WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Типи перекладів - Реферат

Типи перекладів - Реферат


Реферат на тему
Типи перекладів
Системний аналіз перекладацької практики і теорії дозволяє побудувати
єдину типологію перекладів, що узагальнює різні сторони підготовки, виконання,
презентації і функціонування перекладу і співвідноситься з іншими основними
компонентами перекладацької діяльності 20,174 .
Типологізация перекладів здійснюється за наступними параметрами:
За співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу;
За характером суб єкта перекладацької діяльності і його відношенням до автору тексту,що перекладається;
За типом перекладацької сегментації і способом переробки перекладацького матеріалу;
За формою презентації тексту перекладу і тексту оригіналу;
За характером відповідності тексту перекладу тексту оригіналу;
За жанрово- стилістичними особливостями і жанровою принадлежністю пере-
кладного матеріалу;
7.За повнотою і типом передачі смислового змісту оригіналу ;
За основними функціями;
За первинністю тексту- оригіналу;
За типом адекватності
1)Переклади,що виділяються за співвідношенням типів мови перекладу і мови оригіналу : внутрімовний переклад- тлумачення словесних знаків за допомогою знаків тієї ж мови :
" діахроничний ( історичний) переклад (переклад на сучасну мову історичного тексту, написаного мовою попередньої єпохи ) ;
" транспозиція ( переклад тексту одного жанру функціонального стилю в інший жанр функціонального стилю).
Міжмовний переклад - перетворення повідомлення, вираженого засобами будь-якої однієї знакової системи , в повідомлення , виражене засобами іншої знакової системи :
" бінарний переклад ( переклад з однієї приподньої мови на іншу );
" інтерсеміотичний переклад ( переклад з природньої мови на штучну чи навпаки);
" трансмутація ( переклад з будь-якої штучної мови на іншу штучну мову ).
2) Переклади, що розрізняються за загальною характеристикою суб єкта перекладацької діяльності і за його відношенням до автора перекладацького тексту :
традіційний переклад - переклад , виконаний людиною:
" переклад , виконаний перекладачем , що не є одночасно автором перекладного тексту ;
" авторський ( авто-) переклад (переклад , виконаний автором оригінального тексту) ;
" авторизований переклад ( переклад оригінального тексту , апробований автором).
"машимнний (автоматичний) переклад - переклад, виконаний комп ютером;
" змішаний переклад - переклад з використанням значної частки традиційної ( чи машинної ) переробки тексту.
3) Переклади, зроблені за типом перекладацької сегментації тексту і одиниць перекладу , що були використані :
" поморфемний переклад - переклад, виконанний на рівні окремих морфем ,
не звертаючи уваги на їхні структурні зв язки ;
" літерний переклад - переклад , виконаний на рівні окремих слів не звертаючи уваги на смислові ,синтаксичні і стилістичні зв язки між словами;
" фразовий переклад - переклад , виконаний на рівні окремих речень або фраз , перекладених послідовно одне за іншим;
" абзацно-фразовий переклад- переклад,здійснений на рівні окремих речень або абзаців, перекладених послідовно одне за іншим;
" суцільно текстовий переклад- переклад цілого тексту, не виділяючи окремі слова, речення або абзаци в окремі одиниці перекладу.
4) Переклади, виділені за ознакою форми презентації тексту - перекладу і тексту-оригіналу.Письмовий переклад - переклад, виконаний в писемній формі:
" письмовий переклад писемного тексту ( переклад письмового тексту, виконаний у писемній формі ) ;
" письмовий переклад усного тексту (переклад усного тексту, виконаний у писемній формі ).
Усний переклад-переклад, виконаний в усній формі:
" усний переклад усного тексту ( переклад усного тексту, виконаний в усній формі);
синхронний переклад (усний переклад, здійснений практично одночасно з
виголошенням тексту-оригіналу);
послідовний переклад (різновид усного перекладу, здійсненого після
прослуховування певної одиниці тексту, в паузах між цими одиницями);
однобічний переклад ( усний переклад,здійснений тільки в одному напрямку,тобто з
однієї мови на будь-яку іншу мову);
двосторонній переклад (послідовний усний переклад розмови, здійснений з
однієї мови на іншу і навпаки);
" усний переклад письмового тексту ( переклад письмового тексту, виконанний в усній формі );
5) Переклади, виділені за ознакою характеру і якості відповідності тексту перекладу тексту-оригіналу:
" вільний переклад ( переклад,що відтворює основну інформацію оригіналу з можливими відхиленнями - додаваннями, пропусками і т. п.; зддійснюється на рівні тексту, тому для нього категорії еквівалентності мовних одиниць виявляються не релевантними):
