WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон - Реферат

Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон - Реферат


Контрольна робота
Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту
План
1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови 3
2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту 4
3. Прочитайте документ. Відредагуйте текст та допишіть відсутні дані 13
4. Користуючись тлумачним словником поясніть банківську термінологію 14
Література 15
1. Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови
Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, обов'язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок синтаксису. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й неузгодженими означеннями. Вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи систематизують виклад, переважно стоять на початку речення. Щодо структури речень ділових документів, то майже всі присудки вживаються в теперішньому часі. Наприклад: рекламне агентство міжнародної телерадіокомпанії *Тоніс" пропонує свої послуги.
Поширеними є пасивні структури типу: закони приймаються; наказ виконується; вимоги ставляться.
Синтаксис ділової документації визначається ще й вживанням інфінітивних конструкцій. Наприклад: створити комісію з національних питань; відкликати працівників сільського господарства.
Важливою ознакою ділових паперів є і часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що надають діловим документам стислості. Крім того, в діловому листуванні переважає непряма мова, а пряма вживається лише в тих випадках, коли є необхідність дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.
Стислість викладу інформації визначає і специфіку синтаксису. Найчастіше надається перевага простим реченням. Якщо ж використовуються складні, то вони невеликі: одне-два підрядних речення чи дієприкметниковий або дієприслівниковий звороти.
Як речення утворюється з одного слова або з групи граматично зв'язаних між собою слів, так текст утворюється з одного речення або з певної кількості зв'язаних між собою речень.
У суцільному тексті кожне наступне речення повинно доповнювати, уточнювати, розвивати або заперечувати думку, висловлену в попередньому. Особливо це помітно в текстах, що належать до ділового чи наукового стилів. Те, про що говориться в реченні, може стосуватися не попереднього речення, а більш чи менш віддалених фрагментів тексту.
Кожний текст складається із трьох частин; вступної, яка готує до сприйняття наступної розповіді; основної, або викладу, у якій реалізується основна розробка теми; і закінчення, що завершує текст і, до речі, містить основну його думку.
2. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту
Договір - це документ, який фіксує угоду двох Чи кількох організацій (підприємств) або інших юридичних осіб про встановлення, зміну чи припинення взаємовідносин.
У договорі повинні бути такі реквізити:
1.Заголовок.
2. Зазначення дати й місця його укладання.
3. Повна й точна назва сторін, їхніх представників і повноважень, на підставі яких вони діють.
4. Предмет договору.
5. Кількісні та якісні показники.
6. Строки виконання договору (загальний і за окремими роботами).
7. Ціна робіт (продукції) і загальна сума, на яку складається договір.
8. Порядок кількісного та якісного приймання робіт (продукції).
9. Порядок розрахунків між сторонами.
10. Майнова відповідальність сторін за повне або часткове невиконання договору (договірні санкції).
11. Порядок і місце розв'язання суперечок.
12. Номер рахунків кожної сторони та адреси банків (відділень).
13. Юридичні адреси сторін.
14. Власноручні підписи сторін, засвідчені печатками укладачів договору.
ДОГОВІР ПІДРЯДУ
м. ______________ "_______" ________________ _______ р.
___________________________________________________________
(повна назва організації, установи, підприємства,
___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
названий у подальшому "Замовник", в особі______________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________, що діє на підставі _________, з однієї сторони,
і __________________________________________________________
(повна назва організації, установи, підприємства)
___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
названий у подальшому "Підрядчик", в особі _____________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________, що діє на підставі _________, з іншої сторони,
уклали цей Договір про подане нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Підрядчик зобов'язується на свій ризик виконати за завданням Замовника з використанням своїх матеріалів, або матеріалів Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити наступну роботу:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ЦІНА ДОГОВОРУ
2.1. Ціна Договору: _______________________________________
2.2. Ціна Договору включає в себе: __________________________
2.3. Вказана в п. 2.1 ціна є попередньою. Кінцева ціна Договору визначається по проектно-кошторисній документації, що представляється Підрядчиком. Ціна Договору може бути змінена внаслідок інфляції за згодою обох сторін. Оплата витрат, пов'язана з підвищенням ціни Договору, здійснюється Замовником в порядку, передбаченому п. 3 цього Договору.
3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ
3.1. Оплата за цим Договором провадиться __________________
3.2. Форма оплати _______________________________________
3.3. Кінцевий розрахунок за Договором провадиться Замовником не пізніше 30 днів після повного завершення робіт, включаючи усунення виявлених під час приймання недоліків.
4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
4.1. Підрядчик виконає роботи, передбачені п. 1 цього Договору, в строки, встановлені календарним планом робіт (Додаток).
4.2. Замовник оплатить виконані Підрядчиком роботи в наступні строки ______________________________________________________
____________________________________________________________
4.3. Строк дії Договору:
початок:________________________________________________
закінчення: _____________________________________________
5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. Підрядчик зобов'язаний:
5.1.1. Своїми силами і засобами виконати усі роботи в обсязі і в строки, передбачені календарним планом робіт, і здати роботи Замовнику в стані, що відповідає проектній документації____________
____________________________________________________________
5.1.2. Поставити на будівельний майданчик необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби відповідно до проекту і здійснити їх приймання, розвантаження, складування і зберігання в період будівництва.
5.1.3. Побудувати своїми силами і засобами усі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт за цим Договором.
5.1.4. Інформувати Замовника про укладення Договору субпідряду зі спеціалізованими організаціями, що залучаються для виконання робіт за цим Договором, і забезпечувати контроль за ходом робіт, що виконуються ними.
5.1.5. Забезпечувати на будівельному майданчику вжиття необхідних заходів по техніці безпеки, пожежної безпеки і охороні будівельного майданчика.
5.1.6. Здійснити страхування об'єктів будівництва.
5.1.7. В 10-денний строк після підписання акта про приймання закінчених будівництвом об'єктів вивезти з будівельного майданчика майно, що йому належить.
5.2. Замовник зобов'язаний:
5.2.1. Передати Підрядчику будівельний майданчик в обсязі і в строки, встановлені

 
 

Цікаве

Загрузка...