WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

відношень :
1. Атрибутивні (означальні) відношення - відношення ознаки до предмета.
2. Субтанціальні відношення - відношення предмета до дії, процесу, стану та інших ознак.
3. Адвербіальні відношення - відношення обставини до дії, процесу, стану, якості тощо.
Основними в сурядних словосполученях є такі типи семантико-синтаксичних відношень:
1.Єднальні відношення - відношення переліку.
2. Протиставні відношення, які стосуються значення протиставлення.
3. Розділові відношення, що вказують на несумістність, чергування дій,явищ, ознак тощо.
4. Градаційні відношення, які увиразнюють смислову вагу одного з однорідних членів речення.
Список використаних джерел
1. Арполенко Г.П.Структурні типи інфінітивних речень ? ? Укр. Мова і літ . в шк. . - 1977 . - № 12 .
2. Арполенко Г.П., Забєліна В.П. Структурно - семантична будова речення в сучасній українській мові . - К .: Наук . думка , 1982 .
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистсческих терминов . - М .: Сов . энцикл ., 1966.
4. Білодід І.К. Вибрані праці : В 3 т. - К .: Наук. думка , 1986.
5. Безкишкіна М.Т., Степаненко М.І. Синтаксис . - Полтава , 1991 .
6. Белошапкова В.А. Современный русский язык : Синтаксис . - М .: Высш . шк ., 1977 .
7. Булаховський Л.А. Українська мова ? ? Вибр. Праці : В 5 т. - К ., 1977. - Т 2 .
8. Булаховський Л.А . Питання синтаксису простого речення в українській мові ? ? Дослідження з синтаксису української мови . - К .: Вид - во АН УРСР , 1958 .
9. Ващенко В.С. Українська мова . - Харків : Вид - во Харків. ун - ту , 1959 .
10. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний . - М , 1975 , с. 231 - 254.
11. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису . - К , 1992 , с. 52 - 58.
12. Вихованець і.Р. , Городенська К. Г. , Русанівський В.М. Семантико - синтаксична структура речення . - К .: Наук. думка , 1983.
13. Вихованець І.Р .та ін. Словосполучення . - В кн. : Вихованець І.Р. Граматика української мови .- К , 1982 , с. 135 - 136.
14. Волох О.Т. , Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова . - К .: Вища шк. Головне вид - во , 1976 .
15. Горбенко В.Н. о семантическом согласовании ? ? Рус. яз. в шк., 1985 , № 4 , с. 97 -100.
16. Грамматика русского языка : Синтаксис . - М.: Изд - во АН СССР , 1954 . - Т.2., ч. 1,2.
17. Давидова Л.П.Семантико - синтаксичне поширення субстанціальних словосполучень ? ? Мовознавство , 1972, № 6, с. 67 - 70.
18. Дзюбишина Н.Я. Нові словосполучення і норма . - В кн. Культура мови . Вип. 17 , - К , 1979 , с. 44 - 53 .
19. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г.Сучасна українська мова . - К .: Вища шк. Головне вид - во , 1974 .
20. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства . - К.: Вища шк. , 1974.
21. Дослідження з синтаксису української мови . - К , 1958.
22. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика . - К.: Наук. думка , 1982.
23. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови . - К .: Вища шк. , 1972 . - Ч.1.
24. Загродський А.О. Граматика української мови : Синтаксис . - К.: Рад . шк. , 1952 . - Ч. 2.
25. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка . - М.: Наука , 1973 .
26. Історія української мови : Синтаксис . - К.: Наук . думка , 1983.
27. Кадомцева Л.О. Українська мова : Синтаксис простого речення . - К .: Вища шк. , 1985.
28. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови . - К , 1992 .
29. Кононенко В.І. Системно - семантические связи в синтаксисе русского и украинского языка . - К., 1976 .
30. Кротевич Е.В. о связях слов в словосочетании и предложении ? ? Рус. яз. в шк., 1966 , № 6 , с. 99 - 102 .
31. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови . - К.: Рад . шк. , 1948 .
32. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови : Синтаксис . - К.: Рад. шк. , 1965. - Ч. 2.
33. Курс сучасної української літературної мови : Синтаксис ? За ред . Л.А.Булаховського . - К.: Рад. шк. , 1951 . - Т. 2.
34. Лобода В.В. Синтаксис словосполучення і простого речення . - К., 1975 .
35. Мельничук О.С. Розвиток структури слов'янського речення . - К .: Наук. думка , 1966 .
36. Наконечний М. Українська мова : Програма - конспект. - Харків , 1928.
37. Овсянико - Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка . - СПб ., 1912 .
38. Пархоменко О.М. Українська мова . - К.: Рад. шк. , 1961. - Ч. 2.
39. Плющ М.Я.Відмінок у семантико - синтаксичній структурі речення . - К .: Вид - во Київ. пед . ін - ту , 1978 .
40. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике . - М .: Просвещение , 1977 . - Т.4 , вып. 2 .
41. Проблеми синтаксису : Праці міжвузівської наукової конференції з питань синтаксису . - Львів : Вид - во Львів. ун - ту , 1963 .
42. Русская граматика : В 2 т . - Т .2 : Синтаксис . - М .: Наука , 1980 .
43. Системно - семантические связи в синтаксисе рус . и укр . языка . - К , 1976 .
44. Синтаксис словосполучення і простого речення ( синтаксичні категорії і зв'язки ) . - К , 1975 .
45. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. - М.: Высш. шк., 1980 .
46. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке . - М .: Просвещение , 1971 .
47. Словник української мови : В 11 т. - К .: Наук . думка , 1980. - Т . 1 - 11.
48. Слинько І.І. Парадигматика простого речення української мови ? ? Мовознавство . - 1980 . - № 3.
49. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф.Синтаксис сучасної української мови . Проблемні питання . - К .: Вища шк. , 1994 .
50. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис ? За заг. ред. І.К.Білодіда . - К.: Наук. думка , 1972.
51. Теньер Я. Основы структурного синтаксиса . - М , 1988.
52. Туліна Т.О.Варіативність структури інформації словосполучення ? ? Мовознавство , 1979 , № 6 , с. 10 - 14 .
53. Троцкая Н.А.В кн. Функциональный анализ синтаксических структур. - Иркутск , 1982 , с. 85 - 92 .
54. Удовиченко Г.М. Адвербіальні словосполучення в українській мові . - В кн. Зовн. - наукова конференція кафедр інституту . - К , 1966 , с. 107 - 108 .
55. Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові . - К , 1968 .
56. Українська мова . Енциклопедія . - К.: Наукова думка , 2000.
57. Фразеологічний словник української мови , кн.. 1. - К.: Наук. думка , 1999.
58. Шведова Н.Ю. Место семантики в описательной грамматике ( синтаксис ) ? ? Грамматическое описание славянских языков . - М .: Наука , 1974 .
59. Шульжук К.Ф. Складні багатокомпонентні речення в українській мові . - К .: Вища шк. , 1986.
60. Ющук І.П. Українська мова . Підручник . - К .: Либідь , 2003 .

 
 

Цікаве

Загрузка...