WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Слов'янські народи і мови - Реферат

Слов'янські народи і мови - Реферат

Галицько-Волинському літописі слова: гай, дЂлъ - "вододільний хребет гори" (пор. укр. діал. д'іл, род. відм. - д'іла), полонина.
Необхідно зазначити, що діалектні відмінності існували й у словотворі давніх східних слов'ян.
35-36. Гадаємо, південний ареал мали успадковані з праслов'янської мови суфікси -ощи (ничить трава жалощами - "Слово о полку Ігоревім"; а кто пакощами порежеть конь - "Правда Руська") та суф. -ава(мятеж великъ и стонава и кличь - Київський літопис). Імовірно, в частині південних говірок Русі функціонував суфікс -юкъ (-чюкъ), за допомогою якого творилися іменники на позначення молодих осіб від назв занять, імен, прізвищ батьків (чи рідше - матерів).
Мовний макромасив півдня Русі X- XIII ст., безсумнівно, мав у своєму складі менші групи з локальними особливостями мовлення, але вони чи принаймні більшість їх, напевно, не мали кардинального значення. Вони ще чекають на своє виявлення. Можливо, що рефлексація о, е в новозакритих складах залежно від їх наголошеності - ненаголошеності десь із кінця XII ст. почала відділяти поліські говори від решти говорів. У XIII ст. засвідчується 'а -> е, характерний для деяких південно-західних українських діалектів (всекъ замість всякъ - Євсевієве євангеліє 1283 р.). Діалектну роздрібненість, ймовірно, створювали вузьколокальні інновації не так у фонетиці й граматиці, як у лексиці й словотворі.
Отже, деякі особливі риси, що характеризують мову півдня Східної Славії, виникли ще в прасхіднослов'янський період, тобто до IX ст. - гортанний h, білабіальний w та деякі інші фонетичні, а також лексичні явища, які нині визначити важко. Сукупність основних визначальних рис, що характеризують лінгвосистему півдня Русі (насамперед звукову), чітко виділяється вже в XI-XII чи на початку XIII ст. Цю лінгвосистему, не беручи до уваги можливості існування окремого давньоруського - давньосхіднослов'янського етносу, є всі підстави називати давньою руськоукраїнською (українськоруською) мовою. Академік Ю. Шевельов говори VI-VII ст., у яких припускаються елементи, що нині характеризують українську мову, називає протоукраїнською мовою, а відповідні діалекти від IX до кінця XIV ст. - староукраїнською 30.
Примітки, використана література:
1 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-топологический анализ праязыка и протокультуры. - Тбилиси, 1984, т. 1, с. 398-399, 415.
2 Журавлев В, К. Славянские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей / Современное состояние проблемы. - Москва, 1981, с. 64.
3 Німчук В. Дніпро-Славута // Давньоруська ономастична спадщина в східнослов'янських мовах. - К., 1986, с. 10; Німчук В. Старожитнє ім'я Дніпра // Наука і культура. Україна. - 1990. - Вип. 24, с. 198-201,
4 Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Вказ. праця, т. 2, с. 894.
5 Мейе А. Общеславянский язык. - Москва, 1951, с. 7; Журавлев В. К. Вказ праця. - С. 64.
6 Журавлев В. К. Вказ. праця. - С. 64.
7 Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков / Историко-диалектологический очерк. - Л., 1972. - С. 29.
8 Журавлев В. К. Вказ. праця. - С. 82; Мельничук А. С. Основные направления типологических исследований// Историческая типология славянских языков. - К., 1986. - С. 20-21.
9 Филин Ф. П. Бказ. праця, с. 26-29.
10 Филин Ф, П. Вказ. праця, с. 30-38; Німчук В. В. Походження й розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. - К., 1990, с. 195, 521-522; Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови (історико-політичний нарис). - К., 1988, с. 259-275; Шбторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993, с. 181-198.
11 3 фахових праць останніх років відзначимо: Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова / Дві статті про постання української мови. - К., 1994; Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993; Пгвторак Г. Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів). - К., 1998; Німчук В. Аспекти дослідження проблеми етноглотогенезу українців// Пам'ятки писемності східнослов'янськими мовами XI-XVIII століть. - К., 1995, с. 69-83; Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генсзи та історії української мови // Мовознавство. - 1997. - № 6, с. 3-14; 1998. - № 1, с. 3-12.
12 Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии / Под ред. И. В. Ягича. - Петроград, 1915. - Вып. 11. - Ч. 1, с. III-VI; Шахматов О. До питання про початок української мови // Україна, 1914. - Кн. 1, с. 7-19; Шахматов О. Короткий нарис історії української мови // Шахматов О. О., Кримський А. Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятків письменської староукраїнщини XI-XVIII ст. - К., 1922, с. 17-63.
13 Smal-Stockyj vo? S., Gartner T. Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprache. - Wien, 1913. - S. 471, 481-495; Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім'ю слов'янських мов і їх взаємне споріднення // Зап. наук, т-ва ім. Т. Г. Шевченка. Праці філологічної секції. - 1925. - Т. 141-143, с. 1-42.
14 Тимченко Є. Слов'янська єдність і становище української мови в слов'янській родині // Україна. - 1924. - № 3, с. 3-9.
15 Німчинов К. Український язик у минулому й тепер. Підручна книга для усвідомлення фактів українського язика. - Харків, 1925, с. 31-32.
16 Німчук Б. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. - 1997. - № 6. - С. 6.
17 Шевельов Ю. Вказ. праця, с. 10-15,
18 Німчук В. Періодизація..., с. 8-14.
19 Филип Ф. П. Образование языка восточных славян. - Москва; Ленинград, 1962, с. 223-290.
20 Klemensiew?cz Z., Lehr-Splawi?ski F., Urba?czyk S. Grammatyka historyczna jezyka polskiego. - Warszawa, 1965, s. 24-40; Reczek J. Pochodzenie jezyka polskiego// Encyklopedia wiedzy o jezyku polskim. - Wroclaw etc. - 1978,3.246-248.
21 Lamprecht A., ?losar D., Bauer J. Historick? mluvnice ?estiny. - Praha, 1986, s. 421.
22 Kraj?ovi? R. P?vod a v?vin slovensk?ho jazyka. - Bratislava, 1981, s. 9-21; Kraj?ovi? R. V?vyn slovensk?ho jazyka a dialektol?gia. - Bratislava, 1988, s. 9-20; Kraj?ovi? R. Sloven?ina a slovansk? jazyky: Praslovansk? geneza sloven?iny. - Bratislava, 1974, s. 13-52.
23 Kraj?ov?? R, P?vod..., s. 5.
24 Kraj?ovi? R. Pri pramenech sloven?iny (Eseje). - Martin, 1978, s. 27.
25 Kraj?ovi? R. Sloven?ina a slovansk? jazyky, s. 243.
26 БелиН А. Периодизациjа српскохрватског jезика// Jужнословенски филолог. - Београд, 1958. - Д. 23. - Кн. 1-4, с. 1-13.
27 Popovi? I. Geschichte der serbokroatischcn Sprache. - Wiesbaden, 1960, s. 20.
30 Shevelov J. G. A Historical phonology of the Ukrainien Language. - Heidelberg, 1979, p. 748-752.

 
 

Цікаве

Загрузка...