WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Роль займенників у формуванні імпліцитних смислів (на матеріалі драматургійних текстів М.Куліша, В.Винниченка, С.Черкасенка) - Дипломна робота

Роль займенників у формуванні імпліцитних смислів (на матеріалі драматургійних текстів М.Куліша, В.Винниченка, С.Черкасенка) - Дипломна робота

нього підкладається певне значення" [1, с.29]; О.М.Старикова, досліджуючи займенники як лексичні індикатори імпліцитної предикативності, акцентує: "семантична розкладність висловлення, до складу якого входять займенники, безпосередньо пов'язана i зумовлена особливістю семантичної структури цих займенників" [34, с.91]; О.В.Петрова вважає, що "y художньому тексті займенник набуває додаткового значення, перетворюючись в емоційно-обрaзну одиницю" [29, с.33]; Т.А.Папенкова, вивчаючи функціонування займенників, зауважує: "між (займенниками i співвідносними з ними фрагментами тексту встановлюється двосторонній взаємозв'язок, який виявляється в тому, що, з одного боку, займенники наповнюються змістом цих сегментів, a з іншого, вони починають передавати ті чи інші відношення між елементами контексту" [ 29, с.3]; М.І.Откупщикова наголошує на тому, що "семантичний потенціал дейктичних слів дуже високий; специфіка семантики займенників полягає в її функціональному xapaктepi, зумовленому роллю цього класу в синтаксисі зв'язного тексту i в його семантиці" [25, c.5]; О.В.Падучева акцентує на використанні займенників y мові з метою референції [26, С.133]
Як бачимо, займенники та займенникові конструкції часто потрапляють y поле зору науковців, однак питання специфіки реалізації ними значення y художньому тексті, зокрема y драматургічному, все ще залишається відкритим.
Основою ідейно-тематичного змісту драми е сукупність комунікативних відношень персонажів. Останні зо6ражаються такими, що діють, виявляючи свою енергію [ 20, с.77], тобто здатні до самохарактеристики, яка може бути виражена експліцитно або імпліцитно. Висловлюємо припущення, що займенники та дейктичні сполучення є домінантами, здатними максимально конденсувати приховані смисли висловлення, виявляти додаткові відтінки значення лише y конкретній ситуації спілкування, сприяючи розгортанню сюжетної лінії, формуючи аксіологічну рамку повідомлення. Тому важливим е з'ясування функціонального навантаження дейктичних одиниць y формуванні прихованої інформації y драмі.
Отже, займенники та дейктичні конструкції виступають важливими засобами формування прихованого смислу в драматургійному тексті. Вони виявляють нову інформацію, для одержання якої необхідні додаткові мисленневі зусилля реципієнта. Наведені одиниці сприяють компресії висловлення, множинній інтерпретації як окремих образів, так i тексту загалом, виконують функцію розгортання діалогу, "працюють" на створення образності, служать для характеристики та самохарактеристики дійових осіб, надаючи їм протилежних аксіологічних вимірів, здатні набувати y кожному окремому випадку інших, іноді протилежних смислів, що "працюють" на розкриття змісту тексту, проектують його семантичне наповнення.
Література
1. Багдасарян В.Х. Проблема имплицитного (логико-методологический анализ). - Єреван: Узд-во АН АрмССР,1983. - 138 с.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французкого языка. - М., 1995.
3. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М., Граматика української мови. Морфологія: Підручник. - К.: Либідь, 1993. - 336 с.
4.Болотнова Н.С. Ассоциативное поле текста и слова // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном текте: Науч. Труды каф. совр. русс. яз. и стилистики Томского гос. ун-та. - Томск: Изд. ЦНТИ, 2000. - С. 9-23.
