WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон - Реферат

Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон - Реферат

календарним планом робіт.
5.2.2. Оплатити Підрядчику роботу, передбачену п.1 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.
5.2.3. Прийняти об'єкт протягом двох тижнів з дати одержання письмового повідомлення Підрядчика.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення сторонами строків виконання зобов'язань за Договором, винувата сторона виплачує іншій стороні неустойку в розмірі ________% від ціни Договору за кожний день прострочення.
6.2. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін інших зобов'язань за цим Договором, винувата сторона відшкодовує іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.
6.3. Якщо Підрядчик після закінчення роботи за Договором залишить на будівельному майданчику свої матеріали, Замовник має право затримати оплату виконаних робіт Підрядчику до дати звільнення ним будівельного майданчика.
6.4. Уплата неустойки не звільняє сторони від виконання зобов'язань або усунення порушень.
7. ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недопоставку або яким невиконання зобов'язань, обумовлені обставинами, що виникли окрім волі і бажання сторін і які не можна передбачити або яким запобігти, включаючи об'явлену або фактичну війну, епідемії, блокаду, ембарго, землетрус, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
7.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і продовження дії непереборної сили.
7.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій стороні про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.
7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей Договір може бути розірваний Замовником і Підрядчиком шляхом направлення повідомлення іншій стороні.
8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляданню в арбітражному суді у встановленому законодавством порядку.
9. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
9.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним законодавством України, з відшкодуванням понесених збитків.
9.3. Замовник має право розірвати Договір в наступних випадках:
затримка Підрядчиком ходу будівельних робіт з його вини, коли строк закінчення будівництва, встановлений в Договорі, збільшується більше ніж на один місяць;
зниження якості робіт, передбачених проектом, в результаті порушення Підрядчиком умов Договору.
9.4. Підрядчик має право розірвати Договір в наступних випадках:
при зупинці Замовником виконання будівельно-монтажних робіт по причині, що не залежить від Підрядчика, на строк, що перевищує один місяць;
зменшення вартості будівництва більше ніж на ________ % в зв'язку з внесенням Замовником змін в проектну документацію;
втрати Замовником можливості подальшого фінансування будівництва.
9.5. При розірванні Договору за спільним рішенням Замовника і Підрядчика незакінчене будівництво передається Замовнику, який оплачує Підрядчику вартість робіт, що виконані, в обсязі, визначеному ними спільно.
9.6. Сторона, що вирішила розірвати Договір, направляє письмове повідомлення іншій стороні.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Строк гарантії нормальної роботи об'єкта і інженерних систем, що входять в нього, обладнання, матеріалів і робіт встановлюється протягом 12 місяців з моменту підписання сторонами акта про приймання закінченого будівництва об'єкта, за винятком випадків навмисного пошкодження його зі сторони третіх осіб.
10.2. Строк гарантії на купівлю об'єкта встановлюється протягом 24 місяців.
10.3. Якщо в період гарантійної експлуатації будуть виявлені недоліки, які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об'єкта до їх усунення, гарантійний строк продовжується на період усунення недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядчиком за свій рахунок.
10.4. Наявність недопіків і строки їх усунення фіксуються двостороннім актом Підрядчика і Замовника.
10.5. Якщо Підрядчик протягом строку, вказаного в акті виявлених недоліків, не усуне недоліки в виконаних роботах, включаючи обладнання, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою витрат Підрядчиком.
10.6. При відмові Підрядчика від складання або підписання акта виявлених недоліків, для їх підтвердження Замовник призначає кваліфіковану експертизу, яка складає відповідний акт по фіксуванню недоліків і їх характеру, що не виключає право сторін звертатись в арбітражний суд з цього питання.
10.7. Підрядчик не має права продати або передати проектну документацію на будівництво об'єкта або окремої його частини третій стороні без письмового дозволу Замовника.
10.8. Шкода, завдана в результаті будівництва об'єкта третій особі з вини Підрядчика, компенсується Підрядчиком, а з вини Замовника - Замовником. Підрядчик у всіх випадках вживає негайних заходів по ліквідації завданої шкоди, навіть тоді, коли відповідні витрати несе Замовник.
10.9. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін. '
10.10.__________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
10.11. До Договору додастьсякалендарний план робіт (Додаток).
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАМОВНИК: ПІДРЯДЧИК:
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Підписи:
______________________ ______________________
М.П. М.П.
3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані
Проректору УДУХТ з навчальної та наукової роботи (прізвище) студента 4 курсу групи 21-4, Марчука Ігоря Володимировича
Заява
Прошу перевести мене з механічного факультету на енергетичний у зв'язку (вказати причину)
До заяви додаю (перелік документів)
Дата Підпис
4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію
Аудиторська служба - організація чи окремі посадові особи, які перевіряють стан фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
Грошова одиниця - встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, один із елементів грошової системи, що служить для вимірювання і вираження цін усіх товарів.
Контрольний пакет акцій - кількість акцій, що дає право на управління акціонерним товариством.
Платіжний баланс - співвідношення платежів, які надійшли в дану країну із-за кордону, і платежів, здійснених нею за кордоном протягом певного періоду часу.
Податок на прибуток - податок, який стягується в процентному обчисленні з прибутку, що обкладається податком.
Приватизація - перехід державної власності у власність приватних осіб.
Статутний капітал - початкова, визначена статутом сума капіталу фірми.
Товариство з обмеженою відповідальністю - компанія, де дин або кілька партнерів можуть мати обмежену відповідальність за умови, що хоча б один партнер має необмежену відповідальність.
Література
1. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К., 1999.
2. Збірник типових договорів. - К., 2001.
3. Коваль А. П. Ділове спілкування. - К., 1992.
4. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.ї

 
 

Цікаве

Загрузка...