WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

Виправлення помилок в початкових класах - Курсова робота

орфографічних умінь і навичок має поєднуватися з розвитком мовлення. Діти охоче пишуть твори, перекази різного виду і змісту, але допускають при цьому велику кількість помилок. Тому кожній творчій роботі має передувати підготовка, спланована з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, набутих умінь тощо.
Вивчаючи зі школярами правопис, ми зустрічаємося з великими труднощами. Словесник насамперед вимагає знання теорії мови - так диктує програма. Програма з української мови побудована так, що новий матеріал вивчається майже на кожному уроці, а тому не вистачає часу закріпити пройдене. Та щоб забезпечити грамотність, самого лише знання правил не досить, потрібна також різноманітна й ефективна практика письма, виконання навчально-тренувальна практика письма, виконання навчально-тренувальних вправ, які мають виробити навички безпомилково і швидко застосувати вивчені правила, працювати свідомо, адже правописна практика взаємопов'язана з постійним мисленням.
Передумовою правильного виконання різних видів завдань є стійка увага. Розсіяність - характерна психологічна особливість підлітків. Тому-то учнів насамперед слід привчати слухати, систематично й наполегливо виробляти вміння зосереджуватись під час будь-якої письмової роботи. Проте одних словесних спонукань не досить. Для цього потрібні різноманітні, добре підготовлені навчальні завдання, які активізували б думку учня. Крім того, кілька робіт учитель має перевірити на оцінку під час уроку, чим стимулюватиме дітей виконувати завдання уважно, з почуттям відповідальності.
Узагалі ефективним я вважаю той урок, на якому вдається досягти високої мовленнєвої активності учнів. Тому на більшості уроків необхідно йти шляхом створення проблемної ситуації та обов'язкового варіативного повторення виучуваного матеріалу. При цьому урізноманітнюю форми роботи на уроці. Серед них вважаю вдалими такі: конкурс на краще запитання, тематичний брейн-ринг, виклад матеріалу за опорним плакатом, схематичне відтворення теми, роботи з додатковою літературою на зіставлення матеріалу та інші. Звичайно, навчання при цьому диференційоване. Великої уваги потребує робота з обдарованими дітьми. Виділити можна кілька основних напрямів:
1. Забезпечення опрацювання обдарованим дітьми позапрограмної літератури.
2. Умотивований контроль за виконанням завдань підвищеної складності.
3. Організація наукової роботи учнів у шкільному науковому товаристві.
4. Додаткові індивідуальні заняття.
5. Орієнтація та аналіз позакласних занять.
6. Організація творчої роботи.
Значна частина учнів із задоволенням виконує завдання творчого характеру: складання мовної казки, створення поезії, рецензування творчої роботи, запис віршованої абетки.
Основний метод - проблемно-пошуковий; основна вимога - наростання складності; педагогічна технологія - класно-урочна система в поєднанні з лекційно-семінарською формою, система формування і розвитку творчої особистості в поєднанні диференційованого та індивідуального навчання.
Бачу основне завдання вчителя у виробленні в учнів комунікативних умінь і навичок, у засвоєнні ними основних теоретичних відомостей з української мови, формуванні вміння користуватися всіма багатствами мовних і мовленнєвих засобів, засвоєнні норм української літературної мови, виробленні міцних орфографічних та пунктуаційних навичок. Водночас прагну розвивати мислення учнів, формувати вміння самостійно поповнювати свої знання.
Виконання цих нелегких завдань потребує від учителя чіткої організації праці, створення власної системи викладання. Кожен урок організовую так, щоб знайти час і найефективніші методи, форми та види роботи для реалізації за планового.
Обов'язковим елементом уроків є так звана розминка - різного роду тренувальні вправи і завдання. Основні види розминки: лексична, орфоепічна, орфографічна, граматична, пунктуаційна, стилістична, теоретична.
Лексична розминка містить такі види завдань і вправ:
" пояснити значення слів;
" дібрати синоніми, антоніми;
" пояснити значення фразеологізмів;
" дібрати фразеологічні синоніми;
" перекласти з російської мови;
" створити мовленнєву ситуацію.
Орфоепічна:
" поставити наголос у словах;
" визначити закономірність наголошування слів;
" пояснити правила вживання прийменників і сполучників;
" правильно прочитати текст.
Орфографічна:
" словниковий диктант на задану орфограму;
" складання орфографічної схеми;
" пояснювальний диктант;
" робота з зошитом орфограм;
" взаємодиктант, творчий диктант.
Пунктуаційна:
" самодиктант;
" графічний диктант;
" складання речень за схемами;
" пояснювальний диктант;
" схематичне оформлення пунктограм;
" робота з зошитом пунктограм.
Граматична:
" знайти відповідну граматичну форму;
" утворити задану граматичну форму;
" виправити помилки;
" перевірити знання за схемою.
Стилістична:
" редагувати речення;
" створити зв'язне висловлювання на задану тему;
" вводити мовні штампи у текст;
" працювати з паронімами;
" перекласти з російської мови.
Теоретична: Цей вид розминки передбачає повторення певних відомостей з вивченого курсу.
Чи може сучасний урок української мови бути радісним і цікавим для учнів? Чи може він розкрити творчий потенціал особистості, поставити її в ситуацію морального вибору і прийняття нею самостійного рішення? Думаю, що ствердно відповісти на ці запитання можна лише за умови, якщо процес навчання перенести на інноваційну основу шляхом перебудови педагогічної технології (шлях найефективнішого досягнення мети навчання, прийоми оптимізації навчального процесу) вчителя-словесника і навчальної технології учня, змінивши сам підхід до здобуття знань з мови. Ймовірно, що саме таки варіант оптимального навчання, мови, як інноваційне навчання, є нині найефективнішим, оскільки яскраво виділяється стилем, формами, засобами. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з мови, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, дає відчуття потреби у самоосвіті, формує стійкий інтерес до предмета, зрештою, сприяє розвитку творчої особистості. Таким чином, переваги інноваційного навчання вочевидь.
Серед методичних засобів розвивального навчання є перевірені практикою проблемні та творчі мовні і мовленнєві завдання, опорні конспекти, узагальнюючі таблиці і схеми, текст як одиниця навчання, ситуативні ігри, вправи з використанням алгоритмів та елементів програмування тощо.
Нові форми проведення уроків є своєрідною модифікацією традиційних їх типів, і найбільшаваріантність представлена повторювально-узагальнюючим уроком. Варто спробувати такі форми, як семінар, залік, практикум, диспут, конференція, навчальна гра. Проте варто пам'ятати, що в основу проведення мають бути покладені неординарний підхід, незвичайний ракурс, самостійний вибір, цікавий текст, ігрова ситуація. Адже мислення дитини, як зазначав В.Сухомлинський, починається із здивування, звідси аксіометричною є вимога створення емоційної комфортності.
Урок-семінар. Цей різновид повторювально-узагальнюючого уроку втілює в собі ідею співпраці вчителя і учнів, стимулює самоосвіту школярів, сприяє глибокому узагальненню матеріалу, формує комунікативні вміння,

 
 

Цікаве

Загрузка...