WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синтаксис української мови - Реферат

Синтаксис української мови - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Синтаксис української мови
План
Вступ.
1. Завдання синтаксису і пунктуації.
2. Синтаксичний розбір простого речення.
3. Синтаксичний розбір складного речення.
4. Характерні синтаксично-стилістичні ознаки.
Висновок.
Список використаної літератури.
Завдання синтаксису і пунктуації. Словосполучення і речення. Підрядний та сурядний зв'язок між словами. Головне і залежне слова в словосполученні. Типи словосполучень за способами вираження головного слова. Способи підрядного зв'язку слів у словосполученні: узгодження, керування, прилягання.
Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Типи речень у сучасній українській мові. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні та спонукальні. Типи речень за емоційним забарвленням: окличні та неокличні. Типи речень за складом граматичної основи: двоскладні й односкладні. Типи речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів: непоширені й поширені. Типи речень за наявністю необхідних членів речення: повні та неповні. Типи речень за будовою: прості та складні. Розділові знаки у кінці речення. Типи речень за наявністю чи відсутністю ускладнюючих засобів: неускладнені й ускладнені. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладового речення. Особливості узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний та дієслівний). Способи їхнього вираження. Основні функції компонентів складеного присудка: вираження граматичного значення присудка (функція допоміжної частини) та вираження основного лексичного значення присудка (функція основної частини - неозначеної форми дієслова чи іменної частини). Тире між підметом і присудком.
Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних речень.
Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Способи вираження означень. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Додаток прямий та непрямий. Способи вираження додатків. Типи обставин за значенням і способи їхнього вираження. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні (обставина способу дії, присудок). Виділення порівняльних зворотів комами. Зв'язки другорядних членів речення як залежних слів з головними словами.
Просте ускладнене речення. Ускладнюючі засоби: однорідні члени речення; вставні слова, словосполучення та речення; відокремлюючі члени речення.
Речення з однорідними членами. Зв'язок між однорідними членами речення. Способи поєднання однорідних членів речення між собою: а) сурядний сполучник; б) інтонація; в) мішаний спосіб (сполучник та інтонація). Кома між однорідними членами. Однорідні та неоднорідні означення. Узагальнюючі слова у реченнях з однорідними членами. Двокрапка та тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
Речення із звертанням. Звертання. Форми його вираження. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.
Речення із вставними словами, словосполученнями, реченнями. Значення вставних слів, словосполучень та речень. Розділові знаки при них.
Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення другорядних членів речення. Відокремлені означення - непоширені й поширені. Зв'язок відокремлених означень з пояснювальними словами; означення узгоджені й неузгоджені. Відокремлені прикладки - непоширені й поширені. Відокремлені додатки. Зв'язок відокремлених додатків з іншими членами речення. Відокремлені обставини. Способи їхнього вираження. Відокремлені уточнюючі члени речення. Уточнюючі й уточнювані члени як неоднорідні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах реченнях
Складне речення. Ознаки складного речення. Способи зв'язку простих речень у складному: 1) інтонація і сполучники або сполучні слова; 2) інтонація. Типи складних речень за способом зв'язку їхніх частин: сполучникові і безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення.
Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв'язки між простими реченнями в складносурядному. Розділові знаки у складносурядних реченнях.
Складнопідрядне речення. Головне та підрядне речення. Способи вираження залежності підрядних речень. Підрядні сполучники та сполучні слова. Розділові знаки між головним і підрядним реченнями. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові). Підрядні речення, що стосуються окремих членів у головному реченні; підрядні речення, що стосуються головного речення у цілому.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Їхні типи за характером зв'язку між частинами: а) складно-підрядні речення з послідовною підрядністю; б) складно-підрядні речення з однорідною підрядністю; в) складно-підрядні речення з неоднорідною підрядністю. Поняття послідовної підрядності, однорідної підрядності та неоднорідної підрядності. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.
Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між простими реченнями: 1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 2) з неоднорідними реченнями (пояснювальним і пояснюючим). Особливості інтонації безсполучникових складних речень. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
Складні речення з різними видами зв'язку. Складні речення з сурядним і підрядним зв'язком. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.
Способи передачі чужого мовлення. Пряма та непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Інтонація та розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Розділові знаки при цитаті. Діалог. Розділові знаки при діалозі.
Синтаксичний розбір простого речення:
1. тип речення за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне;
2. тип речення за емоційним забарвленням: окличне, неокличне;
3. тип речення за складом граматичної основи: двоскладне, односкладне (означено-особове,

 
 

Цікаве

Загрузка...