WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова у вищій школі - Реферат

Українська мова у вищій школі - Реферат

складати ділові документи? І хіба українська мова використовується тільки в діловій сфері, хоча й дуже важливій? А в інших сферах, зокрема в професійній, науковій, навчальній, соціально-культурній та ін., хіба українська мова не вживається?
З часом Міністерство освіти і науки України значно скоротило кількість навчальних годин з української ділової мови, звело її до мінімуму, вважаючи, що вже все зроблено для того, щоб українська мова в Україні справді стала державною. Однак, на наш погляд, ця проблема ще далека від вирішення. Багато ще треба зробити для того, щоб українська мова зайняла належне місце в усіх сферах нашого суспільства, щоб молода інтелігенція, яку готують вищі навчальні заклади України, була справді українською, щоб вона вільно володіла мовою держави, в якій живе, вчиться й буде працювати!
Зупинимося стисло на тому, яким, на наш погляд, має бути курс сучасної української мови у різнопрофільних вищих навчальних закладах України та які завдання він ставить перед собою. Насамперед це має бути курс сучасної української мови, про що вже йшлося вище. Ця назва є найбільш відповідною, оскільки українська мова в ньому подається в сучасному контексті, в новому ракурсі. Інші назви, а саме: практичний курс української мови, який передбачає лише піднесення рівня грамотності, чи курс української ділової мови, при опрацюванні якого навчаються складати ділові папери, - не відповідають вимогам часу, вони за змістом є недостатніми.
За моєю концепцією, втіленою в Київському національному економічному університеті, курс української мови не дублює шкільної програми, а має зовсім інше спрямування і ставить перед собою значно ширші завдання порівняно зі школою. Він сприяє підготовці фахівців нової генерації: висококваліфікованих, мовно компетентних у своїй професійній сфері, грамотних, з належним рівнем мовної культури та культури професійної мови, з високим інтелектуальним потенціалом, фахівців, які добре володіють українською мовою і вільно користуються нею у всіх сферах спілкування, особливо у професійній та офіційно-діловій.
За змістом курс "Сучасної української мови" базується на тих розділах з української мови, які вивчаються в школі і які випускниками вказаних закладів або не засвоєні, або засвоєні недостатньо. В основу їх вивчення покладено функціональний принцип.
Пропонований курс є комплексним, оскільки він включає матеріал зі стилістики, культури мови, термінознавства, історії літературної мови, діловодства й частково краєзнавства. У цілому він забезпечує майбутнім фахівцям з вищою освітою той мінімум лінгвістичних знань, який необхідний кожній освіченій людині безвідносно до фаху.
В основу викладу теоретичного й практичного матеріалу в курсі, як зазначалося, покладено функціональний принцип, що дає змогу розглядати мовні засоби під кутом зору їх вживання в різних стилях, сферах, мовленнєвих ситуаціях, допомагає забезпечити поряд з пізнавальним прикладне спрямування курсу.
За програмою курсу "Сучасна українська мова" для неспеціальних вищих навчальних закладів України, яку мною подано в Міністерство освіти і науки України в квітні нинішнього року, основні завдання його такі:
1) дати студентам чіткі відомості про українську літературну мову, її нормативність, виробити у них практичні навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери, мети й ситуації спілкування;
2) дати їм основні поняття з термінознавства, навчити їх професійної мови, збагатити їхній словник професійною лексикою та термінологією загальноінтелектуального характеру (парламент, дисципліна, інтелект, інтелектуальний, президент тощо);
3) дати студентам основні відомості зі стилістики та історії української літературної мови, розширити їхній лінгвістичний кругозір;
4) ознайомити зі специфікою ділової мови, з діловодством, навчити правильно і грамотно складати ділові папери;
5) піднести рівень культури їхнього усного й писемного мовлення, навчити уважно ставитися до слова, правильно користуватися ним, виробити у них чуття слова тощо;
6) дати їм певні відомості культурологічного характеру, навчити працювати з текстами науковими, публіцистичними, діловими, культурологічними тощо, з великою і розгалуженою довідковою літературою (словниками, довідниками, словопокажчиками та ін.), з періодикою, навчити писати реферати, готувати стислі (на 2-3 хв.) інформації на різні теми, навчити належним чином орієнтуватися у великому і різноманітному словнику української мови.
При навчанні студентів сучасної української мови в будь-якому навчальному закладі, а отже, і в економічному, основною є проблема мовної культури, оскільки культура мови безпосередньо пов'язана з загальною культурою людини. Не може бути висококультурної людини з низькою мовною культурою, адже, як зазначав академік В. М. Русанівський, людина реалізується в культурі праці, культурі думки й культурі мови, а мова є основою культури нації, народу.
Крім того, ніщо не характеризує людину так швидко, всебічно і наочно, як її мова. Ще давньогрецький філософ Сократ з цього приводу говорив: "Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив", вказуючи тим самим на велике значення усного мовлення в характеристиці людини.
Цікаву думку висловив у зв'язку з цим і відомий український педагог Василь Сухомлинський: "Мовна культура, - писав він, - це живодайний корінь культури розумової, усього розумового виховання, високої справжньої інтелектуальності". З його думкою перегукується висловлення відомого англійського економіста Джона Бартона: "Убозтво мови, як правило, є зовнішньою ознакою убозтва духу".
Загальновизнаним є факт, що мова - це своєрідна візитна картка кожної людини. Саме вона дає змогу судити про її освіченість, ерудицію, начитаність, професіоналізм тощо.
Таким чином, питання мовної культури в курсі "Сучасна українська мова" є й мають бути пріоритетними, і студенти нашого університету працюють над ними з великим інтересом. Особливу зацікавленість вони виявляють при опрацюванні професійної термінології та загальноінтелектуального словника.
Значна увага в курсі "Сучасна українська мова" приділяється культурі професійної мови та самостійній роботі студентів.
Отже, гуманізація освіти вищої школи, яка спостерігається у наш час в Україні, безсумнівно, зумовлює необхідність впровадження у неспеціальні вищі навчальні заклади нашої держави курсу "Сучасна українська мова". Вона вимагає від нас повернутися обличчям до такого важливого показника освіченості та інтелігентності людини, як її мова, рівень її мовної культури.
Необхідно пам'ятати мудрі слова Вольтера: "Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена".
Література
1. Симоненко Л. О. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. - К., 1993. - С. 3.
2. Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. - Харків, 1985. - С. 61-62.
3. Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XIV - першої половини XVII ст. - К., 1991. - С. 51-52.

 
 

Цікаве

Загрузка...