WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції - Дипломна робота

запищала. (Григір Тютюнник).
2. Протиставні відношення, які стосуються значення протиставлення, наприклад:суворий, але добрий; важкий, проте переможний;не вічність а мить; шаную, проте не славословлю.
Протиставні відношення виражаються сполучниками: а, але, та (у значенні але), проте, однак, зате:
У селі Михайловськім зустрів нас Пушкін сам, не тінь його, а він. (М.Рильський). Не нарікай на тьму злостиво, а краще засвіти свічу. (Д.Павличко).
3. Розділові відношення, що вказують на несумістність, чергування дій,явищ, ознак тощо, наприклад: сніг або дощ; то сонце то хмари;чи то веселий, чи то сумний;то мочить, то розмовляє; то поспіває, то бариться.
Розділові відношення в сурядних словосполученнях виражаються сполучниками або, чи, або…або, чи…чи,то…то, не то…не то, чи то…чи то(найуживаніший з них або , чи, то…то).
Розділові сполучники вказують на мжливість одного з явищ,чергування їх, неозначеність, нечіткість сприймання чого-небудь тощо:
Із тих затятих здвоєних ночей на пвнебес зажервіло б іржання чи сиваша, чи приходу. (В.Стус). Було то блискавка, то грім. (Л.Костенко).
4. Градаційні відношення, які увиразнюють смислову вагу одного з однорідних членів речення, наприклад: не тільки батьки, але й діти; не лише скромний, але й обдарований; не тільки співчуває, але й допомагає.
Градаційні відношення в сурядних словосполученнях виражаються сполучниками : як…так і, не тільки…а й, не тільки…але й, не лише…а й, не лише…але й,якщо не … то,не стільки…скільки, наприклад:
М. Грушевський поєднав у собі як теоретика, так і практикастильової розбудови української мови. Отже, намагання деяких російських літературознавців пов'язувати творчість Пушкіна не тільки з Байроном, але й з Шаторбріаном не мало достатніх підстав. (М.Рильський ).
Єднальні, протиставні, розділові і градаційні відношення в сурядних словосполученнях грунтуються на семантико-синтаксичних відношенннях ускладному реченні і здебільшого виражаються словосполучниками.
Висновки
Словосполучення - синтаксична конструкція , утворена поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного або сурядного зв'язку і відповідних йому семантико - синтаксичних відношень . Словосполучення мають певну структурну схему - типовий граматичний зв'язок , за яким будуються словосполучення у мовленні. Поєднання двох чи більше повнозначних слів відбувається на основі підрядного зв'язку . Це означає , що одне із цих слів підпорядковуюче ( головне , стрижневе , ведуче ) , друге - підпорядковане ( залежне ).
Словосполучення , як і речення є об'єктом вивчення словотвору , але на іншому рівні . Це мінімальні синтаксичні одиниці , які є виразниками складних найменувань . Вони входять у синтаксично - комунікативну систему мови тільки у будові речення як його безпосередні складники . Словосполучення відрізняються граматичними значеннями , смисловими відношеннями та функціями від сполучень слів , які є основними структурними елементами речення - сполучення підмета з присудком .
Словосполученню не властиві і суб'єктивно - об'єктивні синтаксичні категорії речення ( предикативність , інтонаційна закінченість , модальність ). Словосполучення бувають лексичні ( стійкі ) і синтаксичні ( вільні ) .
Лексичні словосполучення ( фразеологізми і фразеологічні вирази ) існують у мові у готовому вигляді і завжди називають одне поняття. Синтаксичні словосполучення утворюються в процесі мовлення , тобто під час творення речень , і кожне слово в них зберігає конкретне лексичне значення.
Словосполучення бувають сурядні і підрядні .
Сурядне словосполучення - це смислове і граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів як граматично рівноправних .
Між словами у сурядному словосполученні бувають такі види сурядного зв'язку :
1. єднальний ;
2. протиставний ;
3. розділовий .
Словосполучення можуть виконувати кілька функцій. Основне призначення словосполучення - бути будівельним матеріалом для речень .
За кількістю компонентів словосполучення поділяються на прості і складні. При цьому зважати на кількість компонентів не завжди можна, бо трапляються стійкі словосполучення слів, складні назви тощо, які виступають у значенні одного слова.
Під простими словосполученнями треба розуміти такі, які не можуть поділятися на інші словосполучення, тобто словосполучення мінімального складу. Це буває, по - перше тоді, коли слова поєднуються одиничним зв'язком, тобто коли їх два.
Під складними словосполученнями розуміють такі , які можна розкласти на словосполучення мінімального складу і слово.
Якщо словосполучення розкладаються на два і більше словосполучень, маємо комбінацію словосполучень з двома чи кількома підпорядковуючими словами. Тому такі словосполучення і називаються комбінованими.
Нерозкладні словосполучення, як і вільні, мають структурну схему, певне граматичне значення, їх компоненти об'єднані одним із способів підрядного зв'язку (узгодження, керування , прилягання ).Але в них, на відміну від вільних словосполучень, головний компонент не має семантичної повноти, чітко вираженого лексичного значення, воно конкретизується або доповнюється значенням залежного слова, яке несе основне семантичне навантаження, внаслідок чого формується словосполучення із нечленованою, цілісною семантикою. Це й пов'язує обидва компоненти в нероздільне ціле.
Розрізняють три види підрядного зв'язку - узгодження , якщо форми числа , роду і відмінка прикметників , дієприкметників , порядкових прикметників , займенникових прикметників уподібнюються відповідним формам іменників ; керування , якщо залежне слово становиться у формі непрямого відмінка без прийменника чи з прийменником ; прилягання , якщо залежне слово має нульову форму .
Узгодження - форма ( спосіб ) підрядного зв'язку , за якої граматичні форми залежного слова уподібнюються граматичним формам опорного слова.
За давньою традицією , в українському мовознавстві міцно вкорінилося широке розуміння керування як такого зв'язку , при якому головне слово із значенням дії , процесу , стану або якості вимагає від залежного відповідної відмінкової або прийменниково - відмінкової форми .
В українському мовознавстві прилягання здавна визначалося , як такий зв'язок , яким сполучаються незмінні форми.
Семантико - синтаксичні відношення виявляють зовнішнє спрямування : виражають стосунки між предметами та явищами позамовного світу. Відображаючи відношенння предметів та явищ дійсності, вони вказують на значиннєві (смислові)стосунки поєднаних певними синтаксичним зв'язком синтаксичних одиниць.
Підрядні і сурядні словосполучення розрізняються не тільки синтаксичними зв`язками, а й сукупністю сематично-синтаксичних відношень.
У підрядних словосполученнях виділяють таки три основні типи сематично-синтаксичних

 
 

Цікаве

Загрузка...