інтерпритація (від перекладу,що базується на звертанні до немовних видів діяльності , на відміну від власне перекладу, здійсненого за заданими правилами переходу від засобів вираження, що належать іншій мовній системі);
" адекватний переклад (переклад ,що відповідає оригіналу і виражає ту ж комунікатівну мету,що й оригінал);
"точний (правильний) переклад (переклад, що характеризується семантичною точністю,тобто є семантичне повно і правильно переданим планом змісту оригіналу);
"автентичний переклад (переклад офіційного документа ,що має однакову юридичну чинність з оригіналом; відповідно до міжнародного права текст умови може бути зробленим і прийнятим на одній мові , але його автентичність встановлюється на двох і більше мовах);
" завірений переклад ( переклад, відповідність якого оригіналу підтверджується юридичне).
6) Переклади,які виділяються за ознакою жанрово-стилістичногї характеристики перекладного матеріалу і жанрової приналежності :
" науково-технічний переклад (переклад науково-технічних текстів і документації);
" суспільно-політичний переклад (переклад суспільно-політичних текстів );
" художній переклад (переклад художніх текстів);
" військовий переклад (переклад текстів з військової тематики);
"юридичний переклад (переклад текстів юридичного характеру);
" побутовий переклад (переклад текстів розмовно-побутового характеру).
7) Переклади ,що виділяються за ознаками повноти і способу передачі смислового змісту оригіналу :
-повний переклад - переклад, що передає смисловий зміст оригіналу без пропусків і скорочень.
-неповний переклад - переклад, що передає смисловий зміст оригіналу з пропусками і скороченнями:
" скорочений переклад (переклад ,що передає смисловий зміст тексту в згорнутому вигляді , тобто із скороченнями);
" фрагментарний переклад (переклад не цілого тексту ,а лише окремого уривка);
" аспектний переклад (переклад лише частини тексту відповідно до будь-якоїзаданої
ознаки (аспекту);
" анотаційний переклад (переклад,у якому відбуваються лише головніа тема,
предмет і призначення перекладного тексту);
"реферативний переклад (переклад, у якому містяться досить докладна інформація
про документ,який реферують- його призначення,тематика, методи дослідження,
отримані результати).
8) Переклади,виконані за ознакою основної прагматичної функції:
практичний переклад- переклад, призначений для практичного використання як
джерело інформації:
" робочий (інформаційний) переклад (невідредагований переклад, в основному
придатний для практичного використання,але не оформлений для опублікування):
" консультативний переклад (вид інформаційного перекладу , здійснюється звичайно в усній формі, включає елементи анотування, реферування і вибіркового перекладу з листа, виконується , як правило,у присутності замовника,що відразу уточнює аспекти змісту тексту- оригіналу,які його цікавлять);
" видатний (друкований) переклад(письмовий переклад, тиражований за допомогою засобів масового розмноження і призначений для широкого поширення);
"опублікований переклад (практичний чи навчальний переклад, тиражований за
допомогою засобів масового розмноження).
-навчальний переклад- переклад,який використовують у навчальному процессі для підготовки перекладачів або як один з прийомів навчання іноземної мови;
-експериментальний переклад-переклад,виконаний з дослідницькою метою;
-еталонний переклад-зразковий переклад,який використовують для порівняння з
перекладом,що виконують.
9) Переклади, що виділяються за ознакою первинності/ непервинності тексту
оригіналу:
- прямий(первинний,безпосередній) переклад-переклад,виконаний безпосередньо з оригіналу;
непрямий (вторинний,непрямий) переклад-переклад, здійснений не безпосередньо з тексту-оригіналу,а з його перекладу на яку-небудь іншу мову;
зворотній переклад-експериментальний чи навчальний переклад уже тексту на вихідну мову.
10)Переклади,що виділяються за типом адекватності:
стилістично адекватний переклад-семантичне повний і точний і стилістично еквівалентний переклад.що відповідає функціонально-стилістичним нормам мови перекладу;
-прагмантичне (функціонально)адекватний переклад-переклад,що правильно передаєпереведеного
основну (домінуючу)комунікативну функцію оригіналу;
-дезиративно адекватний переклад -переклад,повно і правильно відповідає на інформаційний запит споживача і не обов язково передає повний смисловий зміст і основу комунікативну функцію оригіналу.
Література:
Федоров А.В. "Основы общей теории перевода", М., 1983.
Львовская З.Д. "Теоретические проблемы перевода", М., 1985.

 
 

Цікаве