WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») - Курсова робота

Закономерности стилистического использования языковых единиц. - М.: Наука, 1980. - 224с.
9. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов. - К.: Наукова думка, 1966. - 595с.
10. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985.
11. Голянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст : Монографія. - Івано-Франківськ : Плай, 1997. - 178с.
12. Горбач О. Українська народня релігійно-християнська термінологія й лексика // Збірник мово-знавчої комісії Congressus Series Philologica. - Мюнхен, 1988.
13. Историческая типология славянских языков / Под ред. А.С.Мельничука. - К.: Наукова думка, 1986. - 287с.
14. Лекомцева М.И. Семантическая структура сравнения // Текст: семантика и структура. - М., 1983. - С.173 - 179.
15. Лесюк М. Мова і стиль українських перекладів Книги Псалмів // Біблія і культура: Збірник наукових праць. - Чернівці, 2000. - №2. - С.133 - 137.
16. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Наука, 1990. - 538 с.
17. Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка. - Часть 2 : Глагол и неизменимые части речи. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1976. - 136с.
18. Німчук В. Українська мова - священна мова // Людина і світ. - К., 1994.
19. Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та богослужбових книг на українську мову. - Варшава, 1927.
20. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. - Ленинград, 1978.
21. Потебня А. Мысль и язык. -
22. Руднев А.Г. Сравнительные обороты в современном русском литературном языке / Ученые Записки Ленинградского педагогического института. - Ленинград, 1948. - Т.59. - С. 191 - 204.
23. Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики . - К.: Наукова думка, 1988. - 240с.
24. Слово благовісту: Антологія української релігійної поезії. - Львів, 1999.
25. Українська мова : Енциклопедія. - К.: "Українська енциклопедія ", 2000. - 752 с.
26. Харитончик З.А., Паромчик С.Е. Сравнение в процессах языковой номинации // Синтагматика слова, словосочетания и предложения / отв.ред. Т.С.Чупринина. - Волгоград, 1988. - С.71 - 79.
27. Basaj, M. Nazwy zwierz?t jako komponenty por?wna? frazeologicznych, [w:] Systemy zoonimiczne w j?zykach s?owia?skich, pod red.S.Warchola, Lublin 1996, s.281-287.
28. B?k, P. Gramatyka j?zyka polskiego. Zarys popularny. Warszsawa, Wiedza Powszechna, 1977, 454 s.
29. Bie?kowska, D. Stylistyczne nacechowanie prefiksalnych formacji czasownikowych we wsp??czesnych przek?adach tekst?w ewangelicznych, [w:] Studia J?zykoznawcze, tom 3: Synchroniczne i diachroniczne aspekty bada? polszczyzny, Szczecin 2004, S. 25 - 43.
30. Buttler, D. J?zyk i my. Podr?cznik do j?zyka polskiego. Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1988, 240 s.
31. Buttler, D. Por?wnania w tw?rczo?ci Stefana ?eromskiego, [w:] Stefan ?eromski - w pi??dziesi?t? rocznice ?mierci. Studia i szkice, pod red.Z.Goli?skiego, Warszawa 1977, s.258 - 275.
32. Dalewska-Gre?, H. J?zyki s?owia?skie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, 666s.
33. Dubisz, St., Nagajowa, M., Puzynina, J. J?zyk i my. Podr?cznik do j?zyka polskiego. Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1986, 271s.
34. Falkowski, A. Podobie?stwo poznawcze w kategoryzacji percepcyjnej. Badania empiryczne w egzemplarzowym modelu kategoryzacji, Przegl?d Psychologiczny, 1990, t.XXXIII, nr 2, s.293-311.