5.Борисова Е.Г. Перлукативная лингвистика и ее преподавание студентам-филологам // Вестн. Московск. ун-та. - Филология. - 1999. - № 1. - С.125.
6. Винниченко В. Вибране. - К.: Школа, 2002. - 304 с.
7. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. - К.: Наук. думка, 1998. - 225 с.
8.Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания // Вопросы языкознания. - 1983. - № 6.
9. Донец С.М. Импликативный аспект речового образа ( на материале английской и американской художественной прозы ХІХ - ХХ вв.). - Автореф. дис… канд. филол.
наук. - М., 1990, - 25.
10. Жовтобрюх М.А. Займенник у системі частин мови // Мовознавство. - 1994. № 6. - С. 18 - 21.
11. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Морфологія: Монографія. - Донецьк: ДонДУ, 1996. - 437 с.
12. Имплицитность в языке и речи / Отв. ред. Е.Г. Борисова и Ю.С. Мартемьянов. - М., 1999.
13. Іванишин Н.Я. Комунікативно-прагматичне навантаження займенника у формуванні імпліцитності в драматургічному тексті. // Вісник Прикарп. ун-ту. - Вип..ІХ - ХХ. Івано-Франківськ, - 2005.
14.Колосова О диктуме и модусе // Филологические науки, 1979. - № 2.
15. Корнійчук О. Драматичні твори. - К.: Наук. думка, 1989. - 608 с.
16. Кудрявцева В.А. Сотношения явних и скрытых значений в семантике производного слова. - Алма-Ата, 1994.
17. Куліш М.Г. Твори:в 2т. - К.: Дніпро, 1990. - Т.1. - 509 с.
18.Куліш М.Г. П'єси / М.Куліш. - К.: Наук. думка, 2001, - 368 с.
19. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. - К.: Вид-во Київського ун-ту, 1964. - 159 с.
20. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога ( к прагмалингвистической теории драмы ). - Кишинев: ШТИИНЦА, 1991. - 97 с.
21.Лужницький Г. Вибране. - Івано-Франківськ: Плай, 1998. - 276 с.
22. Невідомська Л.М. Імпліцитність: дискусійні питання її мовознавчої інтерпретації // Вісник Прикарп. ун-ту. Філологія. - Вип. 4. - Івано-Франківськ: Плай, 1999. - С. 13 - 24.
23. Никитин М.В. Основы лингвистческой теории значения. - М., 1988.
24. Общее языкознание: Формы существования, функйии, история языка. - М., 1970.
25. Откупщикова М.И. Местоимения современного русского язика в структурно-семантическом аспекте. - Ленінград, 1984. - 88 с.
26. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. - М.: Наука, 1985. - 272 с.
27. Панина Н.А. Имплицитность язикового выражения и ее типы // Значение и смисл речевых образовании: Межвузовский сборник. - Калинин, 1979.
28. Папенкова Т.А. Текстуальное функционирование местоимений в современном русском литературном языке. - Автореф. дис… канд. филол. Наук. - Ленинград, 1973. - 25 с.
29. Петрова О.В. Местоимения в системе функционально-семантических классов слов.- Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. - 160 с.
30. Потебня А.А. Из записок по русскои граматике. - М., 1968. Т. ІІІ.
31. Селиверстова О.Н. Местоимения в системе функционально-семантических классов слов. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. - 151 с.
32.Слинько І. І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. - К., 1994.
33. Словник української мови: В 11-ти томах. - К., 1977. - Т. VІІІ.
34.Старикова Е.Н. Имплицитная предикативность в современном английском языке. - К.: Вища школа, 1974. - 119 с.
35. Українка Леся. Зібрання творів: У 5-ти т. - Т.3. - К.: Наук. думка. - 400 с.
36. Черкасенко С.Ф. Твори: В 2 т. - К.: Дніпро, 1991. Т. 1: Поезія. Драматичні твори. - 891 с.
37.Шендельс Е.И. Имплицитность в граматике // Вопросы романо-германской филологии: Сборник научн. трудов Московского гос. пед. ун-та им. М.Тореза. - М., 1977. - Вып. 112.

 
 

Цікаве