розвивати увагу і інтерес до мовлення, сприяти загальному розвитку і вихованню учнів. Ці завдання, що здійснюються протягом 4-х років виконуються з урахуванням вікових особливостей учнів, їхнього життєвого досвіду, набутих умінь і навичок, реалізації завдань регламентує програма з української мови, яка складають з 3-х розділів:
I. навчання грамоти і розвитку мовлення;
II. читання і розвиток мовлення?
III. маса, мовленню, правопис і розвиток мовлення.
В основа лежить принцип концентризму - педагогічний принцип шкільного навмання, за яким передбачається повертатись до раніше вивченого матеріалу, для збагачення його новими науковими даними. Він взаємодіє з іншими. У розташуванні матеріалу програма керується принципами послідовності і наступності, у вимогах до його змісту - принципами науковості і настильності, що враховують вікові особливості молодших школярі в.
Завдання при вивченні курсу методики української мови: І" Усвідомити вимоги шкільної програми,
2. Зрозуміти структуру шкільним підручників.
3. Засвоїти теоретичні основи методики в обсязі викладеному в підручнику.
4. Ознайомитись з практикою роботи вчителів.
5. Навчитись визначити конкретні методи, прийоми і навчальний ма-теріал з кожного розділу шкільного курсу мови.
6. Виробити навички планування навчального процесу з мови і реалізувати план роботи в ході і і викладання.
ІІІ. Наукові основи методики початкового навчання української мови.
Психолого-педагогічні основи початкового навчання рідної мови.
У формуванні теоретичним основ методики мови спираються на психолого педагогічні науки, це закономірно, бо запроваджуючи, наприклад ті чи інші конкретні методи або прийоми, треба зважати на психологічну підготовку до навчання дітей певного віку.
Загальновизнано, що всім дітям властиве абстрактне мислення. Однак психологи доводять, що у дітей молодшого віку переважає конкретне мислення. Воно пояснюється обмеженим запасом уявлень, здобутих ними протягом 6-10 років життя. До того ж школярам різного віку властивий неодинаковий ступінь доступності навчального матеріалу. Це й диктує використання неоднотипних методів і прийомів у роботі з учнями різник віковим груп.
Потрібно о першого дня перебування учня в школі розвинути є нього навчальний мотив, який би збуджував його до освоєння предмета. Психо-логічні дослідження показують, що діти приходять до школи з ігровим мотивом, сформованими у них до початку навчання в школі. Тому початковою формою навчання повинна стати гра. S останні роки методики мови взяли на озброєння провідні положення психолінгвістики. Як педа-гогічна наука методика мови керується настановами дидактики. В основу методики покладені дидактичні принципи без яких не уявляється навчальний процес.
Мовознавці і літературознавці дані в методиці мови. Оскільки методика мови покликана забезпечити вивчення мови, вона тісно зв'язана з мовознавством. Дані таких мовознавчих наук, як фонетика і фонологія, графіка і орфографія, орфоепія і лексикологія, морфологія і синтаксис становить спору викладання рідної мови.
Врахування співвідношень звуків української мови і букв українського алфавіту наштовхнуло на застосування методу навчання грамоти. Він іменується звуковим аналітико-синтетичним методом. Його застосування забезпечує осмислення розуміння учнями різниці між звуком і буквою. Усе це полегшує навчання дітей грамоти.
Успішному проведенню словникової роботи сприяють знання з лекси-кографії. У роботі над збагаченням словника учнів методика рекомендує вправи на добір синонімів, антонімів.
Науковим ґрунтом для методики є літературознавство. Хоч у початко-вих класах діти лише знайомляться з художніми творами, теоретичні основи літературознавчої науки враховуються при вивченні змісту творі і в організації уроків читання.
Отже, методика мови- не ізольована наука. У зв'язках з іншими нау-ками вона будує свою теорію, функціонує і розвивається,
IV. Принципи, частково методи і прийоми методики викладання рідної мови.
Методика викладання формулює власні принципи навчання дітей рідної мови. Вони визначають головні напрямки навчальної діяльності., в якій бере участь і учитель учень.
До них відносяться:
1. Принцип уваги до матерії мови, до розвитку мовних функцій.
2. Принцип розуміння мовних значень, лексичних і граматичних, ролі морфем і синтаксичних одиниць.
3. Принцип виразності мовлення.
4. Принцип розвитку чуття мови.
5. Принцип координації усного і письмового мовлення.
6. Принцип пришвидшення темпу читання.
Під методами розуміємо способи, завдяки яким досягають певних результатів у пізнанніпредмета науки і практиці його освоєння.
Кожен метод має свою структуру і передбачає застосування різних прийомі Fi- конкретних шляхів застосування методу, якими керує вчитель, щоб навчити дітей. На уроках мови в початкових класам можна застосувати як загально-дидактичні так частково методичні прийоми. Загальний метод прийом демонстрацій (таблиць, малюнків), аналіз (поділ слів на морфеми), порівняння (різна вимова звуків), узагальнення (з кінці розбору теми).

 
 

Цікаве