WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Особливості науково-технічного перекладу - Реферат

Особливості науково-технічного перекладу - Реферат

компонентів:
turbine + generator = turbogenerator
ampere + meter = ammeter
в) Словосполучення, компоненти яких знаходяться в атрибутивному зв'язку, тобто один з компонентів визначає інші:
direct current постійний струм
barium peroxide перекис барію
Нерідко атрибутивний елемент сам виражений словосполученням, що представляє собою семантичну єдність. Це єдність орфографічно часто виражається написанням через дефіс:
low-noise penthode малошумный пентод
doubling-over test іспит на згиб
г) Абревіатура, тобто буквені скорочення словосполучень:
.e.rn.f. = electromotive force - електрорушійна сила
Скороченню може піддатися частина словосполучення:
D.C. amplifier = direct current amplifier підсилювач постійного струму
д) Складові скорочення, що перетворилися в самостійні слова:
loran (long range navigation) система далекої радіонавігації "Лоран"
radar (radio detection and ranging) радіолокація
е) Літерні терміни, у яких атрибутивна роль доручається визначеній букві внаслідок її графічної форми:
Т - antenna Т-подібна антена
V - belt клиноподібний ремінь
Іноді ця буква є лише умовним, невмотивованим символом:
X-rays рентгенівські промені
При перекладі термінів ми можемо зустрітися з наступними моментами:
а) Частина термінів, що мають міжнародний характер, передається шляхом транслітерації і не має потребу в перекладі:
antenna антена
feeder фідер
blooming блюмінг
б) Деякі терміни мають прямі відповідності в російській мові і передаються відповідними еквівалентами:
hydrogen водень
voltage напруга
в) Відома частина термінів при перекладі калькирується, тобто передається за допомогою російських слів та висловлювань, дослівно відтворюючих слова та висловлювання англійської мови:
single-needle instrument Однострілочний апарат
superpower system надпотужна система
г) Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідності англійському терміну. У цьому випадку перекладач повинен вдаватися до описового перекладу, що точно передає зміст іншомовного слова в даному контексті:
video-gain регулювання яскравості оцінок від відбитих сигналів
combustion furnace піч для органічного аналізу
wall beam балка, покладена уздовж поперечної стіни
При перекладі термінів слід по можливості уникати вживання іншомовних слів, віддаючи перевагу словам російського походження:
промисловість замість індустрія
сільське господарство замість агрикультура
повний опір замість імпеданс і т.і.
Оскільки характерною рисою терміна є чіткість семантичних меж, він має значно більшу самостійність стосовно контексту, чим звичайні слова.
Залежність значення терміна від контексту виникає лише при наявності в ньому полісемії, тобто якщо в даній області знання за терміном закріплено більш одного значення.
Pecularities of translation of technical text
У той час як основні труднощі перекладу художньої прози полягають в необхідності інтерпретації намірів автора, тобто в передачі не тільки зовнішніх факторів, але й у збереженні психологічних та емоційних елементів, закладених у тексті, задача, що стоїть перед перекладачем науково-технічного тексту, позбавленого емоційного фарбування, виявляється більш простою - точно передати думку автора, лише по можливості зберігаючи особливості його стилю.
Для того щоб правильно зрозуміти науково-технічний текст, треба, як уже вказувалося раніше, добре знати даний предмет і зв'язану з ним англійську термінологію.
Крім того, для правильної передачі змісту тексту російською мовою потрібно знати відповідну російську термінологію і добре володіти російською літературною мовою.
Переклад за допомогою словника незнайомих однозначних термінів типу oxygen, ionosphere, не представляє ускладнень.
Інакше обстоїть справа, коли одному англійському терміну відповідає декілька російських, наприклад:
Switch вимикач
перемикач
комутатор
У цьому випадку свідомий вибір аналога може диктуватися лише добрим знанням даного предмету. Візьмемо речення:
Most of the modern radio-transmitters can communicate both telegraph
and telephone signals.
Перекладач, докладно не знайомий з радіосправою та відповідною росіійською термінологією, переклав би це речення так:
Більшість сучасних радіопередавачів може посилати як
телеграфні, так і телефонні сигнали.
Однак, технічно грамотний переклад повинен бути наступним:
Більшість сучасних радіопередавачів може працювати як у телеграфному, так і в телефонному режимі.
Основні риси російського науково-технічного стилю наступні:
стругаючи ясність викладу
чіткість визначень
лаконічність форми
При перекладі англійського тексту перекладач повинен повно і точно передати думку автора, формуючи її у форму, властиву російському науково-технічному стилю й аж ніяк не переносити в російський текст специфічних рис англійського оригіналу.
Для ілюстрації зупинимося на деяких стилістико-граматичних особливостях англійського тексту, далеких від стилю російської науково-технічної літератури:
а) В англійському тексті переважають особисті форми дієслова, тоді як російському науковому стилю більш властиві безособові чи невизначено-особові обороти.
б) В англійських текстах описового характеру нерідко вживається майбутній час для вираження звичайної дії.
Керуючись контекстом, варто перекладати такі речення не майбутнім, а теперешнім часом, іноді з модальним відтінком:
The zinc in the dry cell аccumulates a great many excess electrons which will move to the carbon electrode. Цинк у сухому елементі
акумулює велике число
надлишкових електронів, що рухаються до вугільного електрода.
Fig. 10 gives adrawing of a bulb; the filament will be seen in the centre. На мал. 10 приводиться креслення електричної лампи; нитка розжарення видна в центрі.
в) В англійських науково-технічних текстах особливо часто зустрічаються пасивні обороти, тоді як у російській мові пасивний стан вживається значно рідше.
Отже, при перекладі, ми нерідко повинні звертатися до заміни пасивних конструкцій іншими засобами висловлювань, більш властивими російській мові.
Речення
This question was discussed at the conference.
можна перекласти слідуючими способами:
Це питання було обговорено на конференції.
Це питання обговорювалося на конференції.
Це питання обговорювали на конференції.
Конференція обговорила це питання.
г) Автори англійської науково-технічної літератури широко використовують різні скорочення, що зовсім невживані в російській мові, наприклад:
d.c. (direct current) постійний струм
а.с. (alternating current) перемінний струм
s.a. (sectional area) площа поперечного переріза
b.p. (boiling point) крапка кипіння й ін.
Такі скорочення в перекладі повинні розшифровуватися і даватися повним позначенням.
д) Деякі слова чи висловлювання в англійському тексті містять далеку нашій мові подобу. При перекладі вони повинні замінятися аналогами, тобто висловлюваннями відповідними за змістом, але більш звичайними для російського тексту, наприклад:
We have learned to manufacture dozens of construction materials to
substitute iron.
Замість dozen дюжина в російській мові звичайно в таких випадках вживається слово десяток, тому це речення ми перекладаємо:
Ми навчилися робити десятки будівельних матеріалів,заміняючих залізо.
Література:
Стрелковський Г.М. Латишев Л.Г. "Научно-технический перевод", -М., 1980.
Чебурашкін Н.Д. "Технический перевод в школе", - М., 1976.
Карабан В. "переклад англійської наукової і технічної літератури" (ч 1,2), Нова книга. 2001.

 
 

Цікаве