WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови - Реферат

Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови - Реферат

терміносистем;
5) терміносистеми, що обслуговують окремі та різні галузі виробництва, техніки, науки управління, можуть виділяти міжгалузевий термінологічний фонд, що також являє собою терміносистему; міжгалузевий термінологічний фонд може мати різну силу узагальнення галузевих терміносистем та різну ступінь відхилення від них… Кожна терміносистема реальна й об'єктивна, історично формується незалежно від науки, що її вивчає [2, 3].
В.П.Даниленко (1987) вважає, що включення слів і словосполучень у терміносистему може відбуватися тільки за наявності якоїсь категорії, що об'єднує, нею можуть бути певні типові категорії та поняття, що номінуються базовим корпусом термінів, а С.В.Гриньов (1993) вказує, що на початковому етапі формування терміносистеми одним з основних джерел поповнення є запозичення слів і словосполучень із сумісних дисциплін та загальновживаної лексики.
При утворенніта формуванні терміносистем важливу роль грають як екстралінгвальні фактори, що зумовлюють необхідність домінування понять галузі знань та сфер діяльності й потребу деталізувати чи ускладнити поняття фундаментальних галузей науки, так і лінгвальні, що пов'язані з різноманітністю понятійних відносин, що передаються термінами й можливістю об'єднати різні у понятійному відношенні компоненти у багатослівних термінах. Поповнення лексичного запасу терміносистем відбувається не тільки завдяки появі нових термінів (у суспільно-політичних науках це відбувається в меншою мірою ніж у науках природничих чи технічних (пов'язаних безпосередньо з дослідництвом, експериментами, виробництвом). У процесі міжгалузевих комунікацій відбувається взаємне запозичення термінів відповідними галузевими терміносистемами. Такий процес можна назвати інтеграцією терміносистем. Ми пропонуємо один із можливих варіантів наочного відображення такого процесу у терміносистемі міжнародного права. (див. мал. 1). Спостерігаємо також процес оказіонального вживання термінів тією чи іншою терміносистемою з інших термінологічних систем
(див. мал. 3).
Розвиток права, зокрема і міжнародного, та мови як його провідника неможливо уявити без впливу правових норм і явищ, які давно вже втратили національно-державний зміст і стали надбанням усього людства - ми маємо на увазі дві великі колиски цивілізації Стародавню Грецію та Рим. Ius Romanum, основа сучасної юриспруденції країн європейського континенту та багатьох інших, фундаментальні юридичні поняття, назви правових інститутів народилися у Римській імперії, тому основу правничої лексики цих держав і особливо термінології міжнародного права складають терміни латинського походження, хоча власне українська лексика теж спостерігається у терміносистемі міжнародного права. Вона бере початок ще з часів Київської Русі. "Природні багатства України привертали увагу чужоземних купців і вводили Україну у міжнародні торговельні відносини. У 846 році араб Ібн-Хурдадбег, завідувач пошти в Ірані, у своїй славетній "Книзі шляхів та царств" змальовував інтернаціональний характер торгівлі цієї доби. Імперія Карла Великого та його спадкоємців була пов'язана з імперією Танга, Китаєм. Шляхи вели через Райн, Дунай, Хозарію, Волгу, Каспійське море, осередню Азію, Самарканд. Купці, що йшли цим шляхом, розмовляли різними мовами: перською, грецькою (румійською), арабською, франкською, еспанською, слов'янською. Через Україну проходили дві магістралі, що з'єднували північ із півднем, захід із сходом, арабів та Візантію - зі Скандинавією, Індію та Китай - з імперією Карла Великого. Норми звичаєвого права знаходимо у перших юридичних писемних пам'ятках Київської Русі, найстаріших зразках "актового язика і юридичної термінології дохристиянської Русі Х в. У "Повісті временних літ" згадуються два договори: один - 907-го, другий 911-го року. Викликані ці договори походом князя Олега на Царгород. Вони надавали великих прав дружині Олега та купцям із Руси. У договорах було вирішено низку міжнародних справ: що робити, якщо затоне корабель однієї з договірних сторін, якщо вб'ють чужого підданого, втече раб тощо" [5, 33].
Поповнення лексики міжнародного права відбувається за рахунок інтеграційних та міграційних процесів у термінологічних системах сучасної української мови, що відображено на мал. 1, 3 та лексичних запозичень з інших мов, особливо англійської. Тенденції розвитку юридичного лексикону української мови виразно відбивають термінотворчі процеси високорозвинених світових мов, де актуалізація національного мовного ресурсу узгоджується з міжнаціональним термінологічним прототипом. Як зазначає в своєму дисертаційному дослідженні М.Б.Вербенець. "це свідчить про інтернаціоналізацію юридичної термінології на шляху до створення світової юридичної суперсистеми, що пов'язано з явищем кореляції юридичних понять у правових системах європейського ареалу. Все помітнішою стає тенденція до зближення семантичної неоднозначності термінів, тому можна говорити про інтернаціоналізацію юридичних лексиконів національних мов" [1, 189].
Мал.1. Інтеграція термінів
Мал.2. Ієрархічна структура правничої терміносистеми
Мал.3. Міграція термінів
ЛІТЕРАТУРА
1. Вербенєц М.Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. - К., 2004. - 190 с.
2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. - М.: Высшая школа, 1987. - 109 с.
3. Ивина Л.И. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем. - Москва, 2003. - 304 с.
4. Крыжановская А.В. Сопоставительное исследование терминологий русского и украинского языков. - К.: Наукова думка, 1985. - 203 с.
5. Разбегіна Н.В. Про історію розвитку та дослідження правничої лексики української мови // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. - Харків, 2004. - 164 с.
6. Словник іншомовних термінів / За ред. О.С.Мельничука. - К.: Вища школа, 1977. - 776 с.
7. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. - М.: Наука, 1989. - 243 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...