35. Furdal, A. J?zykoznawstwo typologiczne a pe?ny opis j?zyka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa J?zykoznaw-czego, 1981, t.XXXVIII, s.81-88.
36. Greszczuk, B. Konstrukcje por?wnawcze i ich rozw?j w j?zyku polskim, Rzesz?w 1988.
37. Greszczuk, B. Syntaktyczne sposoby realizacji por?wna? w polszczy?nie wsp??czesnej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Rzeszowie. Filologia Polska. Prace J?zykoznawcze, z.17/60, Rzesz?w 1985, s.53-80.
38. Grzegorczykowa, R. Rola j?zyka w tworzeniu kultury umys?owej, [w:] Podstawowe poj?cia i problemy, pod red.J.Anusiewicza, J.Bartmi?skiego, J?zyk a Kultura, t.1, Wroc?aw 1991, s.61-71.
39. Janus, E. Analityczny stopie? wy?szy w j?zyku polskim i rosyjskim. Stan wsp??czesny i historia, Warszawa 1991.
40. Jurkowski, M. Pr?ba formalizacji opisu konstrukcji gradacyjnych, [w:] Typy opis?w gramatycznych j?zyka. Materia?y polsko-czeskiej sesji naukowej, Jab?onna 15-17 XI 1983, pod red.M.Basaja, Wroc?aw 1986, s.65-72.
41. Krajewski, L. Por?wnania z antroponimicznym komponentem, [w:] Onomastyka literacka, pod red. M.Biolik, Studia i Materia?y. Filologia Polska, t.53, Olsztyn 1993, s.385-392.
42. Krajewski, L. Posta? gramatyczna por?wna? czasownikowych w j?zyku polskim, [w:] Z problem?w frazeologii polskiej i s?owia?skiej, pod red.M.Basaja i D.Rytel, t.1, Wroc?aw 1982, s. 113-123.
43. Krajewski, L. Synonimia por?wna? doprzymiotnikowych, [w:] Sta?o?? i zmienno?? zwi?zk?w frazeologicznych, pod red. A.M.Lewickiego, Lublin 1982, s.113-121.
44. Lewicki A.M., Pajdzi?ski A. Frazeologia, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2: Wsp??czesny j?zyk polski, pod red. J.Bartmi?skiego, Wroc?aw 1993, S.307 - 326.
45. Miko?ajczak, B. Por?wnania w "Faraonie" Boles?awa Prusa, Studia Polonistyczne, 1976, t.3, s.105-114.
46. Nowakowska, M. Por?wnanie jako jednostka frazeologiczna (na podstawie zwi?zk?w z nazwami ro?lin), Rozprawy Komisji J?zykowej Wroc?awskiego Towarzystwa Naukowego, 2000, t.XXVI, s.5-22.
47. Pietrak, H. Ro?liny w por?wnaniach wyst?puj?cych w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, [w:] ?wiat ro?lin w j?zyku i kulturze, pod red.A.D?browskiej, I.Kami?skiej-Szmaj, J?zyk a Kultura, t.16, Wroc?aw 2001, s.169-178.
48. Pietrak, H. Wyra?enia i zwroty z zaimkiem por?wnawczym jak, jako w j?zyku polskim i czeskim, Poradnik J?zykowy, 1971, z.9, s.556-566.
49. Podlawska D., P??ciennik I. S?ownik nauki o j?zyku. Bielsko-Bia?a, Park, 2003, 498 s.
50. Sarnowski, M. Por?wnanie i metafora: dwa r??ne sposoby warto?ciowania, Slavica Wratislaviensia, t.LXXIX, Wroc?aw 1993, s.117-134.
51. Stein, I. Por?wnania i przeno?nie (Ich poj?cie i rola w j?zyku), Poradnik J?zykowy, z.7 i 8, 1906, s.97-102.
52. Stein, I. Por?wnania i przeno?nie (Ich poj?cie i rola w j?zyku), Poradnik J?zykowy, z.9 i 10, 1906, s.129-135.
53. Szober, St. Gramatyka j?zyka polskiego. Wyd.6. Opracowa? W.Doroszewski. Warszawa, PWN, 1963, 389 s.
54. Thomson R.L. The Manx language // The Celtic Languages, ed. D.MacAulay, Cambridge, 1992, p.100 - 136.
55. Wojtak, M. Stylistyka modlitwy wotywnej - rekonesans [w:] Materia?y VIII Kolokwium J?zykoznawczego, tom VI: Synchroniczne i diachroniczne aspekty bada? polszczyzny, Szczecin 2000, S. 277 - 291.
56. Wysocza?ski W. J?zykowy obraz ?wiata w por?wnaniachzleksykalizowanych (na materiale wybranych j?zyk?w), Wroc?aw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, 2005, 398 s.

 
 

Цікаве