WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) - Реферат

розмовного варіанту польської мови:
- ... Troll dba o most, naprawia go regularnie w pocie czo?a, solidnie, jak si?
patrzy. [Дж. 2, 114]
... Niemowlak dor?s? w trumnie, i to nie?le, a i z?by wyros?y mu, jak si? patrzy. [Дж. 2, 13]
Іншими засобами, які вказують на висновки мовця щодо правдивості чи неправдивості судження, є такі конструкції, як wida?, widocznie, за допомогою яких мовець стверджує: існують об'єктивні обставини, й вони дозволяють оцінити зміст висловлення, правдивий він чи ні, і чи можливий у цьому дійсному світі. Такі обставини видимі. Мовець спостерігає за якимось явищем, робить висновки і пропонує їх адресатові, не називаючи причин, які б підтверджували слушність його роздумів:
Dooko?a dworzyszcza by?o pustkowie - pas ziemi nieczyjej, kt?rym miasto w ci?gu sze?ciu lat odgrodzi?o si? od niebezpiecznego miejsca, nie zostawiaj?c nic opr?cz kilku ruin, przegni?ych belkowa? i resztek szczerbatego ostroko?u, kt?rych wida? nie op?aca?o si? rozbiera? i
przenosi?. [Дж. 2, 26]
- Dosy? mam twoich pyta?, wied?minie, kt?re ci?gle zadajesz, zamiast odpowiada? na moje. Widocznie trzeba si? odpowiednio pyta?. [Дж. 2, 63]
Wdrapali si? na w?z. Wied?min z rozkosz? wyci?gn?? si? na s?omie. Jaskier, boj?c si? wida? pobrudzi? sw?j elegancki zielony kubrak, usiad? na desce. [Дж. 2, 176]
1.2. Те, що значення висновків ніби вмонтоване у зміст семантичної структури висловлення, не заважає додатково підкреслити, виділити чи подати ту інформацію, на підставі якої мовець вирішив: судження правдиве/неправдиве. Мовець може безпосередньо називати, перелічувати факти, що дозволили йому оцінити зміст висловлення щодо його реальності чи нереальності у дійсному світі:
- Nie ma mowy o oszustwie, skoro robi to pani za zgod? zainteresowanej
osoby! [Дж. 1, 16]
Skoro chrapa? tu, nie m?g? by? tam. [Дж. 1, 84]
O ilo?ci pomieszcze?, ich rozk?adzie i wyposa?eniu r?wnie? nie by? w stanie udzieli? mi dok?adniejszych informacji, nigdy ich bowiem nie wizytowal, co wydawa?o mi si? wiarygodne i zrozumia?e. [Дж. 1, 32]
Наведені вище приклади містять у собі передумову, причину, обставину, введену у висловлення за допомогою необхідних у таких випадках елементів: bo, skoro, gdy?, bowiem. Самій же ж такій основі часто передує висловлення з модальним засобом, який вже інформує адресата про те, що судження мовця є висновком, зробленим ним самим. Значення висновків стосуються першої частини переданої інформації, воно не має значеннєвого відношення до подальшої частини, яка є сформульованою мовцем причиною, умовою чи обставиною і виконує "роль" основи для висновків. Слід, однак, підкреслити, що нас не цікавить ані проблема, чи передумова, на основі якої мовець робить свої висновки, правдива, правильна, можлива тощо, ані питання, чи правильні висновки робить мовець:
Nie przyzwyczai? sie wida? jeszcze do wybryk?w Basie?ki, bo najwyra?niej w ?wiecie zdr?twia?. [Дж. 1, 39]
- Skoro obawia si? pani z mojej strony fa?szczu i podst?p?w, to widocznie co? pani
grozi. [Дж. 1, 173]
1.3. При інших модальних висловленнях значення висновків виступає як додаткове, необов'язкове. Це нове додаткове значення, якщо воно з'являється, підкреслює впевненість мовця або вказує причини, через які мовець сумнівається в істинності чи вірогідності судження. Перелічення мовцем тих передумов, на підставі яких він будує свою думку, додатково вказує ще й на те, яку позицію займає мовець щодо свого співрозмовника. У таких випадках значення висновків не є таким чітким, і щоб його увиразнити, звернути увагу адресата на те, що висловлення є результатом роздумів мовця, висновком, зробленим ним на підставі якихось відповідних передумов, мовець називає ці передумови. У попередньому контексті або у наступних репліках. Названі передумови є вказівкою на те, що модальний вислів і модальне значення, які мовець вже озвучив і передав, підкресливши свою позицію щодо змісту судження, - це висновок його самого:
- ... S?dzi?em, ?e to mo?e kto? z tej jej obstawy, ale chyba nie, bo robi?... czy robi?a... wra?enie debilki. [Дж. 1, 202]
- Dlaczego? - szepta?a odra?aj?ca harpia rozgor?czkowanym glosem. - Dlaczego?... Wiem, domy?lam si?, narzucam ci si? chyba...? [Дж. 1, 239]
Ці вислови інформують нас про те, що мовець не впевнений, чи достатньо такої основи для відповідних висновків, чи можна, опираючись на них, вважати судження правдивим. Тут висновки не належать до семантичної структури модальних висловів. Лише після перелічення причин, що зумовили такий висновок, модальні вислови набувають цього значення висновків:
Cokolwiek by w ka?dym razie czynili, obejrzawszy to, by? mo?e zaczn? co?
rozumie?. [Дж. 1, 255]
У таких контекстах модальні засоби, що набувають значення висновків, співпадають з конструкціями, для яких "риса зроблених висновків" є обов'язковою:
??d? pru?a do brzegu na pe?nych obrotach, w??k?c bli?ej topielca, a dalej szcz?tki sk?adaka. Nie mog?am zrozumie?, co za szale?stwo go op?ta?o, w moich oczach pope?nia zbrodni? na morzu i wraca na l?d z ofiar? i ?wiadkiem... Chyba ?e jest to nowy spos?b holowania topi?cych si? os?b, wydaje si? raczej ma?o humanitarny... [Дж. 1, 267]
1.4. Вислови, у семантичній структурі яких міститься вказівка на висновки, передають високий ступінь переконаності мовця у правдивості змісту висловлення і про високий ступінь вірогідності судження. Так є, наприклад, у висловленнях, які містять інформацію про те, що існують підстави припускати: зміст суджень дійсно правдивий:
- ... P?atnerz i kobieta przyjechali konno, od strony tamtego lasu. Byli ponad wszelk? w?tpliwo?? w drodze z Murivel do domu, bo nikt nie wozi ze sob? d?ugo nie zrealizowanych akredytyw. [Дж. 2, 45]
- Ciekawe, swoj? drog?, ile tego jest - powiedzia? m?? w zadumie. - My znamy trzy sztuki...
- Czego ile jest?
- Tych przest?pc?w....
- Wed?ug mojego rozeznania, razem wzi?wszy, musi ich by? do?? du?o. Co ci? to obchodzi.? Nie ty ich b?dziesz ?apa?. [Дж. 1, 167]
- ... Wed?ug moich wiadomo?ci prawdziwe [діаманти] musz? by? warte co najmniej z dziesi?? tysi?cy dolar?w. [Дж. 1, 152]
Модальні дієслова musie?, nie musie?, by? powinnym, nie by? powinnym, виконуючи функцію передачі позиції мовця щодо правдивості змісту висловлення, можуть мати додаткове значення висновків. Автор судження розміщує їх у контексті та конситуації, з яких випливає факт, що дозволяє вважати висловлення правдивим:
Musia? mi si? widocznie gwa?townie zmieni? wyraztwarzy, bo blondyn spojrza?, wyra?nie mnie rozpozna? i wykona? lekki uk?on. [Дж. 1, 113]
- ... O zachowaniu tajemnicy nie musz? pani przypomina?, sama si? pani zorientuje, czym grozi rozg?aszanie. [Дж. 1, 143]
Je?eli wie, co robi, nie powinien si? czepia?, bo nie ma o co. [Дж. 1, 64]
... a? do dworca Centralnego trzyma? si? z ca?ej si?y tabliсy rozdzielczej, na zmiane zamyka? i wytrzeszcza? oczy, poj?kiwa? i sycza?.
- Powiniene? je?dzi? na tylnym siedzeniu - zauwarzy?am z niech?ci?, zatrzymuj?c si? przed dworcem. [Дж. 1, 65]
Припущення мовця, яке опирається на певну основу, може передаватися за допомогою таких дієслів, як: wydawa? si?, zdawa? si?, wygl?da na to:
Na g?owie mia?am peruk?, kt?ra, czu?am to, przekr?ci?a si? nieco i utworzy?a idiotyczn? grzywk?, maquillqge rozmaza? mi si? niew?tpliwie po ca?ej twarzy, ale prawdopodobie?stwo spotkania kogo?, komu chcia?abym si? podoba?,

 
 

Цікаве

Загрузка...